Profilbild
av David Unver
8 juni, 2021

Uppdaterad: 7 december, 2021

Den globala börsuppgången fortsatte i maj och världsindex steg för fjärde månaden i rad. I takt med stigande kurser tangerades flertalet rekord på världens börser. Investerarnas riskaptit var sammantaget fortsatt stor och aktiviteten noterades på höga nivåer mätt i antal avslut och omsättning under börsmånaden utan tydlig riktning. Den positiva utvecklingen drevs bland annat av stabilisering av amerikanska långräntor, återöppning av ekonomier i högre utsträckning och fortsatt starka flöden till aktiemarknaden. Att företagen redovisade stora vinstökningar efter en stark rapportperiod för första kvartalet bidrog också positivt till sentimentet.

Majbörsen präglades av högre inflationsförväntningar sedan amerikanska makrodata indikerade en inflationstakt på +4,2 procent i april vilket var högre än konsensusförväntningarna på +3,6 procent. Det resulterade i ökad oro på aktiemarknaden och börskurserna föll tillbaka. Det blev väldigt tydligt vilket avtryck amerikansk makrostatistik ger på världens börser när så gott som alla marknader hade liknande utvecklingsmönster i mitten av månaden. Även om inflationsoron dominerade nyhetsflödet så fick det inget riktigt fäste och kursfallen kunde återhämtas och utvecklas i sidled resten av maj. Att oron blev kortvarig noterades även i de oförändrade långa marknadsräntorna samt att centralbankerna lämnade kvar styrräntorna på fortsatt låga nivåer.

Inflationsoron kan avta redan under sommaren

Högre inflationsförväntningar har oundvikligt legat på investerarnas observationsbord, inte minst på grund av de massiva ekonomiska stimulanserna sedan Covid-19. Risken för överhettning kan därför tyckas vara överhängande stor när centralbankerna fortsätter med sina stimulanser trots att världsekonomin befinner sig i ett positivt momentum och företagen redovisar ökade vinster. Att ekonomierna öppnar upp under sommaren kan göra att återhämtningen ses som dramatisk och få inflationstakten att stiga ytterligare i någon månad. Viktigt att komma ihåg är att jämförelsetalen, som är från i fjol när pandemin slog till och världsekonomin riskerade kollaps, ställs mot nuvarande makrodata. Det ger således ingen rättvis bedömning av inflationstakten på lång sikt utan vår syn är att den effekten är tillfällig då jämförelsetalen inte kommer vara lika extrema. Inflationsoron kan alltså komma att avta redan under sommaren.

För Sveriges vidkommande ser konjunkturen ut att fortsätta stärkas i snabbare takt än omvärlden. Företagens och hushållens syn på ekonomin var den mest positiva som mätts på 25 år enligt konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Tillverkningsindustrin, som utmärkte sig och bidrog mest till rekordnivån, går nu på högvarv. Samma mönster återfinns i den europeiska industrin där företagen vittnar om en obalans mellan den kraftigt ökande efterfrågan och ett fortsatt svagt pandemipåverkat utbud. Som vi har nämnt i tidigare månaders förvaltarkommentarer har pandemin orsakat störningar i försörjnings- och logistikkedjor, komponentbrist samt dyrare råvaru- och transportpriser vilket bidragit till prishöjningar i producentleden. Skulle gapet mellan utbud och efterfrågan fortsätta kan inflationsoron förstärkas och skapa ökade förväntningar på centralbankerna att strama åt stimulanser i syfte att försvara sina inflationsmål.

Den positiva trenden för värdeaktier kommer fortsätta

Den amerikanska aktiemarknaden var under 2020 överlägen den europeiska motsvarigheten. Sedan årsskiftet har ett trendskifte noterats där Europa har gått starkt medan USA-aktier har halkat efter något. Främsta förklaringen ligger i att den amerikanska börsen har en mer tillväxtorienterad profil jämfört med Europa som helhet. Vårens omallokering från ”Growth” till ”Value”, i kölvattnet av den hastiga uppgången i amerikanska långräntor och den senaste tidens inflationsoro, har bidragit till just detta. Som förvaltare behöver man blicka framåt och vår bedömning är att den positiva trenden för värdeaktier kommer fortsätta men att tillväxtaktier har betydligt mer att ge på såväl kort som lång sikt. Så länge räntorna förblir låga, åtminstone till 2023 då marknaden prisar in räntehöjningar, kommer tillväxtorienterade aktier troligen vara det starkaste alternativet till högst avkastning. Omallokeringen har givit en välbehövlig paus för tillväxtaktier att komma in i sina värderingar i väntan på nästa starka trend. Först ska bara de kortsiktiga orosmolnen över marknaden lösas upp.

Fundlers portföljer – maj 2021

Sju portföljer redovisade positiv avkastning och två utvecklades marginellt under noll-strecket. Sett till risknivåerna var månadsavkastningen jämnare i maj än tidigare månader. Största bidragsgivare på sektornivå var fastigheter, finans och industri. Det negativa månadsbidraget kom från teknikrelaterat och innehav som verkar på konjunkturkänsliga branscher. Portföljernas landsexponering gynnades mest utav innehav som verkar i Sverige och Danmark.

Starkast utvecklades Smart Hedge, tillhörande näst högsta riksnivån, och steg med 0,8 procent. Portföljens investering i guld gav hela månadens positiva bidrag. Prisuppgången på ädelmetallen var den största sedan juli 2020 och steg med 8 procent mot bakgrund av svagare dollar och inflationsoro. Månadsresultatet drogs tillbaka av portföljens allokering mot teknik efter bland annat högre volalitet och att investerare fortsatte att minska sin positionering i sektorn. Att majbörsen präglades av den ökade risken för inflation var också en bidragande orsak till den svaga månadsutvecklingen för tekniksektorn.

Mest positivt på den högsta risknivån utvecklades Högutdelande som adderade 0,5 procent till portföljens värde. Resultatet var drygt 1 procentenhet bättre än världsindex (MSCI World) som omräknat i svenska kronor sjönk med 0,5 procent. Den relativt höga exponeringen mot europeiska värdebolag gav det största positiva bidraget till månadsavkastningen. Portföljens underliggande innehav i fastighetsrelaterade aktier stod för drygt 40 procent av värdeutvecklingen. Portföljens investeringsstrategi med fokus på välskötta globala värdebolag med hög direktavkastning gynnas i nuvarande marknadsklimat med stark återhämtning i världsekonomin och tillverkningsindustrin som går på högvarv.

På tredje högsta risknivån återfinns Real Vision som redovisade en positiv värdeutveckling på +0,5 procent. Det var portföljens aktieben som även denna månad gav det största bidraget. Den koncentrerade allokeringen mot bland annat fastigheter men också industri var månadens största bidragsgivare. Fastigheter var bästa sektorn på Stockholmsbörsen under maj månad och steg sammantaget med drygt 8 procent efter starkt momentum och dämpad oro för stigande räntor i närtid.


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.