Profilbild
av David Unver
3 april, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring spridningen av Covid-19 och oron på marknaden tilltar. När vi summerar första kvartalets börsutveckling kan vi konstatera att det är den sämsta perioden sedan finanskrisen.

Skillnaden nu jämfört med 2008 är att hastigheten i nedgången har varit rekordsnabb. De finansiella marknaderna har reagerat kraftigt. Svängningarna på börserna har varit extremt dramatiska och statliga stödåtgärder har avlöst varandra i försök att stoppa nedgångarna. Och det har gett viss effekt – iallafall kortsiktigt – men det är alldeles för tidigt att uttala sig om det är tillräckligt. Karantänåtgärder minskar sysselsättningen och många företag får kraftigt minskad efterfrågan på varor och tjänster. Samtliga sektorer och de flesta branscher påverkas. Det är fortfarande osäkert hur och om företag klarar sig ur denna kris. Det blev än mer påtagligt inför den kommande utdelningssäsongen, då börsbolag vidtog försiktighetsåtgärder och drog tillbaka sina utdelningsförslag. Det orsakade ytterligare tryck nedåt på marknaden.

CNN:s Fear & Greed Index visar förhållandet mellan rädsla och girighet på marknaderna på en skala 1 till 100. I februari låg barometern på låga 3 vilket indikerade extrem rädsla. Vid utgången av mars steg den till 22 vilket signalerar fortsatt rädsla men tyder på att den börjar avta. Jag brukar snegla på indexet i extrema tider för att få en fingervisning i vilket allmänt psykologiskt tillstånd investerarsentimentet befinner sig. Klart är att vi kan förvänta oss en fortsatt period präglad av oro och hög volalitet på marknaden. Arbetslösheten kommer öka vilket med stor sannolikhet innebär ytterligare och mer omfattande stimulansåtgärder på arbetsmarknaden från regeringens håll. Ingen vågar sia om framtiden. Frågetecknen är stora kring de ekonomiska effekterna spridningen kommer ha både globalt och lokalt. Aktiemarknaden har dock prisat in väldigt svag ekonomisk aktivitet för en tid framöver.

Jag undviker att spekulera i när börsen vänder. Men världen och aktiemarknaden kommer att återhämta sig. Börsen är alltid flera månader före konjunkturen och när spridningen väl har avtagit, kommer börsen redan vänt uppåt. Av den anledningen är det viktigt att fortsätta med sin strategi och sitt månadssparande för att få en jämn och sund spridning på sina investeringar. Historien har lärt oss att det är omöjligt att tajma marknaden. Mycket som var billigt förra månaden har blivit ännu billigare och möjligheten att göra bra affärer över börsen finns alltid. Rekommendationen är att hålla sig till sin sparhorisont och långsiktighet – det är oftast en god och lönsam investering.

Hur har Fundlers portföljer gått i Mars?

Även om portföljerna sjönk under månaden kunde samtliga sju stå emot turbulensen och svängningarna väl. Portföljerna presterade mellan 3,0 till 8,2 procentenheter bättre än Stockholmbörsens breda Index, OMXSPI. Sammantaget redovisade portföljerna nedgångar mellan 5,0 och 10,3 procent att jämföra med -13,3 procent för svenska börsen. I ett positivt marknadsklimat har portföljerna visat mer styrka och stigit mer än börsen och i svårare börstider har portföljerna klarat sig bättre. Vi jobbar hårt för att optimera våra portföljer efter rådande börsläge med inbyggd riskspridning och löpande ombalanseringar.

Portföljerna med lägst risk utvecklades minst negativt. Bland dessa återfinns portföljerna Smart index Försiktig och Smart index Stabil som sjönk med 5,0 och 6,3 procent. Tillgångarna i räntebärande värdepapper skyddade kapitalet mest, även om prissättningen i företagsobligationsmarknaden påverkade värderingen negativt på grund av begränsad likviditet. Portföljernas innehav med exponering mot nordiska aktier tillsammans amerikanska högutdelande bolag utvecklades bättre än övriga innehav. Fem av sju portföljer har allokering och exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Just amerikanska aktier återhämtade mycket av tappet efter att USA röstat igenom det största räddningspaketet någonsin värt 2 000 miljarder dollar.

Under dessa svåra tider och rådande omständigheter visar Fundlers förvaltning återigen värdet av att ha balanserade portföljer med optimerad fördelning av aktier och räntor. För den långsiktige är en balanserad portfölj starkare alternativ än vanliga indexfonder. Balanserad portfölj ger bättre riskspridning, svänger mindre och utvecklas oftast bättre än enskilda index som speglar en specifik marknad, sektor eller bransch.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.