Profilbild
av David Unver
3 september, 2021

Uppdaterad: 16 november, 2021

En fortsatt stark utveckling på världens börser. Världsindexet ökade för sjunde månaden i rad, med Nasdaq och Dow Jones i täten, tätt följt av Europa. Med utvecklingen under augusti har vi sett den längsta uppgången på åtta år. I månadens förvaltarkommentar reder vi ut vad som påverkar marknaden framåt och varför Sverige inte utvecklades lika starkt som övriga marknader den gångna månaden.

De globala börserna fortsatte att utvecklas starkt under augusti och världsindexet MSCI World ökade med 2,3 procent – sjunde månaden i följd med positiv utveckling. Bland världens ledande aktiemarknader gav tekniktunga Nasdaq den bästa avkastningen med en uppgång på 4,0 procent. Även börsindexen S&P 500 och Dow Jones industrial noterade nya rekordnivåer efter värdestegringar på 2,9 respektive 1,2 procent. I Europa steg indexet Stoxx Europe 600, likt världsindex, för sjunde månaden i rad och ökade med 2,0 procent. Det innebär att vi har den längsta uppgångstrenden sedan 2013. Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, hade en mer blygsam värdeutveckling på +0,5 procent medan storbolagsindexet OMX30 sjönk med 0,8 procent. Anledningen till att den svenska börsen utvecklades svagare beror främst på att fallhöjden var högre, eftersom den utvecklades starkast på världens börser i juli med en uppgång på + 7,4 procent.

Hur påverkas världens börser i kölvattnet av pandemin?

Rapportperioden för andra kvartalet är i sitt slutskede. Resultatet kan vi konstatera var över marknadens förväntningar. Såväl resultat som bolagsvinster fortsätter att förbättras och efterfrågan är på höga nivåer. En majoritet av industribolagen vittnar om kraftigt ökade orderingångar men stormen efter Covid-pandemin är inte över. Bristen på komponenter, och framför allt halvledare, spökar ordentligt och risken för stopp i produktionsleden är överhängande stor. Även logistikkostnaderna har skjutit upp i höjden, långa leveranstider och de stigande råvarupriserna tillsammans med den 40 procentiga ökningen i oljepriset hämmar bolagsmarginalerna i industrin.

Den stigande pristrenden späder på inflationsoron. Den väntas öka i euroområdet, vilket drivit upp 10-årsräntan i flertalet euroländer. Uppgången kan också härledas till uttalanden från ECB-ledamöter att det snart är dags att dra tillbaka vissa delar av de krisåtgärder som centralbanken har vidtagit. Det är dock, enligt vår bedömning, osannolikt att det sker den närmaste tiden. Den amerikanska motsvarigheten, FED, hade sin årliga konferens i slutet av månaden, vilken också dominerade nyhetsflödet i augusti. Slutsatserna som drogs var att USA:s penningpolitik är på god väg att normaliseras. Det finns en stark vilja att börja inleda nedtrappning av bland annat månatliga obligationsköpen. Hotet från Covid-deltavarianten kan komma att störa sysselsättningen på kort sikt, vilket gjorde att centralbanken och FED-chefen Powell i spetsen, inte kunde ge ett klart besked när nedtrappningen inleds. Att det kommer ske i närtid är desto mer inprisat. Marknaden reagerade positivt på beskedet och de amerikanska börserna noterade alltså nya rekordnivåer i slutet av månaden.

Hur nära är vi en normaliserad ekonomi?

Vår marknadssyn är fortsatt försiktigt positiv. Den bygger på att räntan förblir låg samtidigt som bolagsvinsterna visar en fortsatt stark utveckling för att motivera de höga marknadsvärderingarna. Värderingarna för tillväxtorienterat har kommit ned något men är fortfarande på höga nivåer. De mer defensiva bolagens revansch på börsen är ett tecken på att investerarkollektivet positionerar sig från stimulansdriven återhämtning till en mer normaliserad ekonomi, med en förmodad lägre tillväxttakt. Det är vår samlade bedömning från senaste rapportperioden. Vi ser fortfarande aktier som det mest attraktiva alternativet till avkastning. Att marknaden prisar in ett reducerat penningpolitiskt stöd tolkar vi kommer påverka börshumöret och riskviljan på lång sikt. Vi ser därför att cykliska bolag och mer defensiva aktier kan komma att gynnas mer under hösten.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Resultatet för våra portföljer under augusti förlängde uppgångstrenden. Samtliga åtta portföljer redovisade positiva avkastningar, varav fem överträffade jämförelsekorgarna (läs mer här). Utvecklingen summerades i spannet +0,3 och 2,8 procent, där portföljerna i det högre risksegmentet avkastade bäst. På sektornivå gynnades resultaten mest utav industri, följt av finans och teknik. Svenska kronans utveckling i relation till världens ledande valutor var blandad, men försvagades ytterligare mot amerikanska dollarn. Det gav ett positivt bidrag till våra innehav och portföljernas geografiska exponering mot den amerikanska marknaden.

Bäst utvecklades Global Framtid som avkastade 2,8 procent. Resultatet var 0,6 bättre än portföljernas jämförelsekorg och i linje med världsindex (MSCI World Index) omräknat i kronor. Teknikrelaterat tillsammans med våra innehav som verkar på hälsovårdssektorn var största bidragsgivare följt av allokeringen mot industri. Den positiva trenden i hälsovård fortsätter – portföljens innehav har stigit för sjätte månaden i rad. På de marknader som våra hälsovårdsinnehav verkar redovisade en urstark rapportperiod. Drygt 80 procent av bolagen rapporterade bättre försäljning än analytikernas förväntningar. Det lyfte kurserna och gynnade portföljens allokering mot sektorn.

Smart Index Potential och Hållbar Framtid, som också tillhör Fundler högsta riskkategori, steg med 2,5 procent. Utvecklingen överträffade index med 0,3 procentenheter. Hållbar Framtid har gett kunderna positiva avkastningar varje månad sedan starten i april i år. Portföljernas allokering mot teknik, finans och industri gav månadens största bidrag på sektornivå. Exponeringen mot stora och medelstora amerikanska bolag hade största positiva påverkan på resultatet, efter att kursrekorden avlöste varandra i slutet av månaden. Portföljernas underliggande innehav i teknik- och finansbolag redovisade starka resultat för andra kvartalet. En bred majoritet rapporterade såväl bättre vinster som högre omsättning jämfört med samma period föregående år. Det resulterade i breda uppgångar och var stark bidragande orsak till portföljernas goda månadsavkastning.   

Smart Hedge, tillhörande tredje högsta risknivå, adderade 1,4 procent under augusti månad. Portföljen har redovisat positiv avkastning i 10 månader i rad. Allokeringen mot guldet, tillika andra största innehavet, fick en tuff inledning på månaden efter att ädelmetallen sjönk som mest med 4,7 procent. Efter att volatiliteten på marknaden inför FED:s årliga konferens steg relativt kraftigt och hastigt under ett par dagar, kunde guldpriset återhämta sig och avsluta ovanför noll-strecket. Portföljens allokering mot industrisektorn gav närmare halva positiva bidraget till avkastningen.


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.