Profilbild
av Tobias Lundqvist
6 augusti, 2021

Uppdaterad: 17 november, 2021

Världens börser fortsatte stiga under juli månad, trots oroligheter avseende deltavarianten av coronaviruset i mitten av månaden. Marknaden återhämtade dock fallet den 19e juli mot slutet av veckan. Världsindexet MSCI World steg med +1,79% och fortsatte därmed sin 6-månaders uppåttrend. Det breda amerikanska indexet, S&P 500, stängde månaden +2,38% och de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, OMXS30, steg hela +4,72% – mot föregående månads utveckling på +0,95%. Denna stigande trend i marknaden kan delvis attribueras till makroekonomiska indikatorer och rapporter avseende inflation, räntor samt konjunkturbesked.

Som nämnt i tidigare förvaltarkommentarer har amerikansk makroekonomisk data en stor effekt på världens börser. Likaså denna månad, i och med den inflationsdata, räntebesked samt penningpolitiska beslut som Fed (The Federal Reserve, amerikanska centralbanken) gått ut med. Förväntningen i marknaden låg i linje med beskeden; Fed höll räntan oförändrad (0 – 0,25%), positiva tillväxtutsikter (trots oro kring konjunkturtoppning i början av månaden), försäkran om att den högre inflationsnivån (5,4% årsbasis) är tillfällig och att värdepappersuppköpen hålls oförändrade var bidragande faktorer till månadens utveckling. Den tillfälligt höga inflationsnivån förklaras till en tredjedel av priset på begagnade bilar, som i och med bristen på halvledare, stigit +10,5% på månadsbasis. Den tidigare initiala oron har grundats i att centralbanken skulle minska på sina värdepappers nettoköp, vilket kan ha en negativ inverkan på finansmarknaden och börskurserna – vilket var det som hände 2013. Denna tendens har dock inte setts i marknaden, även fast Fed har varit väldigt tydliga i sin kommunikation gällande att inledande diskussioner hållits avseende en åtstramande penningpolitik och ”tapering” i fjärde kvartalet 2021.

Framåtlutad marknad i USA, ger ringar på vattnet

Noteringen om hög inflationsnivå i samband med fortlöpande värdepappersuppköp kan vid en första anblick verka tvetydigt, men med spridningen av deltavarianten av Covid-19 i USA och i världen (Euro Stoxx 50 ned -2,7% 19e juli) finns fortfarande en överhängande ekonomisk risk; dels gällande arbetsmarknaden och den ekonomiska utsikten. Arbetsmarknadsstatistiken som släpptes tidigt i månaden påvisade en accelererande tillväxt – högre än maj månads estimerade nivå för juni. Statistiken visar en kraftig efterfrågan på arbetskraft, vilket kan utgöra en starkare grund för Fed att eventuellt initiera sin åtstramande penningpolitik i just fjärde kvartalet, om än tidigare, då utlåtanden under månaden pekade mot upploppet av stimulanspaketet. Vi noterar även den amerikanska 10-åringens snabba fall under juli, där räntan föll från 1,48 till 1,20. Detta kan ses som ett tecken hos investerarna att riskbenägenheten, inställningen- samt att inflationsrisken mildrats. Dock har den amerikanska marknaderna stigit under en längre period, där delar av detta fall kan attribueras till en korrektion i marknaden.

BNP statistik släpptes mot slutet av månaden, där marknadens förväntning på den amerikanska statistiken låg vid en tillväxt på +8,5% på årsbasis, men föll kort och visade ett resultat på +6,5%. Detta kan delvis förklaras av eftersläpande fastighetsinvesteringar och inventarier. Dock var den övergripande statistiken nedslående mot marknadens förväntningar. En mer positiv notering kom mot slutet av månaden, i och med S&P 500 Index rapportering. 307 av de börsviktade bolagen fick ett höjt estimat för 2021, där endast 89 bolag fick motsatt estimat efter andra kvartalets rapportering. Över 80% av bolagen har redovisat vinster samt försäljningssiffror som överträffade estimatet för perioden.

