Profilbild
av David Unver
7 maj, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Världens aktiemarknader rekylerade uppåt och Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, steg med 8,3 procent under månaden. Från bottennoteringen den 23 mars har marknaden återhämtat närmare 40 procent av börstappet.

Många länder har börjat lätta på samhällsrestriktionerna vilket gett ett litet ljus i aktiviteten i den reala ekonomin och därmed ökat riskaptiten något på börsen. En ökad förståelse och kunskap kring Covid-19 har minskat volaliteten på de globala aktiemarknaderna jämfört med förra månaden. Avseende effekterna i den reala ekonomin är det fortfarande svårt att prognostisera konsekvenserna men aktiemarknaden har redan prisat in ett ”förlorat år” i flera industrier, sektorer och branscher. Arbetslösheten ökar och kommer fortsätta att öka samtidigt som inköpschefsindex noterade den lägsta nivån sedan finanskrisen. Mycket pekar på att konjunkturnedgången kommer fördjupas ytterligare.

I spåren av Covid-pandemin har efterfrågan på olja sjunkit till rekordlåga nivåer, inte minst på grund av stängda industrier och kraftig minskning eller nästintill obefintligt resande med flyg och bil. Att de oljeproducerande länderna inte kan komma överens om att minska produktionen har lett till överutbud i marknaden. Det märktes när WTI-oljeterminernas majkontrakt handlades under noll för första gången. Vad som orsakade panik i oljemarknaden var begränsad lagringskapacitet samt att ingen vill ha olja levererad. Trots det kan man konstatera att aktiemarknaden under månaden var motståndskraftig.

Den pågående rapportsäsongen var inte i fokus denna gång även om resultaten generellt kom ut bättre än marknadens mycket lågt ställda förväntningar. Sammantaget hade börs-vd:arna svårt att själva sia om bolagens närmaste framtid. Som jag nämnde förra månaden ställde majoriteten av bolagen in sina utdelningar som en försiktighetsåtgärd. Det påverkar nyckeltal, inte minst bolagens P/E-tal. I den rådande situationen är det svårt att värdera börsen och många värderingsmodeller kastas omkull då varken nyckeltal eller makrodata fungerar särskilt väl som indikatorer just nu. Vad som istället kommer styra börsen och dess riktning den närmaste tiden är investerarsentimentet och val av positionering. Större professionella investerare hade under första kvartalet dragit ned sin aktieexponering och därmed undervikt i aktier i sina portföljer. Frågan är inte om kapitalet ska in i aktier igen, utan när. Aktiemarknaden är framåtblickande, alltid före konjunkturen och den reala ekonomin. Marknaden har redan prisat in de massiva stimulanspaketen, svag statistik och ekonomisk nedgång. Den fokuserar istället på de nästkommande ett till två åren, varför börsen stiger trots det negativa nyhetsflödet. Jag låter andra spekulera i om botten är nådd, även om börsen signalerar ljus i tunneln.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar och presterade bättre än respektive vägt jämförelseindex. Sammantaget steg värdet mellan 1,8 och 8,8 procent. Portföljerna med högre risknivå utvecklades starkast medan de med lägre risk hade en mer försiktig utveckling. Bäst utvecklades Global Framtid som presterade hela 2,6 procentenheter bättre än sitt index och 0,5 procentenheter högre än Stockholmsbörsen. Portföljen gynnades mest av dess exponering mot den amerikanska aktiemarknaden i allmänhet och tekniksektorn i synnerhet. Bland underliggande innehaven återfinns teknikjätten Apple som rusade med närmare 17 procent efter en rapport för första kvartalet som slog marknadsförväntningarna. Bolaget har nu börjat få medvind i seglen efter minskade restriktioner och öppnade fabriker i Kina vilket gav ytterligare bränsle till aktiekursen.

Portföljerna Smart Index Potential och Högutdelande Potential har också betydande vikt av den totala allokeringen mot amerikanska börsbolag i tekniksektorn, vilka var månadens största bidragsgivare. Näst största bidraget till utvecklingen kom från allokeringen mot tillväxtmarknader som gynnades kraftigt av centralbankernas ökade stimulansåtgärder, vilket gav rekyl uppåt i aktiekurserna. Gemensamt för ovanstående tre portföljer är att samtliga tillhör samma risknivå, den högre bland Fundlers skala. I tider av positivt börsklimat tenderar dessa tre att utvecklas bättre än marknaden som helhet till en lägre risk.

Sammanfattningsvis har Fundlers portföljer stått emot börsfallet väl under rådande marknadsturbulens och svängningar. Den inbyggda riskoptimeringen med hundratals underliggande värdepapper i portföljinnehaven har gett positivare utfall än Stockholmsbörsen. Många av våra kunder bytte till lägre risknivå och kunde bättre skydda sig mot den stora börsnedgången. Under april månad såg vi flöden tillbaka till de högre risknivåerna vilket har betalat sig bra och utvecklats till en lönsam omallokering. De kunder som har legat kvar i sin allokering på de högre risknivåerna har noterat fina återhämtningar i sina portföljer, även om det är en bra bit kvar till innan turbulensen utlöstes. Detta är en av Fundlers styrkor – att med ett knapptryck kunna ombalansera portföljen till vald risknivå trots rörelser i marknaden samt växla över till både lägre och högre risknivå under stora svängningar.

Vi vill tacka alla våra kunder för det fortsatta förtroendet under dessa svåra tider. Vi arbetar hårt och gör vårt yttersta att ge våra kunder en hög riskjusterad avkastning till låga avgifter.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.