Profilbild
av David Unver
6 juli, 2021

Nya börsrekord tangerades när en klar majoritet av världens aktiemarknader fortsatte att utvecklas positivt i juni. Det breda amerikanska S&P 500 Index och tekniktunga Nasdaq kompositindex stängde på nya rekordnivåer sista två handelsdagarna för halvåret. Stockholmsbörsen och tyska DAX-Index noterade istället nya kurshögsta i mitten av månaden. Världsindex (MSCI World Index) ökade 1,4 procent och steg för femte månaden i rad – tre månader ifrån rekordet från halvårsskiftet 2016 med åtta plusmånader i följd.

När första halvåret nu kan summeras kan vi konstatera en stark period där de ledande börsindexen steg i genomsnitt 12 procent. Bidragande orsaker till den positiva börsutvecklingen är inledningsvis sektorrotation som resulterade i att kurserna kunde fortsätta upp från tidigare rekordnivåer. Fortsatta stimulanser från världens centralbanker och en urstark rapportperiod för första kvartalet renderade i fortsatt börsfest. Den globala ekonomiska återhämtningen gav stöd till en tilltagande börsoptimism, ökad riskvilja och sentiment. Volatiliteten sjönk kraftigt jämfört med inledningen av året vilket indikerar en viss tillförsikt bland investerarare inför den fortsatta börsresan under andra halvåret.

April och maj månads höga inflationsstatistik och snabbt stigande långräntor har skapat oro på marknaden. I juni minskades emellertid osäkerheten efter att marknaden prisat in att den höga inflationen är ”övergående” och mer normaliserade nivåer är att vänta. Amerikanska tioårsräntan kunde i slutet av månaden parkeras runt 1,5 procent-nivån, vilket framgent kommer bidra till ett lugn på aktiemarknaden. När den amerikanska centralbanken, FED, lämnade styrräntan oförändrad i mitten av månaden, men kommunicerade att man är redo att påbörja en normaliseringsprocess och därmed eventuellt höja räntan 2023 – ett år tidigare än väntat – sjönk börskurserna. Det var dock kortsiktiga reaktioner. Den generellt minskade oron under månaden gav bränsle till tillväxtaktier som steg kraftigt – tekniktunga Nasdaq avkastade bättre än S&P 500 för första gången på fyra månader. Jag skrev i maj månads förvaltarkommentar att tillväxtorienterade aktier kommer avkasta betydligt bättre än värderelaterade aktier på såväl kort som lång sikt. Aktier som verkar på tillväxtsegmentet har under större delen av 2021 halkat efter, tagit en välbehövlig paus och fått möjligheten växa in sig i sina värderingar. Vi har fortsatt stark tilltro till tillväxtaktier och ser ingen anledning att revidera vår syn, i alla fall inte på kort sikt.

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter visa styrka, drivet av en fortsatt uppgång inom industrin. En förbättring noterades även i sentimentet inom tjänste- och byggsektorn. Det svenska Inköpschefsindexet sjönk dock för andra månaden i rad till 65,8, vilket ändå är femte högsta nivån i indexets historia. En sjunkande inköpstrend kan förklaras av utbudsbrister, något som försvårar företagens förmåga att möta marknadens efterfrågan. Det är en växande utmaning för den fortsatta tillväxten i industrin. Företag vittnar om stor komponentbrist vilket kan påverka företagens resultat under andra kvartalet, vars förväntningar inför den kommande rapportperioden är högt ställda.

Corona-krisen har sammantaget hanterats bra av börsbolagen som fått anledning att effektivisera processer, göra kostnadsbesparingar och skapa bättre vinstmarginaler. Det är nu hög tid för börsbolagen att skörda. Kan rapporterna visa att kostnadsbesparingarna är intakta samt att högre insatspriser, ökade fraktkostnader och komponentbrist inte påverkar lönsamheten i större utsträckning, så bedömer vi att siffrorna kommer vara fortsatt starka. Börsen befinner sig i en konsolideringsfas sedan april och ett utbrott på uppsidan skulle få kurserna att stiga från nuvarande rekordnivåer och därmed förlänga börsfesten. Vi är fortsatt försiktigt positiva i vår syn på börsens utveckling kommande två kvartal även om vi kanske kan förvänta oss kortsiktiga rekyler nedåt.

I takt med att börserna stiger har även värderingarna kommit upp. Vi har i våra portföljer sammantaget en fortsatt övervikt mot svenska och nordiska aktier och undervikt i amerikanska aktier, i förhållande till världsindex. Värderingar på den amerikanska kontinenten har skruvats upp och risken för vinsthemtagningar under andra kvartalet är påtaglig. Vi behåller portföljernas relativt låga vikt i USA-aktier men samtidigt exponering mot dollarn, som vi bedömer kan bryta trenden av svaghet. USA:s centralbank kommer vara först ut med att höja räntan och strama åt stimulanserna bland världens motsvarigheter, något som kommer gynna prisutvecklingen på dollarn på sikt.

Fundlers portföljer – Juni 2021

Samtliga portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar och steg mellan 0,5 och 5,1 procent. Portföljer med högst andel aktier hade starkast utveckling under månaden. I nuvarande börsklimat fortsätter våra portföljer tillhörande det högre risksegmentet att utvecklas bättre än lågriskportföljerna. Största bidragsgivare på sektornivå var främst teknik och hälsovård. Portföljernas landsexponering gynnades mest utav innehav som verkar på den amerikanska marknaden efter nya börsrekord i USA

Mest positivt utvecklades Global Framtid som steg med 5,1 procent. Månadsresultatet var drygt 2,0 respektive 0,6 procentenheter bättre än jämförelseindex (läs mer om våra jämförelseindex här) och världsindex (MSCI World Index), omräknat i svenska kronor. Portföljens teknikrelaterade innehav var största bidragsgivare till avkastningen efter att tillväxtorienterat revanscherade sig under månaden, sedan oron för höjda långräntor avtog. Allokeringen mot hälsovård är i en positiv trend och har stigit för fjärde månaden i rad, vilket gav näst största bidraget till utvecklingen.

På samma risknivå redovisade Smart Index Potential och Hållbar Framtid värdeutvecklingar på +4,5 respektive +3,5 procent. Resultaten var 1,5 respektive 0,5 procentenheter bättre än portföljernas jämförelseindex. Likt Global Framtid denna månad gynnades avkastningen mest utav innehaven som verkar på tekniksektorn efter att aptiten för tillväxtaktier återkom till börsen. Portföljernas valutaexponering mot dollarn hade positivt effekt på avkastningen efter en förstärkning med drygt 3 procent mot svenska kronan.  Smart Hedge, vars riksnivå tillhör den näst högsta bland Fundlers riskskala, adderade 2,0 procent till portföljens värde. Portföljens nästa största allokering, omkring 25 procent är investerat i guld, vars prisutveckling var den svagaste på nästa fem år. Att priset på ädelmetallen sjönk 7,7 procent berodde främst på månadens upptrappade prognos från Federal Reserve om åtstramningar och två räntehöjningar istället för en under 2023. Beskedet ledde till att priset på guld och långa obligationsräntor stärktes. Trots att guldplaceringen har en betydande inverkan på resultatet kunde portföljen leverera en stark avkastning. Det visar värdet av en balanserad portfölj som Smart Hedge där innehaven har låg korrelation till varandra och inte beroende av något särskilt tillgångsben, bransch eller sektor.


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.