Profilbild
av David Unver
12 september, 2023

Augustibörsen var deppig och relativt händelsefattig. Marknadens osäkerhet kring var konjunkturen är på väg och centralbankernas kommande agerande bidrog till breda nedgångar på de globala börserna. Stockholmsbörsen tillhörde de svagare marknaderna och sjönk med 3,80 procent (OMXSSPI). Rensat för valutakursförändringar sjönk den amerikanska aktiemarknaden omkring 2 procent samtidigt som den genomsnittliga utvecklingen i Europa minskade med närmare 4 procent. Bättre gick det för Fundlers fondpaket som utvecklades positivt där 3 av 4 presterade bättre än jämförelsekorgarna.

Den svaga utvecklingen för den gångna börsmånaden kan förklaras av bland annat den senaste rapportperioden som mottogs ganska svalt av marknaden med tunnare orderingångar och svagare förväntad försäljning. I kombination med en ihärdig inflation och ränteoro i form av stigande långräntor i USA har bidragit till osäkerhet över framtida konjunkturen – och hack i de senaste månadernas positiva börskurvor.

Dämpad men motståndskraftig inflation skjuter upp räntesänkningar

Även om inflationen har fallit tillbaka är nivån fortfarande hög i förhållande till inflationsmålet på omkring två procent. USA har lyckats få ned inflationen (3,2 procent) rejält från toppnivån på 9,1 procent i juni 2022, och betydligt bättre än till exempel Sverige, som fortfarande har alldeles för prisökningstakt på drygt 9 procent. Att den höga inflationen håller i sig gör att centralbanker behöver fortsätta med åtstramningar och räntehöjningar. Som så många gånger sagt förr är de är dock på väg att upphöra men det betyder också att förväntade räntesänkningar skjuts upp längre fram i tiden. Väntat är att svenska Riksbanken höjer räntan i september medan ageranden från FED och ECB är svårare att sia om, mindre höjningar eller avvakta – det får närmaste framtiden utvisa. Räntesänkningar är det i alla fall inte tal om.

Vinstutvecklingen mer svårbedömd de närmaste kvartalen

Marknadens splittrade syn på konjunkturen gör företagens vinstutveckling den närmaste tiden mer svårbedömd. På ena sidan vågskålen finns fortsatt stark arbetsmarknad som håller upp konsumtionsstyrkan hos hushållen samtidigt som företagen har varit skickliga på att parera utmaningar. På andra sidan skapar det höga ränteläget svårare förutsättningar för tillväxt och för börsbolagen att behålla sina höga aktievärderingar (framför allt i USA). Företag behöver bland annat acceptera tuffare lånevillkor när befintliga lån ska refinansieras vilket bidrar till högre kostnader och försämrade marginaler. Att rapportperioden vittnar om generellt svagare efterfrågan och flaggar för försämrad försäljning gör att konjunktursoron plötsligt blir befogad och påtaglig. Den långa sviten av positiv vinstutveckling hos börsbolagen är på väg att brytas.

Fundlers Fondpaket

Samtliga av Fundlers fondpaket gick i motsatt riktning av den globala börsutvecklingen och avkastade positivt. Placeringarna i det lägre risksegmentet gynnades i den globala börsturbulensen, samtidigt som den marknadsneutrala allokeringen och den samlade valutaexponeringen bidrog positivt till månadsutvecklingen.

Mycket låg risk steg 0,24%, procent, att jämföra med en utveckling i sidled för jämförelsekorgen. Samtliga underliggande innehav i fondpaketet presterade positivt och hade totalt sett den tredje bästa månadutvecklingen sedan årsskiftet. Allokering mot företagsobligationer var största bidragsgivare. Risksentimentet vände efter att investerare inte ville sälja till marknadspris när fastighetsbolag erbjöd sig köpa tillbaka obligationer från marknaden, vilket fick kurserna att stiga kraftigt. Den marknadsneutrala allokeringen gav näststörsta bidraget och visade återigen sin förmåga att leverera positiv avkastning i negativt börsklimat. 

Låg risk hade månadens starkaste utveckling och steg med 1,09 procent, vilket var hela 1,07 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. De räntebärande placeringarna utvecklades starkast efter positivare tongångar på räntemarknaden i slutet av månaden. Det osäkra börsläget har gjort att investerare har lyft blicken från aktier till räntemarknaden och företagsobligationer som alternativ till avkastning. Innehaven i USA-aktier med generellt lägre volatilitetsegenskaper utvecklades bättre än marknaden som helhet gav månadens nästbästa bidrag. USA-allokeringen fick ytterligare draghjälp av dollarn som stärktes med drygt 4 procent mot kronan.

Medel risk redovisade en positiv avkastning på +0,44 procent medan jämförelsekorgen steg 0,15 procent. Det positiva bidraget kom från paketets investeringar på räntemarknaden och allokeringen mot företagsobligationer efter att marknadsräntorna fortsatte att stiga under månaden. I aktiebenet bidrog investeringarna på den nordiska aktiemarknaden och framför allt hälsovårdssektorn i Danmark mest i augusti. Den negativa utvecklingen för paketets USA-allokering kompenserades av dollarförstärkningen mot kronan och bidrog nettopositivt till månadsutvecklingen.

Hög risk steg med 0,21 procent medan korgen av jämförbara placeringar på samma risknivå ökade med 0,29 procent. Allokeringen mot hälsovårdssektorn var största bidragsgivare. Stark kursutveckling noterades för flera underliggande aktieinnehav den gångna månaden sedan läkemedel som initialt skapades för att behandla diabetes resulterade i dämpad aptit och framkallade betydande viktminskning. Hela sektorn drogs upp på beskedet. Negativa bidragsgivare var svenska småbolag och allokeringen mot tillväxtmarknader, vilka drog tillbaka utvecklingen. Bredast nedgångar i dessa allokeringar noterades bland industribolagen efter utsikter om dämpad efterfrågan och konjunktursoro. Den samlade valutaexponeringen bidrog positivt sedan kronan försvagades mot världens ledande valutor.

Fondpaketens respektive jämförelsekorgarnas resultat i augusti 2023:

FondpaketJämförelsekorg
Fundler – Mycket låg risk0,24%0,00%
Fundler – Låg risk1,09%0,02%
Fundler – Medel risk0,44%0,15%
Fundler – Hög risk0,21%0,29%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.