Stark utveckling i Europa

Det europeiska indexet MSCI Europe steg under juli månad med +1,86%, och slår därmed världsindex. Efter inflationsoron som präglade maj månad, men stillades under juni, kan vi fortsatt se en trend i marknaden där tillväxtbolagen utvecklats starkare än värdebolag under juli. Den amerikanska börsen har en övergripande starkare tillväxtprofil, mot Europas värdeprofil. Europeiska och amerikanska tillväxtbolagsindex steg med +2,72% respektive +3,53%, där värdebolagsindex för Europa och USA påvisade +0,17% respektive +1,17%. Denna trend noteras även i Sverige, i kontrast till juni månad där det svenska värdebolagsindexet (MSCI Sweden Value) steg +3,39% och tillväxtbolagsindex (MSCI Sweden Growth) +0,15%. Under juli steg tillväxtbolagsindex +5,68% och värdebolagsindex +4,87%.

Under månaden gick ECB (Europeiska centralbanken) ut med en ny penningpolitisk strategi – ett symmetriskt inflationsmål på 2% över medellång sikt. Detta innebär att inflationsnivån aktivt kommer försöka hållas till 2%, där man antingen vill stimulera inflationen om den understiger målet, alternativt strama åt penningpolitiken om den överskrider 2%. Den tidigare inflationsnivån låg strax under 2%. Senare i månaden kom besked kring att tillfälliga överskjutningar av målet är acceptabelt, obligationsköpen fortlöper samt att räntorna hålls oförändrade. Detta reflekterade marknadens förväntningar, då ECB hoppas lyfta euroområdet ur sitt mönster av svag inflation.

Sverige motsvarar förväntningarna och hjulen rullar snabbare

Efter att andra kvartalets böcker stängde förra månaden; med rapportsäsongen runt hörnet låg den främsta oron i att bolagen inte skulle lyckats hålla lönsamheten stabil samtidigt som de hanterar ett stigande kostnadstryck. Detta skulle då kunna innebära att marknadens förväntningar skjutit i höjden, och att en linjär rapportering skulle påverka marknaden negativt. Stockholm all-share, OMXSPI; viktat av alla noterade aktier på Stockholmsbörsen, mötte marknadens förväntningar. Av de rapporterande bolagen kan vi se en majoritet som slagit de estimerade värdena gällande försäljning och nettoinkomst, samt strax under majoritet för EBIT. På sektornivå kan man urskilja finans-, fastighets- samt dagligvaruhandel som drivande sektorer för Stockholmsbörsen avseende andra kvartalets rapportsäsong. OMXSPI steg +6,75% i juli.

Ovan notering ligger i linje med konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som för tredje månaden i rad nådde sin högsta notering någonsin. Konjunkturinstitutet estimerar att Sverige kommer gå ur lågkonjunkturen vid årsskiftet. Prognosen, i samband med tre rekordhöga barometersiffror för maj, juni och juli har stärkt den positiva utblicken i marknaden. Lönsamhet och efterfrågan har ökat, vilket bidragit till siffrorna som vi sett under månaden. Vi kan även notera att försäljningsvolymer, antal anställda samt förväntningen i marknaden ligger vid ökade nivåer. Stor optimism finns kring hushållens syn på den svenska ekonomin i samklang med tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn. Detta reflekterades även i andra kvartalets BNP statistik, som överträffade Riksbanken och marknadens förväntningar. Statistiken visar +0,5% högre BNP nu än tredje kvartalet 2020 (innan pandemin), och steg alltså +0,9% mot föregående kvartal (+10% på årsbasis).

Vi kan även notera fortsatt höga bostadspriser, trots att prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, sjönk -0,5% i juni. Trots detta förväntas arbetsmarknadens utveckling och låga räntor, i samband med den positivt utvecklande hushållsekonomin, ge fortsatt stöd åt bostadspriserna. Framåtblickande förväntas främst rese-, restaurang- samt hotellbranschen i tjänstesektorn visa en positiv rekyl. Dessa branscher har varit eftersläpande den breda ekonomin, främst genom rådande restriktioner. Regeringen meddelade mot slutet av månaden att restriktionsavvecklingen, som är uppdelad i 5 steg, nått steg 3. Detta innebär att fler får vistas i butiker och vid evenemang. Beslut kring steg 4 förväntas tas i september. Detta, i samband med att fler svenskar är fullt- samt halvt vaccinerade beräknas ge stöd åt denna sektor. Den fällande missförtroendeomröstning mot regeringen, och senare omröstning av Stefan Löfven som statsminister (omvald), hade ingen effekt på börskurserna.

