av Jacob Liebermann
10 december, 2018

Uppdaterad: 17 mars, 2022

För att hedra det ärofyllda nobelpriset vill vi passa på att hylla pristagarna bakom Modern portföljteori. Teorin har fått stor genomslagskraft och den tillämpas idag hos förvaltare och investerare över hela världen, däribland Fundler.

Bakom Modern portföljteori (MPT) står Harry Markowitz och William Sharpe vilka år 1990 fick Riksbankens pris till Alfred Nobels minne.

Vad är Modern portföljteori?

MPT tar sin utgångspunkt i att ge så bra avkastning som möjligt utifrån en viss risknivå. Annorlunda uttryckt handlar det om att sprida ut risken (diversifiera sin portfölj) samtidigt som man försöker bibehålla en önskvärd avkastning.

De båda forskarna kunde påvisa att om man sprider sina investeringar bland olika tillgångsslag istället för att enbart placera i ett fåtal företag så fick man samma avkastning. Den stora skillnaden mellan de två alternativen är att risken blir betydligt lägre om man fördelar ut sin investering bland olika tillgångar istället för att vara beroende av ett eller ett fåtal företag. Med andra ord så finns det ingen anledning att ta högre risk om det inte resulterar i högre avkastning. Det idag så väletablerade begreppet ”lägg inte alla ägg i en korg” bevisades av Modern portföljteori.

För den som vill fördjupa sig ytterligare inom ämnet finns det mängder med litteratur att tillgå. Vår förhoppning är att denna korta genomgång ändå gett en bra översikt och kan bringa lite mer förståelse för hur våra förvaltare tänker när de sätter ihop Fundlers portföljer.