Profilbild
av David Unver
3 juni, 2022

En volatil majbörs inleddes med kraftigt fallande kurser för att under andra halvan återhämta sig starkt. Stockholmsbörsens utveckling stannande vid minus 1,5 procent efter att ha varit nere på minus 9,2 procent. Samma gällde världsindex som efter en kraftig nedgång avslutade månaden på samma nivå som ingången av maj. Liknande mönster noterades även på de ledande globala börserna. Fundlers portföljer hade en tuff månad och utvecklades svagare än sina jämförelsekorgar.  

Orosmolnen som låg över marknaden i april förflyttades till majbörsen. Stigande inflation, räntehöjningar och hökaktiga centralbanker som stramar åt och minskar stimulanser är fortfarande det största orosmolnet. Sedan mitten av maj började börskurserna återhämta sig efter att uppgången i den amerikanska långräntan kom av sig. Förväntningarna kring hur stora och hur många räntehöjningar centralbankerna kan leverera skruvades därför ned. Optimism bland investerare återvände till marknaden, något som utlöste ett litet börsrally under andra halvan av månaden.  

Osäkerhetsfaktorerna kvarstår trots stark återhämtning

Sämre konjunktur och recessionsoro späder på den underliggande oron. Det sker i spåren av nedstängningarna i Kina och försämrad köpkraft hos hushållen, som fortsätter att tampas med stigande priser. Tillväxtprognosen för världsekonomin har skalats ned samtidigt som osäkerheten kring bolagens framtida vinster har ökat. Första kvartalet visade knappt några spår på avmattning i bolagens vinster. Även om riskaptiten bland investerare har fått en (kortvarig?) nytändning har börsbolagen sänkt sina prognoser för andra kvartalet. Den gångna rapportperioden vittnade om stark efterfrågan och förhoppningen är att bolagen omsätter den starka orderboken till försäljning. Listan på bolagens utmaningar är dock lång vilket kommer resultera i lägre förväntningar i analytikernas estimat för den kommande rapportperioden. Överträffar bolagen de låga förväntningarna kan de värsta kursrasen vara ett minne blott – iallafall tills nästa kris(er) ska behöva hanteras.

Lägre värderingar har skapat köplägen på börsen

Investerarna har prisat in det mesta i marknaden. Majoriteten av de negativa scenarierna som kan komma att påverka börsen framöver har diskonterats i börskurserna. Vad som kanske inte är inprisat är osäkerheten kring hur relationen mellan USA och Kina kommer att utvecklas. Visst, nuvarande osäkerhetsfaktorer gör börsen svårbedömd och utmaningarna är många för bolagen att tackla. Men man ska komma ihåg att aktiemarknaden är framåtblickande 6 till 12 månader. Om vändningen vi såg på börsen är här för att stanna låter jag vara osagt men bolagen har äntligen, efter många år av övervärdering, fått fyndpriser på många håll. Bortsett från när pandemin fick marknaden att chockdyka under en månad, så var det länge sedan börsen var så här billig. Traditionella aktier med starka kassaflöden kommer klara sig bra ur den här turbulensen tillsammans med bolagen som har möjlighet att föra över de ökade kostnaderna på slutkonsumenten. Sådana bolag finns det gott om på Stockholmsbörsen.

Fundlers portföljer

Samtliga portföljer redovisade negativa utvecklingar. Resultaten konstaterades vara sämre än såväl världsindex som jämförelsekorgarna på respektive risknivå. Allokeringen mot företagsobligationer klarade den volatila börsen relativt väl medan innehaven på tekniksektorn samt exponering mot amerikanska aktier var största negativa bidragsgivare.

Global Framtid backade 1,7 procent vilket var 0,6 procentenheter sämre än jämförelsekorgen. Portföljens allokering mot teknik- och tillväxtrelaterat missgynnas av den stigande räntemiljön och den generellt minskade riskaptiten, något som påverkade de underliggande innehaven negativt under maj. Hälsovårdssektorn ses ofta som en defensiv sektor och portföljens placeringar i stora läkemedelsbolag med starka produktportföljer, som exempelvis underliggande innehavet Pfizer (+9%), var största positiva bidragsgivare.

Smart Hedge hade svagast utveckling i maj och sjönk 2,6 procent. Största nedgångarna noterades i allokeringen mot det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 och globala teknikföretag. Näst största innehavet, portföljens guldplacering, hade en stark inledning i maj men i takt med aktiemarknadens starka återhämtning föll priset på ädelmetallen tillbaka och slog hårt mot månadens resultat. Portföljens valutaexponering mot dollarn hade negativ inverkan på månadsresultatet efter en försvagning mot kronan i maj.

Smart Index Försiktig klarade sig bäst och minskade med 0,8 procent. De räntebärande investeringarna i företagsobligationer och placeringar i korta räntefonder skyddade kapitalet mest i maj. Portföljen har låg korrelation till aktiemarknaden jämfört med övriga portföljer och påverkades inte i lika hög utsträckning under den stökiga majbörsen.

Fundlers portföljers månadsresultat för maj 2022 (jämförelsekorgens utveckling i parentes):

Smart Index Försiktig-0,8%(-0,5%)
Smart Index Stabil-1,1%(-0,7%)
Real Vision-1,2%(-0,7%)
Global Framtid-1,7%(-1,1%)
Hållbar Framtid-1,8%(-1,1%)
Smart Index Tillväxt-1,9%(-1,0%)
Smart Index Potential-2,3%(-1,1%)
Smart Hedge-2,6%(-1,0%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.