Profilbild
av David Unver
6 februari, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Det nya året inleddes med gott börshumör och stigande kurser på världens marknader. Den goda börsutvecklingen fick stöd av en mer optimistisk ton mellan USA och Kina. Ett signerat handelsavtal ska öppna för ökad handel mellan länderna emellan vilket betyder ett positivt steg till att få slut på upptrappningen i konflikten. I den pågående rapportsäsongen har en klar majoritet av börsbolagen stigit på rapportdagen och resultaten har generellt överträffat marknadens förväntningar.

Från mitten av januari tappade världens börser momentum efter ökad spridning av coronaviruset. Utbrottet dominerade såväl nyhetsflödet som skapade osäkerhet. Riskaptiten avtog och marknaderna, i framförallt Asien, handlades ned. Svagast utvecklades Hang Seng indexet i Hong Kong som sjönk med drygt 7 procent. Spridningen påverkade oljepriset negativt och tappade 14 procent medan ädelmetallerna guld och silver steg med 5 respektive 1 procent. Flera svenska börsbolag som verkar i bland annat Kina stängde sina fabriker och skickade hem personal med full lön. Det noterades bland annat en kraftig sättning i metallpriserna och värdet på koppar, nickel och aluminium minskades mellan 5 och 10 procent. Effekterna av viruset kommer påverka den globala tillväxten negativt. Under första kvartalet är risken överhängande stor för dämpad sysselsättning, sämre marginaler och svagare sentiment. På längre sikt är det för tidigt att uppskatta effekterna och hur investerarkollektivet kommer att reagera. Ur ett historiskt perspektiv är det inte ovanligt att börserna rekylerar uppåt ett kvartal efter sådana utbrott.

Stockholmsbörsen tillhörde de marknader som var mest motståndskraftiga under månaden. Det breda indexet med återinvesterade utdelningar, OMSXGI, steg med 1,2 procent. Fastighet- och finanssektorn tillsammans med bolag som verkar inom telekom och konsumentvaror hade bredast värdestegring. I motsatt riktning gick olje- och råvarusektorn. Trots oro för snabb och bred spridning av Corona är synen på konjunkturen generellt optimistisk. Inköpschefsindex är i stigande trend, börsen har starkt säsongsmönster, bolagen levererar sammantaget positiva rapporter och marknadsräntorna förväntas vara låga under flera år framöver. Aktieutdelningar som ska återinvesteras kommer dessutom skapa köptryck på börsen under första och andra kvartalet. Starka balansräkningar, fyllda kassor och med bankernas effektiva finansieringslösningar får börsbolagen stora bud- och förvärvsmöjligheter under våren. Mycket talar alltså för att aktier som tillgångsslag fortsätter vara starkaste alternativet till avkastning.

FUNDLERS PORTFÖLJER

I januari utvecklades samtliga av Fundlers portföljer positivt och stod emot svängningarna på marknaden. Alla våra sju portföljer överträffade sina respektive jämförelseindex och fick således en stark start på det nya året. Fundler använder vägda index för jämförelse av bestående Nasdaq OMRX Treasury Bill Index (OMRXTBILL) samt Nasdaq OMX Stockholm 30 inklusive återinvesterade utdelningar (OMXS30GR).

Fundler-Smart-Index

SMART INDEX portföljerna, bestående av Försiktig*, Stabil**, Tillväxt*** och Potential****, steg mellan 0,7 och 2,0 procent under månaden. Bäst utvecklades portföljen Smart Index Potential (+2,0 %) följt av Smart Index Tillväxt (+1,9%). Månadsresultatet var 1,4 respektive 1,5 procentenheter bättre än index. Jämfört med övriga två portföljer har dessa högst andel av innehaven exponerade mot aktiemarknaden. Allokeringen mot innehav som investerar i globala teknikbolag gav störst bidrag till portföljernas avkastning, trots att sektorn på Stockholmsbörsen tillhörde kursförlorarna. Teknikbolagen i USA har agerat draglok länge och fortsätter leverera goda resultat i positiva kvartalsrapporter. Det ger fortsatt stöd till sektorn även om värderingarna är historiskt höga.  Portföljernas innehav i underliggande nordiska bolag gav också positivt bidrag till utvecklingen när börserna i Norden höll emot när övriga marknader i världen sjönk.

 

AVANCERADE PORTFÖLJER

Fundler-Real-Vision

REAL VISION redovisade en värdeutveckling på +0,9 procent att jämföra med index** som steg med 0,2 procent.  Samtliga innehav i såväl ränte- som aktiebenet utvecklades positivt under månaden. Portföljens allokering mot fastigheter var största positiva bidragsgivare i januari efter att ha utvecklats starkast av samtliga sektorer på Stockholmsbörsen. De flesta fastighetsbolagen som har hunnit rapportera för fjolårets sista kvartal har fått positiva reaktioner på börsen. Marknadsläget med låga räntor är här för att stanna en tid framöver vilket ger fortsatt stöd till fastighetsrelaterade verksamheter som drar fördel av nuvarande räntepolitik. Resultatet hölls tillbaka av placeringar med underliggande innehav på råvarusektorn efter att metallpriserna sjönk kraftigt under månaden.

 

Fundler-Hogutdelande

HÖGUTDELANDE POTENTIAL hade en värdeökning på 2,2 procent vilket var 1,6 procentenhet bättre än index****. Portföljen utgjordes under månaden av sju innehav som investerar i stabila globala bolag på aktiemarknaden som ger hög direktavkastning. I januari var underliggande placeringar i teknikrelaterade bolag mest lönsamma sedan sektorn utvecklats starkt på världens börser. Flera amerikanska teknikbolag rapporterade goda resultat Det utmynnade i positiva marknadsreaktioner och bidrog till att tekniktunga Nasdaq-börsen steg med 2,3 procent. Portföljens allokering mot bolag som har exponering mot de nordiska länderna gav näst största bidraget till månadsresultatet efter att marknaderna utvecklades starkare än övriga börser i världen.

 

Fundler-Global-Framtid

GLOBAL FRAMTID utvecklades mest positivt bland Fundlers portföljer under månaden och steg med 2,8 procent. Utvecklingen överträffade index**** med 2,2 procentenheter samt slog Stockholmsbörsen med 1,6 procentenheter. Allokeringen mot världens tillväxtmarknader utvecklades negativt i kölvattnet av den eskalerade spridningen av Coronaviruset. Det kompenserades dock av portföljens underliggande investeringar på USA-börserna och framförallt i amerikanska teknikbolag. Teknik är fortsatt största sektorexponeringen i portföljen och uppgick till 30 procent av tillgångarna vid utgången av januari. Valutaexponeringen mot såväl Euro som dollar gav positiv effekt till utvecklingen efter försvagning på 6,4 respektive 2,9 procent mot kronan.

Portföljernas vägda jämförelseindex med följande viktning, månadsutveckling inom parantes:

* 85% OMRXTBILL och 15% OMXS30GR (0,0%)
** 65% OMRXTBILL och 35% OMXS30GR (0,2%)
*** 65% OMXS30GR och 35% OMRXTBILL (0,4%)
**** 90% OMXS30GR och 10% OMRXTBILL (0,6%)

 

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.