Profilbild
av David Unver
4 mars, 2021

Uppdaterad: 3 april, 2022

Majoriteten av världens börser utvecklades positivt trots svag avslutning på månaden. Den amerikanska börsen (S&P 500) steg med 2,6 procent och de europeiska marknaderna hade en genomsnittlig uppgång på 2,3 procent. I Asien var kursuppgångarna störst i Japan där storbolagsindexet Nikkei 225 klättrade 4,7 procent. Stockholmsbörsen följde februariutvecklingen och steg med 2,9 procent. De senaste 25 åren har månaden februari redovisat en positiv utveckling till 73 procent, med ett snitt på 2,3 procent. Det gör februari till den tredje starkaste börsmånaden i Sverige, endast månaderna april och november har haft bättre genomsnittlig avkastning.

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet 2020 är nu avslutad. Det går att konstatera att bolagens vinster och försäljning överlag kom ut bättre än förväntat, drivet av bland annat kostnadsbesparingar. Det noterades i flertalet rapporter att bolagens produktion har påverkats negativt av bland annat komponentbrist, stigande råvarupriser och ökade logistikkostnader. Det ger en indikation på att varuförsörjningskedjan följt av pandemin fortfarande går trögt. Bolagen informerar likväl att framtidsutsikten ser alltmer ljus ut, samtidigt som vi ser positiva signaler i världsekonomin. Det globala inköpschefsindexet för industrin steg med 2,1 procent från nivån i januari. Av de sex största globala tillverkningsindustrier registrerade fem stark tillväxt i februari.

Högre räntor påverkar tillväxtbolagen

Under månaden avtog volaliteten på aktiemarknaderna och låg vid månadsskiftet på historiskt normala nivåer. Näst sista handelsdagen i februari, noterades däremot ökad volatilitet i räntekänsliga papper efter att den amerikanska tioårsräntan steg kraftigt och skapade dramatik på världens börser. Att långräntorna någon gång ska stiga från dessa låga nivåer är de flesta överens om, det är snarare hastigheten i uppgången som gjorde marknaden nervös. Högre räntor är negativt för tillväxtbolag, vilket vi kunde se i populära tech och ”gröna” aktier som efter kraftiga kursrusningar under lång period redovisade breda nedgångar under månaden. Den fortsatta sektorrotationen och återöppnandet av ekonomier ger värdebolagen istället medvind och har hittills gynnat bank, verkstadsindustrin, råvarusektorn, turism och resenäringen under året.

Fundlers anpassning till världsekonomins återhämtning

Sättningen i förra årets kursvinnare anser vi inte kommer som någon större överraskning. En andningspaus efter kraftiga kursrusningar ger bolagen möjlighet att växa in sig i sina ”nya” värderingar. Vi ser fortsatt positivt på tillväxtaktier långsiktigt men förväntar oss inte lika stark kursutveckling som vi sett i bland annat tekniksektorn som gynnats kraftigt i spåren av covid-19. I den återhämtningsfas som världsekonomin nu befinner sig, gäller det att vara selektiv i sina placeringar på aktiemarknaden. Som förvaltare på Fundler ser vi löpande över våra innehav, gör förändringar och investerar i sektorer och branscher som vi på sikt bedömer kommer prestera bättre än marknaden som helhet, givet den tagna risknivån. Vi har stor andel värdebolag i våra portföljer, hög exponering mot industriaktier och är positionerade i konjunkturstarka bolag som vi bedömer kommer gynnas när konjunkturen vänder. Samtidigt har vi före sättningen hunnit göra vinsthemtagningar och minskat exponeringen mot tekniksektorn och därmed ”låst in” vinsten som omplacerats i hälsovård och medicin.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Sex portföljer redovisade positiv avkastning och två utvecklades i sidled när februari månad summeras. I ett marknadsklimat med fortsatt stigande aktiekurser har våra portföljer som verkar på de högre risknivåerna gynnats mer än lågriskportföljerna. Störst bidrag till månadsutvecklingarna kom från portföljernas allokeringar mot den amerikanska aktiemarknaden och europeiska storbolag. Resultaten gynnades även av innehaven som verkar på den nordiska marknaden, främst svenska småbolag och bolag med hög direktavkastning. Portföljernas valutaexponering påverkades positivt efter en fortsatt kronförsvagning mot såväl dollarn som euron.

Starkast utvecklades Smart Index Potential och Global Framtid som adderade 2,6 respektive 2,5 procent till portföljernas värde. Det är i linje med utvecklingen för världsindex (MSCI World Index) som ökade med 2,5 procent (i dollar). Smart index tillväxt som tillhör risknivån 4 av 7 steg 1,6 procent. Portföljernas relativt höga exponering mot den amerikanska börsen stod för drygt hälften av månadens positiva avkastning. Resterande del kom från allokeringen mot tillväxtmarknader och innehav som verkar på tekniksektorn. Trots svag utveckling för techaktier har våra innehav gått mot strömmen och redovisat en genomsnittlig avkastning på +1,8 procent.

Smart Hedge och Realvision utvecklades runt nollstrecket. Månadsresultatet för Smart Hedge missgynnades av en svag utveckling i guldpriset som sjönk med 6,2 procent. Oro för att amerikanska räntor kommer att stiga i spåren av ytterligare stimulanspaket dämpar utsikterna på kort sikt. Realvisions relativt höga exponering mot fastighetsmarknaden påverkades negativt av fallande kurser i sektorn i kölvattnet av oroligheterna på räntemarknaden.

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.