Profilbild
av David Unver
6 oktober, 2021

Uppdaterad: 16 november, 2021

September blev en sur börsmånad efter att de globala aktiemarknaderna präglats av nervositet. Nedgångarna var breda på flera håll, drivna av flertalet osäkerhetsfaktorer i världsekonomin och en kinesisk fastighetsjätte som utlösande faktor i börsoron. De breda indexen på Stockholmsbörsen (OMXSPI) och övriga Europa (STOXX Europe 600) sjönk med 6,2 respektive 3,4 procent. USA-börserna tappade omkring 5 procent med tekniktunga Nasdaq som största sänke. Bland de få börser som gick mot strömmen märktes olje- och gasproducerande länder, vars aktiemarknader drog nytta av fortsatt stigande energipriser. Sammantaget var det många impulser som hände samtidigt vilket gjorde september till den mest händelserika börsmånaden hittills i år.

Den negativa septembertrenden fortsätter

Enligt historiskt säsongsmönster brukar september vara en dålig börsmånad – 13 av de senaste 25 septembermånaderna har utvecklats negativt. Mellan 2016 och 2020 utvecklades visserligen septemberbörsen över nollstrecket vilket förfinar statistiken, men faktum kvarstår att den negativa septembertrenden hänger kvar – något som börskollektivet fick erfara under den gångna månaden.

I USA har nyhetsflödet präglats av olika teman; bland annat skuldtakskris, stigande långräntor, en förmodad minskad infrastruktursatsning och fortsatt oklarhet kring centralbankens planerade stimulansnedtrappning, ”tapering”. USA närmar sig en betalningsinställelse om inte kongressen fattar beslut om att höja skuldtaket före mitten av oktober. Huvudscenariot är att kongressen hittar en lösning innan tidsfristens slut. Men skulle det oväntade inträffa och kongressen inte höjer, riskerar finansdepartementet att stoppa drygt 40 procent av förväntade betalningar de närmaste månaderna, hushållen inkluderade. I värsta fall kan det leda till en nedstängning av USA:s statsapparat. I den tilltagande oron steg den amerikanska 10-årsräntan från 1,30 till 1,53 under månaden. Det pressade räntekänsliga tech-aktier som ledde nedgången och resulterade i att Nasdaq sjönk 12 av 21 handelsdagar i september.

Skräck i den globala fastighetssektorn

Kinas näst största fastighetsutvecklare, Evergrande, fortsätter ha stora problem med sin likviditet och höga skuldsättning, efter år av lånefinansierad tillväxt. När det uppdagades att företaget har svårt med sina räntebetalningar till banken, satte det skräck i den globala fastighetssektorn, som rasade drygt 5,3 procent under månaden. Efter många turer prisar marknaden in en statlig ledd uppgörelse för att hantera en omstrukturering och därmed undvika större konsekvenser för landets finansiella system. Hong-Kong börsen backade som mest 6,3 procent men stängde september-månaden, efter viss återhämtning, på minus 4,8 procent.

September blev en bra månad för energi

Energi var den klart bästa och enda sektor på Stockholmsbörsen som utvecklades positivt. Priset på såväl olja som gas och el ökade kraftigt, drivet av högre efterfrågan i takt med att världsekonomin har tagit ordentlig fart efter återöppningen. Prisstegringen kan också förklaras av produktionsbegränsningar, utbudsstörningar och låga lagervolymer, men också omställningen till förnyelsebara energislag. Gaspriset är på rekordhöga nivåer samtidigt som oljan noteras på treårshögsta. Energirelaterade bolag på världens börser tillhörde vinnarna som såg sina aktiekurser kraftigt rusa under september. Energiprisernas starka uppgång driver upp inflationen och späder ytterligare på inflationsoron. Världens centralbanker menar att inflationen är övergående och kommer normaliseras, men utvecklingen senaste månaderna vittnar om annat. Den fortsatta komponentbristen och andra insatsvaror till bland annat industrin hotar bromsa tillväxttakten. I kombination med rekordhöga fraktpriser, svårt att hitta rätt kompetens till företagen och flaskhalsar inom tillverkningsindustrin, skapas problem att möta den ökade efterfrågan. Sammantaget påverkar det försäljningen och företagens lönsamhet på kortare sikt. Jag tror detta kommer vara huvudtemat i kvartalsrapporterna i många branscher. Förväntningarna inför kommande rapportperiod är varken högt eller lågt ställda, däremot noterar vi att många bolag och analytiker har reviderat ned vinstprognoserna.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Resultatet för våra portföljer påverkades negativt av börsoron men stod samtidigt emot turbulensen relativt väl. Månadsutvecklingen summeras i spannet -0,6 och -3,9 procent. Portföljerna i lägre riskkategorin utvecklades minst negativt. I högre risksegmentet utvecklades portföljerna bättre än såväl Stockholmsbörsen som världsindexet MSCI World. Sammantaget utvecklades portföljerna nästan i linje med dess jämförelsekorgar, och tre av åtta redovisade bättre månadsresultat. 

Av Fundlers åtta portföljer har Smart Index Försiktig, Smart Index Stabil och Real Vision lägst risk. Deras räntebärande investeringar i företagsobligationer skyddade kapitalet mest under månaden. Den låga korrelationen till aktiemarknaden kunde därmed begränsa nedgången. Allokeringen mot stora amerikanska bolag med historiskt låga volatilitetsegenskaper jämfört med USA-börserna som helhet, utvecklades mindre svagt än övriga innehav i portföljerna. I sistnämnda portföljen drogs resultatet ned sedan allokeringen mot fastighetssektorn missgynnade avkastningen och sjönk med 1,6 procent.

I det högre riskspannet återfinns Global Framtid (-3,4%), Hållbar Framtid (-3,8%) och Smart Index Potential (-3,9%). Innehaven i tillväxtmarknader och amerikanska medelstora bolag utvecklades minst negativt. Största sänken var portföljernas allokering mot nordiska marknader, främst svenska småbolag, samt globala tillväxtaktier verksamma på tekniksektorn. Svenska kronan försvagades mot flera av världens ledande valutor vilket gynnade portföljernas valutaexponering. Amerikanska dollarn stärktes med 1,5 procent och gav positivt bidrag till månadens svaga utveckling.  

Börsoron fick många sparare att paniksälja, vilket noterades i aktiekursernas röda utvecklingar. I juni månads förvaltarkommentar skrev vi att vi är fortsatt försiktigt optimistiska i vår syn på börsens utveckling, men att vi kan förvänta oss kortsiktiga rekyler nedåt. I september kom rekylen. Även om det rent psykologiskt är svårt att se sina placeringar sjunka i värde är det sällan bra att trycka på säljknappen av rädsla. Investeringar på börsen kommer svänga upp och ned men det är viktigt att komma ihåg att just tid i marknaden ger ofta bäst betalt. Att öka sina chanser till god avkastning är att vara med i marknaden, inte försöka tajma den. För den som är långsiktig ger rekyler på nedsidan attraktiva möjligheter att köpa på billigare prisnivåer.


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.