Profilbild
av David Unver
7 maj, 2021

Uppdaterad: 7 december, 2021

Börserna runt om i världen fortsatte att gå starkt i april och världsindex (MSCI World Index) steg för tredje månaden i följd. De breda uppgångarna resulterade i nya rekordnivåer på flertalet marknader, bland annat börserna i USA, Tyskland och Sverige. Den starka börsutvecklingen drevs av konjunkturoptimism, fortsatt positiv trend i vaccin-utrullningen och avtagande ränteuppgång i USA. Investerarkollektivet fokuserade mer på den ekonomiska återhämtningen än oron för nya Covid-19-mutationer, vilket speglades i den förhöjda riskaptiten under månaden.

Som vi nämnde i föregående månads förvaltarkommentar prisades det in positiva resultat inför rapportperioden för första kvartalet. När majoriteten av alla bolag på stockholmsbörsen hade hunnit rapportera vid utgången av april går det att konstatera att resultaten generellt var mycket starka och över analytikernas estimat. Samma mönster återfinns även i USA och de stora ekonomierna i Europa, där rekordmånga bolag slog såväl resultat- som vinstförväntningarna. Bolagen har anpassat sig väl till Corona och redogör för goda framtidsutsikter i kombination med stark återhämtning i världsekonomin. Det medförde bland annat till att analytikerna reviderade upp bolagens riktkurser från redan historiskt höga kursnivåer.

Höga förhoppningar på en svårtolkad marknad

Trots detta, uteblev de positiva kursreaktionerna, bortsett från de som rapporterade omvända vinstvarningar och belönades rejält på börsen. Främsta anledningen är att förväntningarna var högt ställda och att den starka rapportperioden var förväntad. Under rapportperioden noterades ovanligt många omvända vinstvarningar vilket kan tolkas som att analytikerna upplever svårigheter med att estimera bolagens framtida orderingångar och resultat i en generellt svårtolkad marknad. Sammantaget drevs resultaten av en förbättrad försäljning och fortsatt låga försäljningskostnader i framför allt bolag som verkar inom tillverkningsindustrin.

Den starka sektorrotation vi såg i början av året och större delen av första kvartalet, avtog under månaden och vi kunde istället se en stark utveckling av börsens tillväxtbolag. Största bidragande orsak var att uppgången i den amerikanska långräntan stannade och stabiliserades. Det gynnade tillväxtbolagen i större utsträckning än börsernas värdebolag. Världens ledande centralbanker kommunicerade inga ränteförändringar under april samtidigt som stödköpen kommer fortsätta åtminstone till inflationen når önskad nivå. Den svenska Riksbanken meddelade att man både utökar och förlänger befintligt program för stödköp av företagsobligationer till tredje kvartalet 2021. Bostadsmarknaden är glödhet just nu. De ökade bostadspriserna speglar egentligen inte låga räntor utan har enligt Riksbanken mer att göra med högt sparande på grund av restriktioner och ökad efterfrågan på större boenden under hemarbetet.

Hur påverkar de fortsatt skyhöga förväntningarna på börsen?

Konjunkturoptimismen nådde nya höjder under månaden. Indikatorer och prognoser pekar på att såväl 2021 som 2022 kommer präglas av stark tillväxt i världsekonomin. Den globala BNP har återhämtats och ligger i linje med världsekonomin före Covid-19 vilket är betydligt tidigare än befarat. Den snabba återhämtningen är ett resultat av de rekordstora stimulanserna vilket kraftigt har drivit upp hushållens konsumtion. Dessutom går vaccinutrullningen i rätt riktning, vilket ger större hopp om en mer normaliserad värld och ekonomi.

