Profilbild
av David Unver
5 januari, 2022

Uppdaterad: 18 januari, 2022

Världens marknader avslutade börsåret 2021 med fortsatt stigande kurser. Det indikeras att Omikronvarianten visserligen är smittsam men mindre farlig än tidigare varianter – bra nyheter för såväl hälsan som ekonomin. Flertalet börser handlades på nya all-time-high-nivåer. Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, hade årets tredje bästa månad och steg med 5,2 procent och noterade ny rekordnivå på årets sista handelsdag. I Europa (Stoxx Europe 600) var den genomsnittliga uppgången drygt 5,6 procent och USA-börserna ökade 3,4 procent.

2021 summeras som ett av de mest händelserika börsåren i modern tid. Nya Covid-varianter avlöste varandra med ökad smittspridning och restriktioner i olika former som följd. Dessutom har börsen påverkats av den höga inflationen, fortsatta produktionsstörningar, arbetskrafts- och komponentbrist, energikris, fastighetskris i Kina och geopolitiska spänningar, inte minst mellan USA och Kina. Utöver händelserna ovan kan vi också lägga till nedstängda ekonomier, skuldtakskris i USA, vaccinfokus, stigande råvarupriser och en starkare dollar. Ett tufft börsår minst sagt, som trots allt blev det näst bästa i modern tid.

Närmare 70 procent av världens aktiemarknader har mäktat med tvåsiffriga uppgångar. Investerarnas riskvilja har noterats på väldigt höga nivåer och har varit motståndskraftiga mot negativa nyheter. Kortvariga nedåtrekyler har under året genomgående setts som starka köplägen.

Världens centralbanker årets huvudrollsinnehavare

Stimulanserna frånvärldens centralbanker, med amerikanska FED i spetsen, har bidragit till en rekordnivå av pengar i omlopp. Det har fått tillgångspriserna att skjuta i höjden. Vinnare i år blev den som tog kalkylerad risk och ägare av reala tillgångar och aktier. De rekordstora stimulanserna i kombination med produktionsstörningar och komponentbrist ledde till en oundviklig stigande inflation. Centralbankerna envisades med sin retorik att inflationen skulle gå över – i stället steg den varje månad och blev på flera håll den högsta på 40 år. Till slut kunde centralbankerna inte längre hålla masken. USA inledde i slutet av året nedtrappningar i sina månatliga tillgångsköp och England var först ut bland världens ledande centralbanker att höja räntan. Detta kan markera början på slutet för centralbankernas stimulansfyrverkerier – för den här gången innan nästa globala kris ska hanteras.

Storbolagen börsens vinnare

Marknadens omättliga aptit på risk resulterade i att småbolagen fortsatte att utvecklas starkt även under 2021, men börsvinnarna blev storbolagen. Under året skedde snabba sektorrotationer från tillväxt till värdebolag efter flera år av värderingsgap. Börsbolagens resultat och vinster kunde generellt förbättras under året, vilket var över förväntan. De något trögrörligare industri- och verkstadsbolagen vittnade om ökade orderingångar och redovisade högre vinster och lyckades föra över sina högre kostnader för bland annat frakt till slutkonsumenten. På sektornivå var det finans, energi och fastigheter som utvecklades starkast. Globala BNP nådde nya höjder, konjunkturen stärktes samtidigt som inköpschefsindex steg på global nivå.

Utsikter inför 2022

2021 var det starkaste börsåret sedan återhämtningen från finanskrisen 2009. Jag ser fram emot vad börsåret 2022 har att erbjuda, även om bågen är mer spänd än på mycket länge. Covid-varianter kommer troligtvis att fortsätta skaka ekonomierna under 2022. Inflationen stör marknaden och kan komma att fortsätta stiga i början av året innan den börjar avta. Jag ser det som nästan omöjligt att den kommer ned till centralbankernas inflationsmål på runt två procent. Centralbanker kommer minska sina stimulanser för att hålla inflationen i schack. Det skapar utrymme för stigande räntor under kommande år. Ekonomiska återhämtningen kommer att fortsätta under nästa år vilket talar för en fortsatt god vinstutveckling för börsbolagen. Värderingarna är på flera håll rejält uppskruvade, i framför allt upphaussade tillväxtföretag med vinster i framtiden, men årets stigande bolagsvinster har faktiskt bidragit till att värderingarna har kommit ner något. De bolag som kan hantera de omvärldsfaktorer som påverkade världsekonomin 2021 kommer stå som vinnare vid utgången av 2022. Och slutligen, förblir räntorna låga och inte stiger i alltför snabb takt kommer riskaptiten vara fortsatt hög och därmed gott hopp om positiv avkastning även nästa år.

