Profilbild
av David Unver
12 september, 2022

Uppdaterad: 24 oktober, 2022

Majoriteten av världens börser hade en negativ utveckling i augusti. Även om orosmolnen fortfarande är väldigt många så riktades fokus på den eskalerande energikrisen i Europa, skyhöga el-priser och marknadens förnyade ränteoro. Bredast nedgångar noterades i Europa och framför allt den svenska börsen som sjönk drygt 7,2 procent. Det breda aktieindexet i USA, S&P 500, backade 4,2 procent under månaden. Fundlers portföljer klarade sig mycket väl i turbulensen men hade blandad utveckling mot sina jämförelsekorgar.

Den starka uppgången vi såg från mitten av juni och hela juli får betraktas som ett björnmarknadsrally, alltså en kortsiktig uppgång i en annars fallande börstrend. Det positiva börshumöret byggde på förhoppningen om att världens centralbanker skulle gå långsammare med sina åtstramningar och att räntehöjningarna skulle börja avta efter årsskiftet. Det visade sig vara fel.

Räntehöjningarna kommer att fortsätta

Världens centralbanker skyr längre inga medel i sin kamp mot den höga inflationen. Det betyder att man till varje pris kommer bromsa tillväxten med fortsatta räntehöjningar. Några räntesänkningar prisas inte längre in av räntemarknaden under kommande året vilket drog ned börshumöret och investerarnas riskvilja.

Även om världsekonomin med största sannolikhet går mot en lågkonjunktur och att hushållen redan är pressade av prisstegringar, högre räntor och en vikande bostadsmarknad, så är centralbankernas prioritet att dämpa inflationen. Det verkar ha gett effekt. I den senaste mätningen sjönk inflationen i bland annat Sverige och USA. Det kommer att dock att ta tid att få ner den till det allmänna inflationsmålet på omkring två procent. Även om inflationen mattas av och sjunker så kommer företagen initialt vara motståndskraftiga till att sänka sina priser.

Energikrisen späder på

Den eskalerande energikrisen kommer att påverka bolagens tillväxtmöjligheter och vinstmarginaler. Hushållen kommer hålla igen och kombinationen av minskad efterfrågan samtidigt som kostnaderna ökar klingar inte positivt för bolagens framtidsutsikter. Elintensiva industrier kommer att få det tufft framöver. Det kommer att synas i kommande kvartalsrapporter. Naturgaspriserna har stuckit i väg, inte minst efter att Ryssland har strypt gastillförseln till EU. Det har bidragit till rekordhöga elpriser, vilka förväntas skena i väg särskilt under vintern. Ytterligare ett huvudbry för hushåll och företag men också den höga inflationen som späds på av prishöjningen.

Good news blir bad news – och vice versa

Investerarhumöret balanseras mellan hopp och förtvivlan samtidigt som nyhetsflödet och makrodata blir allt svårare att tolka. Tar man exempelvis den amerikanska arbetsmarknaden som länge har varit väldigt stark, så har aktiemarknaden stigit på nyheten att arbetslösheten stiger. Konstigt kan man tycka men i det här klimatet är det positivt för börsen då det tyder på att arbetsgivare är tveksamma till att anställa i takt med stigande räntor. Vice versa, en stark arbetsmarknad innebär högre löner och en starkare konsumtion samt högre efterfrågan vilket driver på inflationen, något som FED i allra högsta grad vill undvika.  

Fundlers portföljer

Portföljernas resultat klarade den stökiga augustibörsen rätt väl trots svag månadsutveckling. Smart Hedge var enda portföljen som redovisade positiv avkastning medan övriga sju portföljer i Fundlers utbud sjönk mellan 0,1 och 2,4 procent. Resultaten mot jämförelsekorgarna var blandad, 4 av 8 portföljer hade bättre månadsutveckling. Valutaexponeringen i portföljerna bidrog mest positivt till avkastningen efter kraftig kronförsvagning mot såväl dollar som euron.

Trots negativ utveckling på världens börser kunde Smart Hedge leverera en positiv avkastning. Portföljens värde steg med 0,68 procent medan jämförelsekorgen minskade 0,77 procent. Sedan årsskiftet har Smart Hedge redovisat en avkastning på minus 1,03 procent och under samma period har jämförelsekorgen tappat 10,53 procent. Inför augusti ökade ett av våra portföljinnehav sina skyddande positioner i sin marknadsneutrala strategi vilket bidrog positivt till månadsutvecklingen. Portföljens dollarexponering kompenserade för nedgången i de amerikanska innehaven och hade en nettopositiv effekt på avkastningen.

Smart Index Försiktig klarade sig också mycket väl i det oroliga marknadsklimat vi just nu befinner oss. Portföljen redovisade en avkastning på minus 0,05 procent vilket var hela 0,96 procentenheter bättre än dess jämförelsekorg. De räntebärande investeringarna i företagsobligationer och placeringar i korta räntefonder skyddade kapitalet mest. Portföljen har en extremt låg korrelation till aktiemarknaden jämfört med övriga portföljer och påverkades inte i lika hög utsträckning under den stökiga augustibörsen.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i augusti:

PortföljJämförelsekorg
Smart Hedge – Tillväxt0,68%(-0,77%)
Smart Index – Försiktig-0,05%(-1,01%)
Smart Index – Stabil-0,12%(-0,83%)
Real Vision – Stabil-0,74%(-0,83%)
Hållbar Framtid – Potential-0,96%(-0,48%)
Smart Index – Tillväxt-1,02%(-0,77%)
Smart Index – Potential-1,54%(-0,48%)
Global Framtid – Potential-2,44%(-0,48%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.