Profilbild
av David Unver
6 mars, 2023

Uppdaterad: 25 maj, 2023

Februaribörsen hade en blandad utveckling och överskuggades av oro och dämpad riskaptit. Inflation och höga räntor fortsätter vara teman som styr börshumöret. I kontrast till marknadens tro visade ny ekonomisk statistik att inflationen är motståndskraftig. Det överraskade marknaden och fick börserna att backa från månadshögsta. Av Fundlers portföljer presterade 5 av 8 bättre än sina respektive jämförelsekorgar.

Inflationsbrasan har överraskande nog inte släckts. Inflationssiffrorna runt om i världen var högre än väntat i februari. För Sveriges vidkommande höjde de viktigaste centralbankerna räntan; Riksbanken och ECB med 0,5 procentenheter och FED som saktat ned, höjde med 0,25 procentenheter. Nu väntas de ta nya krafttag mot inflationen och ränteförväntningarna har skruvats upp ytterligare.

Marknaden prissätter en framflyttad räntetopp

Centralbankerna väntas skärpa sitt tonläge ytterligare, vilket bidrog till uppgångar på räntemarknaden. Kommande räntehöjningar från centralbanker förväntas nu öka i antal och marknaden prisar in en framflyttad räntetopp. Den amerikanska styrräntan prissätts att höjas till 5,5 procent från nuvarande 4,75 procent. I Sverige indikeras styrräntan att stiga till omkring 4 procent, alltså ytterligare 1 procentenhet från nuvarande nivåer.

Svagare ekonomiska utsikter men värderingarna går åt andra hållet

De fortsatt höga räntenivåerna försämrar såväl konjunkturutsikterna som tillväxten – och bolagens vinster. Under fjärde kvartalet klarade sig bolagen relativt väl. De redovisade en ökad omsättning drivet av den höga inflationen men vinsterna minskade. Analytikerna har nu efter bokslutsrapporterna justerat sina vinstprognoser, både på upp- och nedsidan. Sammantaget är nedjusteringarna i majoritet samtidigt som aktiekurserna på flera håll har fortsatt upp. Det är en kombination som får värderingarna att stiga i marknaden.

Börsen är avvaktande

Det som avgör börsens riktning på lång sikt är företagens vinstutveckling. På kort sikt styrs börsen av omvärldsfaktorer, penningpolitik och sentiment. Så ser det ut idag, och att centralbankerna nu går hårt fram i kampen mot inflationen betyder att det kommer bli tuffare innan det blir bättre. Även om Investerarna är nervösa och marknadsrörelserna är påtagliga inför och efter varje centralbanksbesked, så är det inte lika panikslaget som under 2022. Institutionella investerare är avvaktande och ”tålmodiga” med sitt massiva kapital vid sidlinjen av börsen. För att kapitalet ska in i marknaden igen behövs positivare besked, inte lika aggressiva centralbanker och mindre osäkerhet.

Fundlers portföljer

Portföljerna sjönk i värde i februari. Den samlade allokeringen mot tillväxtmarknader var negativ bidragsgivare medan investeringarna mot tekniksektorn hade störst positiv inverkan på månadsresultatet. På de lägre risknivåerna hade allokeringen mot långa räntor svagast utveckling.

Smart Index – Försiktig utvecklades runt noll-strecket och presterade 1,96 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Portföljens placeringar i företagsobligationer och marknadsneutrala investeringar hade positiv avkastning och kunde kompensera för den svaga utvecklingen i de räntebärande innehaven med lång genomsnittlig löptid. Smart Index – Stabil sjönk med 0,61 procent, vilket var 1,29 procentenheter bättre avkastning än jämförelsekorgen. Innehaven i nordiska högutdelare med lägre volatilitetsegenskaper än börsen som helhet, var månadens största bidragsgivare.

Smart Index – Tillväxt redovisade en värdeminskning på -0,74 procent, att jämföra med -1,66 procent för jämförelsekorgen. Allokeringen mot nordiska aktiemarknader och underliggande investeringar i globala teknikbolag bidrog med nettopositiva avkastningar till portföljen. Svagare gick det för portföljens investeringar i tillväxtmarknader, som drog ned månadsresultatet under nollstrecket.

Global Framtid sjönk med 1,64 procent, vilket var nästan 0,3 procentenheter sämre än jämförelsekorgen. Allokeringen mot breda amerikanska aktieindex och globala teknikaktier var största bidragsgivare till månadsresultatet. Förutom amerikanska dollarn bidrog portföljens samlade valutaexponering negativt till portföljens värde sedan kronan stärkts mot de flesta av världens ledande valutor under den gångna månaden.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i februari 2023:

PortföljJämförelsekorg
Smart Index – Försiktig0,00%-1,96%
Smart Index – Stabil-0,61%-1,91%
Smart Index – Tillväxt-0,74%-1,66%
Real Vision – Stabil-0,94%-1,91%
Smart Index – Potential-1,02%-1,35%
Global Framtid – Potential-1,64%-1,35%
Smart Hedge – Tillväxt-1,87%-1,66%
Hållbar Framtid – Potential-2,05%-1,35%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.