Profilbild
av David Unver
5 maj, 2022

Aprilbörsen präglades av osäkerhet och minskad riskvilja bland investerarna. Inflationsskräcken fortsätter hålla finansmarknaderna och världsekonomin i ett järngrepp. Nu väntas kommande räntehöjningar i snabb takt i ett desperat försök att dämpa inflationen. En sammantagen positiv rapportperiod var inte tillräcklig för att stå emot det negativa börshumöret och aktiemarknaderna föll tillbaka. Fundlers åtta portföljer stod emot de breda nedgångarna väl och utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar.

Under månaden noterades röda börskurser. De amerikanska indexen föll kraftigt med tekniktunga Nasdaq Composite i spetsen med en nedgång på drygt 13 procent. Världsindex tappade 8,4 procent och Stockholmsbörsens breda index sjönk närmare 5 procent. Övriga Europa klarade sig relativt väl med en genomsnittlig nedgång på drygt 1 procent.

Negativa impulser sänkte börserna

Investerarhumöret påverkades i stor utsträckning av oro över den framtida konjunkturen och den fortsatt stigande inflationen. De geopolitiska spänningarna ligger fortfarande som en blöt filt över finansmarknaderna. Nedstängningen i stora delar av Kina påverkar den globala tillväxten samtidigt som komponentbristen och prishöjningar fortsätter vara ett huvudbry för industrin och börsföretagen. Ukrainakriget fortsätter att eskalera och mycket tyder på att det inte kommer få ett slut den närmaste tiden. Kriget har skördat många offer och samtidigt orsakat en global energi- och matkris. Hushållens vittnar om en mer ansträngd ekonomi, något som leder till att konsumtionen kommer att pressas framöver.

En ny epok inleds – räntorna stiger och lånefesten är snart över

Flera centralbanker hade inför den gångna månaden redan slagit på räntekranen, som exempelvis Storbritannien, Norge och USA. Det var en tidsfråga när övriga centralbanker skulle följa samma linje. Riksbanken, som tidigare kommunicerat räntehöjningar först om två år, gjorde en tväromvändning och höjde reporäntan till 0,25 procent – den första på 8 år. Nu väntas räntan höjas vid varje av Riksbankens penningpolitiska möten under året. Höjningen kommer efter att inflationen nått den högsta nivån på mer än 30 år i Sverige och 40 år i USA. Världens centralbanker envisades länge med att inflationen var övergående vilket jag redan i oktober ifjol synade och hade svårt att se som kortvarig [Läs här]. Räntehöjningen innebär ökad försiktighet hos företagen som tvingas slå ned på tillväxttakten när räntekostnaderna kommer öka framöver. Techföretagen och tillväxtorienterade bolag som oftast värderas med vinster i framtiden och med lånefinansierad tillväxt påverkades negativt och noterade breda kursnedgångar under månaden.

Bokslutsrapporter bekräftar en för tillfället stark konjunktur men framtidsutsikterna förblir osäkra

Bolagens bokslutsrapporter för första kvartalet började rulla ut under månaden och det går att konstatera att det över lag har varit en positiv rapportsäsong. Bolagen rapporterar en stark efterfrågan och en överraskande hög försäljning. Noterbart är att vinstmarginalerna i samband med den starka försäljningen inte ökade, vilket har sin förklaring i prishöjningar på insatsvaror, dyrare frakt och komponentbrist. Lönsamheten är under press och bolagen har på ett smidigt sätt lyckats föra över kostnaderna till slutkonsumenten som har fått betala för inflationsnotan. Frågan är hur länge de kan göra det innan man kapitulerar för de ökade priserna. Den höga efterfrågan och industrins starka orderingångar tyder på en för tillfället stark konjunktur men bolagen hade svårt att omsätta orderboken till försäljning. I bolagsrapporterna går att utläsa att förväntningarna har dragits ned och att man ser osäkert på framtiden samtidigt som utmaningarna växer. En sak är säker – denna gång kommer inte centralbankerna till undsättning. Nu får företagen stå på egna ben och hantera kommande utmaningar i världsekonomin på egen hand.

Fundlers portföljer

Samtliga portföljer redovisade negativa utvecklingar i spannet -0,10 och -3,27 procent. Resultaten konstaterades vara betydligt bättre än såväl världsindex som Stockholmsbörsen och samtliga jämförelsekorgar på respektive risknivå. Allokeringen mot råvaror och hälsovård stod pall i nedgången och utvecklades som helhet ovanför nollstrecket. På geografisk nivå var det innehaven i USA som var största negativa bidragsgivare under april månad.

Portföljerna Smart Index Stabil, Smart Index Försiktig och Smart Hedge utvecklades minst negativt. Deras räntebärande investeringar i företagsobligationer och guldplacering skyddade kapitalet mest under april. Korrelationen till aktiemarknaden är lägre än övriga portföljer och påverkades inte i lika hög utsträckning av den globala börsnedgången. I snitt presterade portföljerna 2,21 procentenheter bättre än jämförelsekorgarna på samma risknivå. På högsta risknivån återfinns aktieportföljerna Smart Index Potential, Hållbar Framtid och Global Framtid. Samtliga jämförs mot samma korg bestående av storbankernas fonder med liknande tillgångsallokering och risknivå. Värdeutvecklingen för jämförelsekorgen landande på minus 3,49 procent under månaden. Största negativa bidragsgivarna kom från portföljernas innehav i svenska småbolag och globala teknikaktier. Den globala tekniksektorn hade sin näst sämsta värdeutveckling på drygt två efter att värderingskalkylerna kastades omkull på nytt till följd av högre kalkylräntor. Indextunga tech-jättar som Apple och Microsoft sjönk 10 procent och drog ned sentimentet i sektorn. Allokeringen mot hälsovård och svenska högutdelare bromsade nedgången efter uppgångar på 1,4 respektive 0,5 procent i april.

Fundlers portföljers månadsresultat (jämförelsekorgens utveckling i parentes):

Smart Index Stabil-0,10%(-2,44%)
Smart Index Försiktig-0,20%(-1,87%)
Smart Hedge-0,56%(-3,18%)
Smart Index Tillväxt-1,88%(-3,18%)
Real Vision-2,37%(-2,44%)
Smart Index Potential-2,54%(-3,49%)
Hållbar Framtid-2,83%(-3,49%)
Global Framtid-3,27%(-3,49%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.