Portföljernas värdeutveckling 2021

Smart Index portföljerna redovisade en positiv värdeutveckling under året. För de fyra olika risknivåerna blev resultatet (inom parentes) för respektive portfölj: Försiktig (+4,1%), Stabil (+11,6%), Tillväxt (21,9%), och Potential (+30,4). Samtliga portföljer presterade bättre än sina respektive jämförelsekorgar med 1,8 procentenheter i snitt. De två sistnämnda portföljerna har störst andel av investeringarna allokerat mot den globala aktiemarknaden med stor koncentration i Norden, övriga Europa och USA. Det högre risktagandet och aktieexponeringen belönades därmed under året jämfört med övriga två som har en lägre riskprofil. Största bidragsgivare var innehav i globala teknikbolag samt underliggande placeringar i amerikanska och europeiska medelstora och stora bolag med stark tillväxtprofil. Även allokeringen mot svenska småbolag gav ett positivt lyft till portföljernas avkastning under 2021.

Real Vision steg 12,3 procent vilket var 2,2 procentenheter bättre än dess jämförelsekorg. Portföljen har under året haft omkring 30 procent allokering mot aktiemarknaden och särskilt i nordiska bolag som investerar i såväl fastighetssektorn som skogsindustrin. Det stigande och rekordhöga timmerpriset gynnade skogsbolagens försäljning samtidigt som övriga reala tillgångar steg kraftigt i värde under året. Fastigheter var tredje starkaste sektor på Stockholmsbörsen. Sektorn gynnade av låga räntor, ökad kapitalmarknadsfinansiering och stark efterfrågan på reala tillgångar. Den höga förvärvstakten i branschen, framför allt i kommersiella fastigheter, bidrog till högre värderingar på bestånden och därmed högre aktiekurser. Fastigheteter står för drygt 10 procent av det totala börsvärdet i Sverige, vilket är den högsta nivån någonsin.

Smart Hedge lyfte 24 procent och avkastade hela 5,3 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Portföljen fortsatte att investera i sektorer med positivt momentum. Allokeringen under året bestod av lönsamma nordiska och amerikanska bolag med god tillväxttakt och globala framtidsföretag i teknikindustrin. Största bidragsgivare var just exponeringen mot globala teknikbolag. Största underliggande innehaven var amerikanska tech-jättar som rusade på börsen och som fortfarande gynnas av fjolårets starka digitaliseringstrend. Näst största bidraget kom från den nordiska aktiemarknaden med fokus på bolag som lämnar höga utdelningar.

Hållbar Framtid är Fundlers nyaste portfölj och steg med 27,3 procent, vilket var något svagare (-1,7%) än sin jämförelsekorg. Gröna investeringar hade ett tuffare år jämfört med fjolåret. Intresset fick förnyad kraft vilket noterades i globala omställningssatsningar som accelererade under sista halvåret. Största bidragsgivare var allokeringen mot tekniksektorn som stod för drygt en fjärdedel av portföljens avkastning. Underliggande investeringar i bolag som arbetar med alternativa lösningar för att motverka koldioxidutsläpp gav näststörsta bidraget under året. Resultatet drogs tillbaka av investeringar i tillväxtmarknader som mestadels utvecklades i sidled jämfört med övriga innehav i portföljen som redovisade tvåsiffriga uppgångar.

Global Framtid hade starkast utveckling bland Fundlers portföljer och klättrade 31,9 procent. Resultatet var 2,9 procentenheter bättre än portföljens jämförelsekorg. Största bidraget kom från portföljens exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Störst positiv påverkan på portföljens avkastning hade USA:s största teknikföretag, som fortsatte att öka sina marknadsandelar under året vilket speglades i starkt stigande aktiekurser. Underliggande investeringar i hälsovårdssektorn hade breda uppgångar efter vaccinfokus och fortsatt hög medvetenhet och trend för träning och hälsa. Portföljens dollarexponering stärkte resultatet efter att kronan försvagats med 10 procent under året.


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.