Trots breda uppgångar på världens börser är framtida vinstförhoppningar rejält uppskruvade. Det gäller att bolagen infriar de högt ställda förväntningarna samtidigt som det inte finns utrymme för besvikelser. Traditionella analysmodeller och nyckeltal som vanligtvis ligger till grund för investeringar riskerar att kastas omkull. Extremt låga räntor och massiva stimulanser har dopat marknaderna med rekordhöga likviditetsnivåer. Som investerare behöver jag därför vara än mer selektiv i min positionering på marknaden och ta hänsyn till olika parametrar. Den starka återhämtningen signalerar hög optimism men har också skapat ett stort gap mellan utbud och efterfrågan. Företag vittnar om stor brist på komponenter, dyrare transportlogistik och ökade råmaterialkostnader. Det råder bland annat stor brist på halvledare vilket skapar flaskhalsar i teknikindustrin som är beroende av bland annat datachips. Det är ju inget centralbanker eller övriga stimulanser kan lösa på vare sig kort eller lång sikt.

Fundlers förvaltning fokuserar på megatrender, momentum i marknaden och är proaktiva i placeringarna. Vi är därför inte bundna eller beroende av att bolag, sektorer eller branscher ska prestera bättre än marknaden som helhet. Förutom genomgående analyser inför varje investeringsbeslut tar vi även hänsyn till olika parametrar på såväl kort som lång sikt, som exemplet ovan. Samtliga våra portföljer är diversifierade med olika risknivåer för att passa spararnas risk- och placeringshorisont.

FUNDLERS PORTFÖLJER – Positiv utveckling för samtliga portföljer

Samtliga nio portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar och steg mellan 0,3 och 1,9 procent i april. Som nämnt i de senaste månaders förvaltningskommentarer har portföljerna med högre andel aktier utvecklats bättre än lågriskportföljerna. Denna trend noterades till stor del även i april och kommer sannolikt att fortsätta när sentiment respektive riskvilja är fortsatt stark och intakt. Jämfört med tidigare månader var portföljernas månadsutveckling mer jämn trots olika risknivåer. Störst bidrag på sektornivå var främst teknik, fastigheter, hälsovård och industri. Portföljernas landsexponering gynnades mest av innehav som verkar i USA, Sverige och Danmark.

Starkast utvecklades Real Vision, tillhörande tredje högsta risknivån, och steg med 1,9 procent. Portföljens aktieben utvecklades överlägset bäst och stod för merparten av månadsavkastningen. Den koncentrerade aktieexponeringen mot fastigheter och industri gav störst bidrag efter mindre svängningar i långräntor och stark återhämtning i framför allt tillverkningsindustrin.

Global Framtid och Smart Index Potential, som ingår i Fundlers högsta riskkategori, steg med 1,6 procent. Månadsresultatet var 0,2 procentenheter bättre än världsindex. Portföljernas teknikrelaterade innehav var största bidragsgivare efter att aptiten för tillväxtaktier återkom på börsen, som tidigare gått svagare än marknaden som helhet under första kvartalet. Utrullningen av covid-vaccinet och generell stark rapportperiod för hälsovård- och läkemedelsbolag gav lyft vilket gynnade portföljernas allokering mot sektorn. Valutaexponering mot främst dollar hade en negativ effekt på utvecklingen efter en kraftig försvagning mot kronan på tre procent. Statistik från föregående månad visade att det amerikanska underskottet var rekordstort för en enskild månad vilket bidrog till att globala investerare flydde dollarn.

Under månaden lanserades den nyaste portföljen och som stärker Fundlers redan starka hållbarhetsutbud, Hållbar Framtid. Portföljen tillhör den högsta riskkategorin på Fundlers riskskala och inledde första månaden positivt med en värdeutveckling på 1,3 procent. Likt ovanstående högriskportföljer gynnades resultatet mest av allokeringen mot just teknik efter att kapitalflöden kom tillbaka till tillväxtaktier i april. Allokeringen mot industri var näst största bidragsgivare sedan globala institutioner ökade sin positionering i sektorn i samband med marknadens konjunkturoptimism och kraftiga återhämtningen i världsekonomin.


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.