Profilbild
av David Unver
4 augusti, 2023

Den svenska börsen hamnade på efterkälken när majoriteten av världens börser utvecklades positivt i juli. Den globala uppgången var till skillnad från förra månaden bred på såväl sektor som på geografisk nivå. Stockholmsbörsens storbolagsindex tillhörde förlorarna och USA bland vinnarna, med tekniktunga Nasdaq i spetsen. Tre av Fundlers fyra fondpaket hade positiv utveckling och lika många presterade bättre än sin jämförelsekorgar.

Juli hör vanligtvis till de mer händelserika börsmånaderna när bokslutsrapporterna för andra kvartalet ska bekänna färg. För åttonde kvartalet i rad överträffades vinst- och omsättningsförväntningarna i både Sverige och USA. Verkstadsbolagen uppvisade nya lönsamhetsrekord och starka marginaler, bankerna fortsatte att gynnas av högre räntenetton i kombination med marginella kreditförluster. Motigare var det för konsumentbolagen i spåren av hushållens högre kostnader, där man ser en tydlig trend i prioritering av tjänstekonsumtion i stället för nyköp av produkter och varor.

Svagare efterfrågan och dämpade orderingångar – bäddar för sektorrotation

I juni månads förvaltarkommentar skrev jag att rapportperioden som inleds i juli skulle visa om bolagens orderingångar verkligen var så starka som tidigare kvartal har indikerat. Mycket riktigt betonades i Q2-rapporterna att efterfrågan nu sjunker och att orderingången dämpas. Det man har sett i tidigare kvartal är egentligen effekten av en mer fungerande leverans- och distributionskedja efter spåren av Covid-19. Det signalerar att försäljningen kommer att minska framöver. Det bäddar för en sektorrotation och kapitalflöden ut från storbolag, som har haft en mycket stark period bakom sig, till småbolag som gått trögt på Stockholmsbörsen. Det märktes redan i den gångna månadens indexutveckling. Storbolagsindex OMXS30 sjönk 2,5 medan småbolagsindex (mätt i Carnegies Small Cap return Index) steg 3,63 procent.

Inflationen faller men räntesänkningar dröjer länge

Inflationen har dämpats efter senaste årets räntehöjningar men fortfarande långt ifrån centralbankernas inflationsmål på omkring 2 procent. I juli höjde Fed och ECB räntan och gemensamma beskeden var att inkommande inflations- och arbetsmarknadsdata blir de viktigaste pusselbitarna för behovet av ytterligare räntehöjningar. För Sveriges vidkommande är inflationen betydligt högre än i USA och Riksbanken kommer att behöva parera utmaningarna med ansträngda hushåll, svag krona och en inflation som faller mindre än förväntat. Räkna därför med att räntesänkningar kommer att dröja på hemmaplan.

Fundlers Fondpaket

Fundlers placeringar i det högre risksegmentet gynnades i spåren av den starka globala utvecklingen på aktiemarknaden. I det lägre riskspannet var utvecklingen mer blandad. Bland positiva bidragsgivare märktes den amerikanska aktiemarknaden medan allokeringen mot nordiska marknader. Den samlade valutaexponeringen bidrog sammantaget negativt till månadsutvecklingen.

Mycket låg risk hade årets näst bästa månadsutveckling i juli och steg med 0,78 procent, vilket var något bättre än jämförelsekorgen. Räntemarknaden har kylts av något efter sommaren uppgångar och har brutit den stigande trenden. I kombination med att inte några större överraskningar i ränteprognoserna utlöste någon ny oro fick det en positiv effekt för innehaven i såväl långa räntefonder som företagsobligationer. Den marknadsneutrala allokeringen, som blandar olika strategier på både aktie- och räntemarknaden, var också en positiv bidragsgivare under månaden.

Låg risk sjönk med 0,19 procent medan jämförelsekorgen steg 0,43 procent. Innehav i USA-aktier med låga volatilitetsegenskaper som historiskt svänger mindre än marknaden som helhet och exponeringen mot den nordiska marknaden utvecklades under noll-strecket. Dollarexponeringen bidrog negativt till resultatet efter en försvagning med drygt 2,4 procent mot kronan. Bland positivare bidragsgivare fanns fondpaketets ränteben som gynnades av en mer nedkyld räntemarknad efter senaste tidens uppgångar.

Medel risk steg med 0,43 procent samtidigt som jämförelsekorgen utvecklades +0,20 procent. Största bidragsgivare var investeringarna i asiatiska tillväxtmarknader drivet av förväntningar på fallande inflation och motståndskraftig tillväxt i ekonomin. Allokeringen mot amerikanska aktiemarknaden har varit drivande under året och även nu i juli. En bra rapportperiod och starkt momentum i storbolag som verkar inom bank, energi och teknik var mest tongivande under månaden. Den positiva utvecklingen i USA-aktier dämpades dock av kronförstärkningen mot dollarn.

Hög risk hade en värdeutveckling på +0,48 procent, vilket var 0,63 procentenheter bättre än korgen av jämförbara alternativ på samma risknivå. Den relativt höga allokeringen mot tillväxtmarknader var månadens starkaste och stod för merparten av månadens positiva utveckling. Allokeringen mot USA-aktier var starkt bidragande till överavkastningen mot jämförelsekorgen i juli. Hot om lågkonjunktur på väg till USA känns som helt bortblåst vilket stärkte sentimentet i marknaden. Bredden i uppgången var imponerande, där även små- och medelstora bolag hängde med i den positiva kursutvecklingen jämfört med tidigare månader där storbolag och tech-jättar har agerat draglok. Innehav i svenska småbolag som har haft det motigt i drygt ett år tillhörde vinnarna på Stockholmsbörsen och bidrog positivt till fondpaketets månadsresultat.

Fondpaketens respektive jämförelsekorgarnas resultat i juli 2023:

FondpaketJämförelsekorg
Fundler – Mycket låg risk0,78%0,71%
Fundler – Låg risk-0,19%0,43%
Fundler – Medel risk0,43%0,20%
Fundler – Hög risk0,48%-0,15%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.