Fundlers portföljer

Alla Fundlers portföljer redovisade en positiv avkastning under juli månad, där 8 av 9 portföljer slog världsindexet MSCI Worlds resultat på +1,79%. Avkastningen kan främst attribueras till teknologi-, hälso-, industri- samt fastighetssektorn. Den geografiska exponeringen gynnades främst från exponering mot den nordiska marknaden, Schweiz, Storbritannien samt USA. Tillväxtmarknaderna utvecklades negativt under månaden, med tillväxtprofilen i portföljerna slutade på -5,46%. Utvecklingen förklaras främst genom Kinas aktieförsäljning, i samklang med deltavariantens spridning i utvecklingsländer, som näst intill raserade hela den positiva utvecklingen för tillväxtmarknader under 2021.

Smart Hedge samt potentialportföljerna (Högutdelande, Smart Index, Global Framtid samt Hållbar Framtid), tillhörande Fundlers näst högsta respektive högsta riskkategori, hade den starkaste utvecklingen på mellan +3,35% till +2,11%. Obligationsbenen i Fundlers portföljer visade en fin utveckling, där AMF Räntefond Lång visade +0,72% under månaden. Extrapolerat på årsbasis visar då en utveckling på +8,64%, vilket är en väldigt fin siffra för långräntor.

Smart Hedge – Tillväxt gynnades främst för sin exponering mot teknologisektorn och fastighetssektorn, vilket skapade möjligheten till avkastningen. Portföljens näst största allokering är exponerat mot guld, som utvecklades starkt under månaden; sett till föregående månad. Exponeringen gynnades främst genom Feds oförändrade nettoköp och ränta, samt oron över deltavariantens spridning i världen. Detta härleder betydelsen av en väldiversifierad och välbalanserad portfölj, med låg korrelation till övriga innehav. Smart Hedge utvecklades +3,35% under månaden.

Global Framtid – Potential visade en positiv utveckling på +2,40%, och utvecklades därmed starkare än S&P 500 samt MSCI World med sina +2,38% respektive +1,79%. Portföljens exponering mot teknologi-, hälsovårds- samt industrisektorn bidrog mest till portföljens avkastningsprofil. Detta ligger i linje med tidigare noteringar kring tillväxtbolagens starka utveckling, vilket stärktes genom nyheterna kring oförändrade räntor. På en geografisk nivå var exponeringen mot Norden, framför allt Sverige, samt USA den största bidragande faktorn.

Real Vision – Stabil tillför Fundlers tredje högsta risknivå, och har en stark fastighetsprofil. Portföljen adderade +2,44%, och utvecklades strax över 1 procentenhet starkare än sin jämförelsekorg vars utveckling slutade på +1,30%. Portföljen slog även världsindex MSCI World med sina +1,79%. Portföljens nordiska exponering, främst mot Sverige, bidrog starkast till avkastningsprofilen på en geografisk nivå. På sektornivå var det just aktiebenet som är investerat mot fastigheter som bidrog till utvecklingen. Smart Index – Tillväxt adderade +2,49%, och utvecklades ca. 0,5 procentenheter starkare än sin jämförelsekorg, och strax under 1 procentenhet starkare än världsindex. På sektornivå gynnades portföljen, likt potentialportföljerna, främst för sin exponering mot teknologi-, hälsovårds-, industri- samt fastighetssektorn. Detta ligger i linje med konjunkturinstitutets barometer för juli, och de makroekonomiska rapporterna vi sett under månaden – främst genom oförändrade räntor. Portföljen adderade 0,11 procentenheter mer än Smart Index – Potential under juli, främst attribuerat till en betydligt lägre exponering mot tillväxtmarknaderna.


Tobias Lundqvist
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.