Profilbild
av David Unver
2 januari, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

En summering av decenniets starkaste börsår

Ett händelserikt 2019 med geopolitisk turbulens, långdragna Brexit-förhandlingar, pågående handelskrig och vikande konjunktursignaler hade sammantaget en fantastisk börsutveckling. Investerarna var i köptagen med riskviljan intakt under hela året. När amerikanska central banken vid förra årsskiftet bytte räntepolitik och annonserade räntesänkningar utbröt ett rally på världens börser och världsindex (MSCI World) steg fyra månader i rad. Europeiska centralbanken behöll räntan oförändrad under året medan Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent i december. Det betyder slutet på en historisk epok med minusränta i Sverige. När recessionsoron, vilken infann sig vid inledningen på året, blåstes bort under andra kvartalet fick världens marknader ytterligare bränsle och steg på bred front. Stockholmsbörsen steg med hela 35 procent vilket gör börsåret 2019 till decenniets bästa. Den starka utvecklingen placerar den svenska börsen högt bland sina internationella motsvarigheter och innebär en 9:e plats bland världens bästa aktiemarknader under året.

Börsens alla branschindex, med bolagens återinvesterade utdelningar inräknade, utvecklades positivt. Senast det inträffade var 2009 – året efter finanskrisen. Fastighetssektorn tillhörde börsens kursvinnare och gynnades av den rådande lågräntemiljön och starka kassaflöden. Till skaran tillhör även industrisektorn med verkstadsbolag i spetsen som fick draghjälp av kronans försvagning, vinstökningar och starka orderingångar. Bolag som verkar inom kraftförsörjning tillsammans med olje- och gasbolagen räknas också till de stora börsvinnarna under året. I motsatt riktning gick bankernas aktiekurser i kölvattnet av penningtvättshärvan. Med undantag för Swedbank, som sjönk kraftigt, kunde övriga storbanker leverera en positiv avkastning till sina aktieägare enbart tack vare snittutdelningar på 6 procent.

Fundlers portföljer

Samtliga av Fundlers portföljer redovisade positiv värdeutveckling för helåret 2019. När vi summerar hur marknaderna som våra portföljinnehav verkar på har utvecklats, kan det konstateras att samtliga hade breda uppgångar. Alla våra sju portföljer överträffade sina respektive jämförelseindex och lyckades därmed att leverera en högre riskjusterad avkastning. Fundler använder vägda index bestående Nasdaq OMRX Treasury Bill Index (OMRXTBILL) samt Nasdaq OMX Stockholm 30 inklusive återinvesterade utdelningar (OMXS30GR).

SMART INDEX portföljerna med olika risknivåer utvecklades i spannet +4,4 till +32,5 procent under året. Portföljernas allokering mot aktiemarknaden gynnades av det goda börsklimatet och bidrog mest till avkastningen. Samtliga fyra hade dessutom en mycket bättre värdeutveckling än respektive portföljs förväntade avkastning. Starkast gick Smart Index Potential som har högst andel av innehaven exponerade mot aktiemarknaden och steg med 32,5 procent. Årets resultat var hela 5,2 procentenheter bättre än index*. Främsta anledningen till det positiva resultatet 2019 var portföljens placeringar i teknikbolag och svenska småbolag. Även exponeringen mot amerikanska marknaden gav ett starkt lyft till portföljens utveckling efter nya börsrekord under året. På andra plats kommer Smart Index Tillväxt med 70 procent av portföljens värde allokerat mot aktiemarknaden. Värdeutvecklingen uppgick till 23,4 procent vilket är 4,3 procentenheter bättre än sitt index**. Största bidragsgivare var innehav som investerar i globala teknikbolag samt underliggande placeringar i amerikanska och europeiska tillväxtbolag.

REAL VISION redovisade en värdeutveckling på 13,5 procent att jämföra med index*** som steg med 9,7 procent. Årets räntefall på världens marknader fick investerare att söka sig till realtillgångar. Det drev upp bolag som verkar i skogsbranschen samtidigt som värdet på skogsmarkspriserna är i stigande trend. Portföljen har omkring 30 procent av kapitalet allokerat mot aktiemarknaden och särskilt i nordiska bolag som investerar i såväl fastighetssektorn som skogsindustrin. Fastigheter var årets bästa sektor på Stockholmsbörsen och portföljens placeringar mot just fastighetssektorn steg kraftigt i värde och gav största positiva bidraget till utvecklingen.

HÖGUTDELANDE POTENTIAL hade en värdestegring på drygt 33,5 procent vilket var hela 6,2 procentenheter bättre än sitt index*. Samtliga innehav utvecklades starkt positivt under året. Störst bidrag till avkastningen kom från portföljens allokering mot teknik- och fastighetssektorn. Teknikbolagen hade årets högsta värdeutveckling bland innehaven och sektorn var drivande på flera av världens ledande börser. Fastighetsbolagen hade starkast utveckling på Stockholmsbörsen som hade sitt bästa år på mycket länge. Omkring 20 procent av kapitalet är investerat i stabila nordiska bolag med hög direktavkastning vilka sammantaget gav portföljens näst största bidrag till årets utveckling. Portföljen har också exponering mot amerikanska aktiemarknaden, vilken tillhörde bland världens bästa börser under året. Allokeringen mot USA-börserna gav årets tredje största bidrag.

GLOBAL FRAMTID var Fundlers bästa portfölj under året och steg med hela 39,2 procent. Resultatet var bättre än såväl index* som Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI) med 11,9 respektive 4,6 procentenheter. Samtliga av portföljens innehav redovisade värdeuppgångar under året. Allra bäst utvecklades teknikinnehaven som vid utgången av året hade störst vikt av portföljens värde. Näst största bidraget kom från allokeringen mot småbolag på Stockholmsbörsen, som fortsätter avkasta högre än storbolagsindex. Exponeringen mot amerikanska små- och medelstora bolag steg kraftigt och var en stor anledning till årets utveckling. Bolagen på USA-börserna visade vinsttillväxt och både Jones-indexet samt tekniktunga Nasdaq noterade nya rekordnivåer under året.

* Viktning 90% OMXS30GR och 10% OMRXTBILL
** Viktning 65% OMXS30GR och 35% OMRXTBILL
*** Viktning 65% OMRXTBILL och 35% OMXS30GR

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.