Profilbild
av David Unver
4 september, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Världens börser steg på bred front och utvecklades positivt för femte månaden i rad. USA-börserna fortsätter sin starka trend och är klart ledande bland världens marknader. Under månaden lyfte tekniktunga Nasdaq med 9,6 procent och breda S&P500 nådde ny rekordnivå efter en uppgång på 7,0 procent. Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent och var vid utgången av augusti plus 2,6 procent för året. Det betyder att Sverige tillhör bland de fem bästa börserna i världen efter den snabba uppgången på 46 procent sedan bottennoteringen 23 mars.

Augusti brukar vara en svag månad med en genomsnittlig värdeutveckling på minus 1,2 procent de senaste 25 åren. Augustibörsen trotsade såväl historiskt säsongsmönster som osäkerheter kring Covid-19. Den fortsatt höga riskviljan bidrar till positivt momentum på börsen. Makrodata stöder börsrallyt när både industriproduktion och globala inköpschefsindex förbättras och är i tillväxtzonen för andra månaden i rad. Ett styrketecken på att realekonomin återhämtar sig till mer normala nivåer, något som aktiemarknaden prisade in för ett halvår sedan. Redan då var siktet inställt på 2021. Även om inga nya stimulanspaket sjösattes i augusti, är de rejäla börsuppgångarna de senaste månaderna drivna av gigantiska och rekordstora penning- och finanspolitiska stimulanser. Det har tillfört likviditet utan historiskt motstycke till marknaderna. Samtidigt har USA tillsammans med den starka tech-trenden eldat på världens börser. Coronakrisen har ökat den globala digitaliseringen vilket gjort teknikaktier till klara vinnare sedan årsskiftet.

Trots den kraftiga uppgången är jag försiktigt optimistisk till fortsatt börsuppgång, iallafall på kort sikt. Centralbankstöd fortsätter, om än i svagare takt och i mindre omfattning än tidigare. Amerikanska centralbankens nya inflationsmål som antogs under månaden kommer i praktiken innebära fortsatt låga räntor i USA under överskådlig framtid. Jag ser inte det som troligt att europeiska och svenska motsvarigheten kommer avvika från Feds linje. Låga räntor gynnar aktier som det enda tänkbara alternativet till avkastning. Företagen kan låna billigt vilket bidrar till större möjligheter för expansion och bolagsförvärv på sikt. Vårens uteblivna aktieutdelningar kommer sannolikt i form av extrautdelning delas ut till aktieägarna under hösten, och senare återinvesteras på börsen. Bolagens orderingångar och produktionsvolymer vittnar om ökad efterfrågan och sysselsättning – positivt inför rapportsäsongen för tredje kvartalet. Det finns fortfarande stort kapital utanför som ännu inte har investerats på aktiemarknaden. Rekordnivåer som noterades på USA-börserna kommer sällan ensamma, utan tenderar att efterföljas av nya rekord. Investerarsentimentets riskvilja är hög men inte på extrema nivåer vilket ofta indikerar att köpviljan är intakt – ett tag till. Men att jaga börserna på nuvarande nivåer ger inget bra förhållande mellan risk och avkastning om det inte sker en sektorrotation, från teknik till andra sektorer inom snar framtid.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga sju portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar. Största bidragsgivare var portföljernas allokering mot svenska och nordiska marknaden där småbolagen utmärkte sig mest positivt. Portföljernas underliggande investeringar på USA-börserna gynnades av börsrallyt och gav näst största lyftet till avkastningen. På sektornivå var teknikrelaterade innehaven de mest tongivande följt av exponeringen mot industri och sällanköp. Sammantaget steg värdet på portföljerna mellan 0,9 och 6,2 procent. Nedan kommenteras månadens två bästa portföljer som tillhör den högre risknivån på Fundlers riskskala.

Global Framtid utvecklades starkast av Fundlers portföljer och steg med 6,2 procent i augusti och 6,9 procent sedan årsskiftet. Resultatet kan jämföras med världsindex (MSCI World Index) som utvecklades med 4,9 procent respektive minus 3,5 procent omräknat till kronor. Det betyder att Global Framtid har utvecklats hela 10,4 procentenheter bättre än världsindex sedan ingången av året. Portföljens relativt höga allokering mot såväl amerikanska börsen som tekniksektorn är främsta bidragande orsaken till det starka resultatet. Portföljens exponering mot teknikrelaterat har konsekvent uppgått till omkring 30 procent av kapitalet och därmed gynnats av den globala digitaliseringstrenden de senaste åren och framförallt under Coronapandemin. Värderingarna har stigit rejält i tekniksektorn som helhet och vinsthemtagning kommer framgent att ske successivt för portföljens räkning.

Smart Index Potential ökade portföljvärdet med 4,2 procent vilket var 1,1 respektive 0,5 procentenheter bättre än jämförelseindex och Stockholmsbörsen. Samtliga innehav redovisade breda uppgångar där allokeringen mot tekniksektorn gav störst bidrag och stod för en tredjedel av månadens resultat. Dollarn fortsätter att försvagas mot världens ledande valutor vilket gynnar portföljens investeringar i tillväxtföretag med inköp i den amerikanska valutan. Även de stigande råvarupriserna främjar tillväxtländerna med stor export. Portföljens placeringar i globala tillväxtföretag utgör drygt 25 procent av kapitalet. Närmare 20 procent av portföljvärdet är allokerat på de nordiska marknaderna som efter USA och Kina har utvecklats starkast bland världens börser. Med uppgången i augusti konstateras att hela nedgången i spåren av Covid-19 har återhämtats och plus 1,0 procent sedan årsskiftet.

När marknadsvärderingar stiger i takt med kursuppgångar är det lätt att bli fartblind. Det är då läge att se över sina börsinvesteringar och risknivå. Börsnedgångar varar inte för evigt och dito för uppgångar. Det är omöjligt att tajma botten och toppen och skulle man göra det under sin livstid är det mer tur än skicklighet. Det vågar jag påstå som arbetat med olika typer av kapitalallokering och förvaltning i många år. Fördelen med balanserade portföljer är att man inte är beroende av en enskild placering, sektor eller index. Istället sprids riskerna över tillgångsslag, branscher och trender. Funders balanserade portföljer har klarat den kraftiga nedgången relativt väl och följt med när börsen har rekylerat upp. Investerar man kontinuerligt, till exempel månadssparande, och förblir långsiktig blir effekten än starkare. Det är ett recept till ekonomisk trygghet. Stort lycka till med dina placeringar i Fundlers portföljer.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.