Profilbild
av David Unver
17 september, 2021

Uppdaterad: 16 november, 2021

Den vanligaste varianten av globalfonder är aktiefonder som investerar i bolag som är noterade på världens olika aktiemarknader. Det har blivit ett populärt sparande och idag är det vanligt att globalfonder utgör basen i en fondportfölj. Framförallt beror det på den upplevda enkelheten och fördelar som bland annat bred exponering och riskspridning. Men som med allt annat, finns det också nackdelar. Avsaknaden av diversifiering, det vill säga variationen av värdepapper, är en baksida med globalfonder. Det gör att risken för breda nedgångar i globalfonder ökar kraftigt. Förmodligen är det hög tid att trycka på säljknappen och ta hem vinsten.

Risken bakom globalfondernas starka tillväxt

Genomsnittsutvecklingen för globalfonder de senaste 10 åren har varit närmare 12 procent. Avkastningen har varit bättre än bland annat Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, som under samma period haft en årlig snittavkastning på drygt 10 procent. Överavkastningen förklaras genom exponeringen mot USA.
Globalfonderna har starkt gynnats av att USA har agerat draglok på världens börser efter finanskrisen 2008. USA kunde efter kreditturbulensen relativt snabbt återgå till en mer normaliserad ekonomi. Amerikanska centralbanken, FED, kunde höja räntorna betydligt tidigare än övriga länders centralbanker. Europa hamnade på efterkälken, tillväxtmarknader likaså och världsekonomin blev beroende av USA – som just draglok. Det har resulterat i att USA har fått större vikt i världsindex senaste åren.

Två tredjedelar av aktiemarknaden tillhör USA

Året efter finanskrisen utgjorde amerikanska aktier knappt 48 procent av den globala aktiemarknaden. Vikten har sedan 2009, med undantag för 2016, ökat i snitt med 1,7 procentenheter varje år på bekostnad av övriga aktiemarknader på världens börser. Från årsskiftet har vikten ökat ytterligare. Vid utgången av augusti i år utgjorde USA:s börsvärde hela 69,5 procent av den globala aktiemarknaden. De amerikanska jättarna Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google och Tesla utgör tillsammans hela 15,6 procent av världsindex efter en rekordstark kursutveckling de senaste 10 åren – en starkt bidragande orsak till USA:s överlägsna dominans i index. Det betyder att sex amerikanska bolag står för närmare en fjärdedel av USA:s börsvärde i index.

namnlos
Ovan graf illustrerar USA:s dominans sett till det samlade värdet på världens börser. Källa: www.msci.com

En falsk trygghet

En överexponering i USA har senaste decenniet varit en fantastisk lönsam investering. Placeringar på den amerikanska aktiemarknaden har kraftigt gynnats av de stigande värderingarna senaste decenniet. Men om ditt sparande idag redan innehåller en global- och USA-fond, är risken överhängande stor att din portfölj sjunker kraftigt i värde om aktiemarknaden i USA vänder nedåt. Skulle dessutom kronan under längre perioder försvagas mot dollarn innebär det ett tvåfaldigt ras – en stor risk som jag anser borde lyftas fram mer än vad det gör idag.
Intrycket av att globalfonder har god riskspridning och bred diversifiering stämmer alltså inte längre med verkligheten. Idag sitter andelsägare i globalfonder med en högre risk än någonsin tidigare – framför allt när värderingarna på USA-börserna är på rekordhöga nivåer.

Så här fungerar vår portfölj Global Framtid

Fundlers globalportfölj, Global Framtid, har betydligt lägre exponering mot USA än världsindex. Värderingarna har stigit rejält i vissa branscher, framför allt i teknikorienterat. Vi ser löpande över portföljens allokering och har redan skalat ned exponeringen och gjort vinsthemtagning i sektorn och indirekt även i USA. I portföljens teknikexponering ingår till exempel inte elbilstillvekaren Tesla, som i skrivande stund handlas till 337 gånger årsvinsten, vilket vi anser är på tok för högt. Jämfört med världsindex fokuserar vi mer på hemmamarknad. Vi bedömer att det finns bättre investeringar och sammansättningar av branscher och marknader jämfört med fördelningen som en traditionell globalfond har. Den aktiva allokeringen har gynnat våra kunder. Sedan årsskiftet har Global Framtid haft en värdeutveckling på +20,5 procent jämfört med +18,7 procent för MSCI World Index.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.