Profilbild
av David Unver
4 februari, 2021

Uppdaterad: 3 april, 2022

Världens aktiemarknader inledde börsåret starkt med ökad investeringsvilja och nya rekordnivåer som följd. Vi såg en tilltagande riskaptit drivet av ett positivt sentiment, tillträdande amerikansk president och coronavaccinering som nu rullas ut i större omfattning. Börskurserna sågs falla tillbaka mot slutet av månaden med en blandad utveckling på världens aktiemarknader. Stockholmsbörsen tillhörde bland de bästa marknaderna och steg med 2,5 procent. Amerikanska S&P 500 och ledande europeiska börserna utvecklades under nollstrecket. Mest positivt utvecklades tillväxtmarknaderna, i främst Asien, som noterade breda uppgångar.

Den pågående rapportperioden för fjärde kvartalet har överraskat positivt. På Stockholmsbörsen har två tredjedelar av bolagen slagit vinstförväntningarna. Även i USA har bolagen som hunnit rapportera överträffat analytikernas förväntningar. Värt att notera är att reaktionen givet rapporternas positiva utfall inte utlöst kraftigt stigande kurser, utan bolagen har sett sina aktiekurser stiga med 2 procent i snitt på rapportdagen. Det kan tolkas som att marknaden kan ha prisat in ett bra kvartal och skiftar istället fokus på kommande kvartal.

Även om marknaderna rekylerade nedåt sista veckan i januari är investerarkollektivet optimistiska. Marknadssynen på förbättrade vinstförväntningar för den globala ekonomin är den mest positiva på väldigt länge enligt Bank of Americas senaste förvaltarenkät. Drygt 70 procent av investerarna tror på att ekonomin är i en tidig fas i konjunkturen. Institutionernas kassor från i fjol har minskats, vilket innebär att stor andel av kapitalet som var utanför har kommit tillbaka till aktiemarknaden. Fortsatt stor efterfrågan på investeringar i småbolagsaktier tyder på att de kommer överglänsa storbolagen även detta år. Samtidigt noteras att kapitalflöden allokeras från vinnarsektorer 2020, bland annat teknikrelaterade aktier, till tillväxtmarknader.

Kombinationen av stark förhoppning om kraftig ekonomisk tillväxt, gigantiska finans- och penningpolitiska stimulanser samt stort värderingsgap i förhållande till de utvecklande marknaderna, skapar goda förutsättningar för snabbare tillväxttakt på tillväxtmarknader under 2021. I skrivande stund handlas amerikanska S&P 500 till p/e-tal på drygt 21 medan tillväxtmarknader till ett genomsnitt på drygt 14, vilket motsvarar en rabatt på omkring 33 procent. Ytterligare faktorer som gynnar tillväxtmarknader är en svagare dollar, stigande råvarupriser och fortsatt låga räntor. Under perioder av svag dollar har tillväxtmarknader gått starkare än utvecklade länder.

Under månaden steg de flesta råvarupriserna, oljan klättrade, silverpriset ökade och priset på nickel utvecklades starkt. Vidare väntas Biden föra en stabil och mer förutsägbar politik som i större utsträckning kommer minska den geopolitiska osäkerheten. Handelskonflikten med Kina ligger inte högt på Biden-administrationens prioriteringsordning och kan väntas avta, något som asiatiska marknaderna gärna välkomnar. Återhämtningen i BNP i såväl Kina som Indien utmärker sig, coronavaccineringen ger hopp till turistnäringen, stigande oljepris stimulerar oljeproducerande länder som Ryssland och Brasilien samt stora infrastruktursatsningar skapar ökad sysselsättning och efterfrågan på råvaror. Den snabba teknikutvecklingen har skapat en ovanligt stark efterfrågan på asiatiska halvledartillverkare och industrin går på högvarv. Sammantaget talar mycket för att tillväxtmarknader kan bli årets bästa aktieklass.

Fundlers portföljer på den högre riskkategorin har förhållandevis hög allokering mot tillväxtmarknader. De underliggande innehaven har hög diversifierad exponering mot sektorerna teknik, råvaror och konjunkturstarka bolag relaterade till industri samt halvledarbolag. Drygt 70 procent av allokeringen mot tillväxtmarknader placeras i bolag som verkar i Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien.

 

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga åtta portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar under månaden och steg mellan 0,4 och 1,8 procent. Mest positivt utvecklades portföljer tillhörande den högre risknivån på Fundlers riskskala i följande ordning; Global Framtid (+1,8%), Smart Index Potential (+1,7%) och Högutdelande (+1,3%). Största bidraget till portföljernas utveckling kom från allokeringen mot just tillväxtmarknader. Resultaten gynnades även av den goda utvecklingen på de nordiska marknaderna och framförallt den svenska börsen. Kronan försvagades mot världens ledande valutor under månaden vilket gagnade portföljernas valutaexponering mot såväl dollar som euro. Exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden är fortsatt relativt hög i dessa portföljer. Vi ser för närvarande ingen anledning att minska exponeringen då vi förväntar oss att USA kommer återhämta sig snabbare än EMU-området. Det beror inte minst på det amerikanska stimulanspaket på 1.900 miljarder dollar som väntas injicera marknaden med nytt kapital och ökad likviditet. Det ger såväl utrymme som ekonomiska muskler att göra nya satsningar och etableringar i områden som drabbats av hårdare av corona än övriga branscher. Vi räknar samtidigt med att den privata konsumtionen kommer få en betydande ökning jämfört med Europa som helhet. De största hoten mot fortsatt börsuppgång på den nordamerikanska kontinenten är problem och förseningar i utrullningen av coronavaccin. Vidare kan investerarna känna oro om centralbanken avslutar de kvantitativa lättnader, vilket kommer ske förr eller senare, och låta marknaden sväva på egna meriter. Går vi tillbaka till 2013 utlöstes panik på obligationsmarknaden när Federal Reserve kommunicerade att lättnaderna skulle minskas, vilket resulterade i kraftigt stigande marknadsräntor.

Bland portföljer på de lägre risknivåerna uppvisade Smart Hedge (+1,3%) och Smart Index tillväxt (+0,9%) högst positiva avkastning. Den sistnämnda stärktes mest av innehav på tillväxtmarknaderna likt portföljerna på de högre risknivåerna. I övrigt gynnades månadsresultaten av portföljernas positioner på de nordiska marknaderna och allokeringen mot medelstora amerikanska börsbolag. Under pågående rapportsäsong noteras banker bana vägen för att åter lämna utdelningar till sina aktieägare, i samråd med finansinspektionen. Storbolagen kan med sina starka balansräkningar och stora kassor dela ut delar av sina vinster, ett positivt tecken på att bolagen gått stärkta ur krisen och mindre beroende av statliga stödåtgärder. Detta kommer under våren gynna våra investeringar som fokuserar på stabila värdebolag med hög direktavkastning på såväl lägre som högre risknivåer.

 

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.