Profilbild
av David Unver
3 juli, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Världens börser noterade fortsatta uppgångar och steg för tredje månaden i rad. Bland vinnarna återfinns tillväxtmarknader, en handfull marknader i EMU-området och NASDAQ-börsen. Amerikanska S&P 500 adderade 1,8 procent under månaden och summerade kvartalet med en uppgång på 20 procent – bästa kvartalet på 22 år. Stockholmsbörsen steg med 2 procent i juni och sammanfattar första halvåret med en utveckling på minus 4,2 procent, efter en minst sagt utmanande period. Från bottennoteringen den 23 mars kan det konstateras att 86 procent av fallet har återhämtats.

Uppgången i aktiemarknaderna under juni har varit skakig. Investerare kastades mellan hopp och förtvivlan när nyhetsflödet präglades, i relativa termer, av positiva makrodata blandat med ökad risk för en andra coronavåg. De flesta är nog överens om att de kraftiga restriktionsåtgärder som vidtogs i mars inte kommer att fortsätta, snarare lättas. Kostnaderna är för massiva att bära och risken för kollaps i den reala globala ekonomin är överhängande stor om det skulle fortsätta. Sveriges BNP väntas backa omkring 6 procent vilket är värre än finanskrisen och historiskt högt. Arbetslösheten fortsätter öka och ligger i skrivande stund på drygt 9 procent. Svenska inköpschefsindex, som återhämtat större delen från bottennoteringen i mars, ligger alltjämt under 50-strecket – den gräns som signalerar tillväxt. Det kan konstateras att denna lookdown som vi har fått erfara inte skonat någon ekonomi i världen.

När fler företag nu återupptar sin verksamhet råder det en försiktig optimism. Aktiemarknadens förmåga att se bortom krisen och blicka sex till tolv månader framåt bidrar till en stigande börs. Som jag nämnt tidigare är en snabb återhämtning i ekonomin redan diskonterat i marknaden med stöd av väldiga stimulanser från såväl centralbanker som finanspolitik. Nya tryckta pengar och stödköp som tillfört likviditet i marknaden saknar motstycke i historien. Det gör att investerare inte riktigt vågar missa en fortsatt uppgång och det ökar efterfrågan på risktillgångar. Det enorma kapitalet som legat utanför aktiemarknaden har minskat och tyder på att större globala institutioner har ökat sin aktieexponering vilket eldar på börserna. Enligt den senaste månadens fondförvaltarenkät från Bank of America finns fortfarande gigantiskt kapital kvar vid sidlinjen som väntar på att investeras. All Konjunkturdata som jämförs med mars och april kan tolkas positivt, vilket marknaden, på ett snedvridet sätt, finner stöd i. Samtidigt är de extremt låga räntorna är här för att stanna och ökar förstås riskaptiten på världens börser. Jag behåller alltså min försiktigt optimistiska syn på börsen.

Rapportsäsongen för andra kvartalet stundar runt hörnet och nyhetsflödet känns, av förklarliga skäl, rätt begränsat för tillfället. Förväntningarna inför detta speciella kvartal är att bolagen kommer redovisa förlustsiffror och generellt dåliga rapporter efter att konjunkturen, troligen, nådde sin botten under perioden. Istället fokuserar marknaden på om bolagen kan ge positiva besked kring efterfrågeläget, att resultaten för kommande kvartal förbättras samt om 2021 kan bli ett normalår. Vad som är viktigt för börsens utveckling den närmaste tiden är om kvartalsrapporterna kan bekräfta de mer positiva makrosiffrorna samt sektorer som agerat draglok orkar fortsätta stiga eller om en sektorrotation kommer ta vid.

Fundlers portföljer

Samtliga portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar under den gångna månaden. Portföljernas innehav som verkar på sektorerna teknik, industri och telekom utvecklades starkast och gav största bidraget till månadens resultat. Sammantaget steg värdet på portföljerna mellan 0,9 och 4,0 procent.

Nasdaq-börsen är överlägsen bäst på de globala aktiemarknaderna med en uppgång på drygt 12 procent under året. Sex av sju portföljer har exponering mot amerikanska börsen och har kunnat stå emot börssvängningarna och utvecklas relativt väl jämfört med index under perioden. Störst allokering mot USA-aktier har Fundlers globalportfölj, motsvarande 60 procent av kapitalet. Global Framtid steg med 4,0 procent i juni och minus 1,6 procent sedan årsskiftet. Utvecklingen kan jämföras med världsindex som steg med 2,2 procent under månaden och minus 6,1 procent för året.

Smart Index Potential, som tillhör den högre risknivån på Fundlers riskskala, utvecklades näst bäst och steg med 3,1 procent. Den relativt höga allokeringen mot tillväxtmarknader var största bidragsgivare. En svagare dollar är en viktig faktor som bidrar till att tillväxtmarknader uppvisar god utveckling. Den amerikanska valutan är i en sjunkande trend. Råvarupriserna har stigit kraftigt under andra kvartalet något som gynnat företagens export i tillväxtmarknader. Smart Index Tillväxt är ett bra alternativ till en något lägre risk med hög exponering mot växande företag från hela världen. Portföljen adderade 2,0 procent till portföljens värde under månaden. Smart Index Försiktig, som tillhör den lägsta risknivån och placerar omkring 90 procent i räntebärande värdepapper, hade sin starkaste månadsutveckling sedan start och ökade med drygt 1,2 procent. Risken att företag hamnar på obestånd i dessa dystra tider är stor men om det sätts i relation till de enorma stimulanserna som finansmarknaderna har mottagit ger det medvind i seglen för investeringar i företagsobligationer.

Första halvåret 2020 kommer summeras som en av de mest utmanande perioderna i börshistorien. Viktigt att komma ihåg är att världen går vidare och att aktiemarknaden alltid återhämtar sig. Det som skiljer kris från annan är tidsperioden på återhämtningen. Att vara långsiktig och inte gripas av panik när det svänger är grundläggande viktigt. Att se de möjligheter som uppstår och utnyttja det till sin fördel är minst lika viktigt. Med kontinuerliga tilläggsinvesteringar i sjunkande marknadsklimat kan vara att utnyttja det negativa börsläget till sin fördel och köpa på betydligt billigare nivåer än tidigare. Det är en lönsam investeringsstrategi som gör att man sover tryggare. För eget vidkommande har jag suttit lugnt i båten trots både jordskalv och kraftiga vågor. Efter regn kommer solsken och förhoppningen är att solskenet håller i sig även under andra halvåret.

Trevlig sommar!

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.