Profilbild
av David Unver
5 mars, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

De globala börserna upplevde en turbulent månad som präglades av stor oro i kölvattnet av den eskalerade spridningen av coronaviruset. Februari började emellertid positivt och Stockholmsbörsens breda index, OMXSGI, var upp med som mest 6,3 procent. När coronaoron utlöstes sista veckan i februari noterades breda nedgångar och fick den tidigare börsuppgången utraderad. Senast finansmarknaderna upplevde sådana kursnedgångar under en enskild vecka var oktober 2008, mitt under finanskrisen. Världsindex sjönk då med drygt 16 procent i lokal valuta att jämföra med nedgången i februari på -8,0 procent och -7,0 procent för Stockholmsbörsen. Det har således varit betydligt mer dramatiska nedgångar än den vi hade februari. Sättningar på börsen hör till men det är viktigt att komma ihåg att den kraftiga nedgången kommer efter rekordnivåer på marknaderna. Ibland behöver även börsen en paus.

Historien visar att liknande börsfall återhämtas och marknaderna går vidare. Sådana nedgångar ger emellertid goda tillfällen att fortsätta eller börja spara när börsen har blivit billigare. Att kontinuerligt spara oavsett börsklimat är en lönsam strategi som med tiden ger en jämn och sund nivå på investeringarna. Det betyder också att man slipper tajma marknaden fel, vilket ofta sker vid engångsinvesteringar. Att vara långsiktig och inte gripas av panik eller agera på rädsla när det svänger, är grundläggande viktigt. Att se de möjligheter som uppstår och försöka utnyttja det till sin fördel kan vara minst lika viktigt.

Hur har Fundlers portföljer påverkats under februari?

Fyra av sju portföljer stod emot börssvängningarna mycket väl och sjönk avsevärt mindre än Stockholmsbörsen. Det visar värdet av att ha en diversifierad portfölj istället för att ha en enstaka fond. Resterande tre utvecklades i snitt -0,9 procentenheter sämre än svenska aktiemarknaden. Sammantaget sjönk Fundlers portföljer mellan -0,8 och -8,0 procent i februari.

SMART INDEX portföljerna med låg risk klarade börsfallet väl. Minst negativt utvecklades Försiktig som sjönk med blyga 0,8 procent att jämföra med börsen som tappade 7,0 procent i sin helhet. Portföljen utgörs av 90 procent räntebärande värdepapper och 10 procent allokerat mot aktiemarknaden. Den har den lägsta risknivån av Fundlers portföljer och skyddar investeringar mot större nedgångar med en förväntad årsavkastning på 2 till 3 procent. Stabil, som har en nivå högre, sjönk med 2,7 procent. Innehaven utgörs av 65 procent räntor samt 35 procent allokerat mot främst nordiska aktier. Portföljens sammansättning av värdepapper medverkar till att minska risken för stora svängningar på marknaden och bidrog till att klara turbulensen med 4,3 procentenheter bättre än svenska börsen. Tillväxt-portföljen redovisade en värdeminskning på -5,6 procent och Potential, med högst risk bland portföljerna, sjönk 7,9 procent. De två sistnämnda har 20 respektive 30 procent allokerat mot tekniksektorn och amerikanska storbolag. Med en betydande del av sin produktion i Kina påverkades man negativt av karantänperioden under turbulensen. Produktionen och sysselsättningen kommer att påverkas negativt av detta kortsiktigt. När detta skulle prisas in i marknaden sjönk såväl investerarsentimentet som aktiekurserna kraftigt.

REAL VISION sjönk med 2,3 procent och undvek den breda börsnedgången med god marginal. Portföljen är komponerad så att innehaven är lågt korrelerade med aktiemarknaden. Riskspridningen sker över obligationer med cirka 65 procent, 30 procent aktier och resterande i optioner. Februaribörsen visar att portföljen är starkt motståndskraftig mot breda börsfall samtidigt som den är med uppgångar. Allokeringen mot obligationer utgivna av stat och kommun var månadens positiva bidragsgivare då värdet på tillgångarna steg med 0,6 procent. Fastigheter tillhörde börsens svagaste sektor och drog månadsresultatet mest ned efter turbulensen. De stora kursfallen kan också förklaras att många passade på att göra vinsthemtagningar från tidigare noterade rekordnivåer.

HÖGUTDELANDE POTENTIAL redovisade en värdeminskning på minus 8,0 procent. Portföljen har den högsta risknivån bland portföljerna men förväntas svänga mindre än Stockholmsbörsen i sin helhet över tid. Nuvarande allokering i portföljen har 100 procent exponering mot aktiemarknaden. Placeringar görs i framförallt globala högutdelande bolag, vilka påverkades starkt negativt av att Kinas ekonomi stannade. Kina är en essentiell distributör av varor och tjänster och påverkar hela världsekonomin när dess produktion och sysselsättning äventyras, iallafall kortsiktigt i detta fall. Bolag verksamma på bland annat sektorerna teknik och industri drabbades i högre grad än andra mot bakgrund av sina hundratals underleverantörer och komponenttillverkare som är beroende av en välfungerande distribution i Kina. Portföljens underliggande innehav, vars affärsmodeller bygger på stabila logistik- och distributionskedjor, sjönk därför kraftigt och sänkte utvecklingen mer än väntat. Trots svagare portföljresultat i februari är årets värdeutveckling på minus 6 procent i linje med Stockholmsbörsen.

GLOBAL FRAMTID, som steg med drygt 39 procent under fjolåret, hade en värdeutveckling på minus 8,0 procent. Största negativa bidragsgivare var allokeringen mot amerikanska marknaden och dess börsnoterade teknikbolag. Sektorn har länge agerat draglok på USA-börserna men i februari skedde en kraftig sättning och tekniktunga Nasdaq-börsen sjönk med hela 6,4 procent. Bland de stora bolagen, tillika underliggande innehav, återfinns teknik-jättarna Apple, Microsoft, Facebook och Google. Samtliga väger tungt i respektive index vilket gav stora svallvågor för sektorn och inte minst alla börsnoterade underleverantörer. Svagast utvecklades Apple som sjönk med 12 procent och påverkades mest negativt av karantänperioden i Kina. Detta betyder inte att Apples telefonförsäljning kommer minska. Det är ett kvalitetsbolag och ett av världens största företag – på sikt kommer aktien att återhämta kurstappet och fabrikerna öppna igen. Det kommer även världsekonomin att göra. Även om det är en tragedi och olyckligt för alla drabbade är det inte ovanligt att världens börser reagerar som de gjort i februari under orostider. Portföljens placeringar i teknikrelaterat utgör fortsatt störst andel av kapitalet och uppgick vid utgången av månaden till cirka 30 procent av tillgångarna.

 

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.