Profilbild
av David Unver
7 augusti, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Majoriteten av världens börser utvecklades positivt och steg för fjärde månaden i följd. USA-börserna fortsätter vara klart ledande bland världens marknader med Nasdaq kompositindex i spetsen. Stockholmsbörsens breda index, OMXSGI, hade sammantaget också en stark uppgång och steg med 4,2 procent. Julibörsens värdestegring innebar att hela nedgången i spåren av Covid-19 återhämtades och tillbaka på samma nivåer som vid ingången av 2020. Vi kan konstatera att vi har fått erfara en rekordsnabb V-formad återhämtning på de flesta globala börserna.

Under månaden inkom blandad makrostatistik. Det noterades ett rekordstort BNP-tapp i det andra kvartalet samtidigt som inköpschefsindex, i både USA och Europa, var bättre än befarat. Arbetslösheten har minskat vilket gladde de finansiella marknaderna. Virusspridningen tilltog och fick förnyad fart i vissa amerikanska delstater och tonläget mellan USA och Kina var fortsatt hård. Sommarens kvartalsperiod var ändå det som präglade börshumöret och dominerade nyhetsflödet i juli. Trots fortsatt stor osäkerhet kring effekterna av Covid-19 steg alltså världens marknader. Som jag skrev i föregående månads förvaltarkommentar var resultatförväntningarna historiskt låga inför den stundande rapportperioden. Förhandstipsen var att bolagen skulle redovisa svaga siffror och generellt dåliga rapporter. Utfallet blev bättre än väntat och bolagens delårsrapporter visade sig överträffa de lågt ställda prognoserna vilket eldade på börsfesten vi haft de senaste månaderna.

Även om det ser alltmer positivt ut med rekordsnabb återhämtning på börsen bör man komma ihåg att såväl den svenska som världsekonomin har dopats med massiva stimulanser och statsstöd till företagen. Sammantaget sjönk försäljningen bland de svenska börsbolagen med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Realekonomin och makrostatisk har alltså av förklarliga skäl inte hängt med börsutvecklingen då marknaden alltid är framåtblickande. Investerarsentimentet drivs i nuläget mer av ökad riskvilja och girighet än svårtolkad fundamenta. Positivt att såväl småsparare som större institutionella investerare drar fördel av rådande marknadsklimat. För att få en fingervisning vart börsen är på väg är det viktigt att fokusera på företagens framåtblickande VD-kommentarer i delårsrapporterna. Efter att ha gått igenom flertalet bolagsrapporter får jag känslan av att företagen ser ljus i tunneln samtidigt som man succesivt växlar upp produktionen efter lättade restriktioner. Min syn på börsen är fortsatt optimistisk men råder ändå till försiktighet.

 

Fundlers portföljer

Sex av sju portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar i juli. Portföljer med betydande innehav på svenska och nordiska marknader, med tonvikt på småbolag, gav störst bidrag till utvecklingen. Investeringarna på USA-börserna gav också starkt bidrag. Den kraftiga dollarförsvagningen den senaste tiden drog tillbaka resultatet något för portföljernas amerikanska underliggande placeringar. På sektornivå gynnades innehaven främst av industri, hälsovård och telekom.

Real Vision utvecklades bäst av samtliga portföljer och steg med 0,9 procent. Samtliga innehav i såväl aktie- som räntebenet utvecklades positivt. Portföljens underliggande innehav som verkar på råvarusektorn var största bidragsgivare efter god prisutveckling och högre efterfrågan när ekonomierna öppnas i större utsträckning. Portföljens medelhöga risknivå är ett starkt investeringsalternativ i rådande marknadsriktning med gynnsamt klimat för råvaror och reala tillgångar samt låga räntor.

Smart Index Potential utvecklades näst bäst och adderade 0,7 procent till portföljvärdet. Portföljens koncentrerade placeringar mot tillväxt- och teknikföretag fortsätter att gynnas av de kraftigt stigande råvarupriserna och starka trenden i tekniksektorn. Global Framtid hade en värdeökning på 0,7 procent i juli. Portföljen har nu återhämtat hela nedgången efter spåren av Covid-19 och redovisar en positiv utveckling från årsskiftet. Utvecklingen från ingången av 2020 uppgår till +1,0 procent jämfört med världsindex (MSCI World) som under samma period haft en värdeutveckling på minus 3,1 procent. Under året har portföljens allokering mot amerikanska teknikbolag varit största bidragsgivare.

Vi har under gångna kvartalet noterat flöden tillbaka till portföljer med högre risknivåer. Omallokeringens utfall har betalat sig bra och utvecklats till en lönsam placering. De kunder som har legat kvar i sin allokering på de högre risknivåerna under de stora nedgångarna i februari och mars har noterat starka återhämtningar. Vi gläds med våra kunder och tackar för det fortsatta förtroendet.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.