Profilbild
av David Unver
4 december, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Om aktiemarknaderna föregående månad kännetecknades av osäkerhet så präglades novemberbörserna av framtids- och konjunktur optimism. Ett stökigt men avslutat amerikanskt presidentval och positiva besked kring vaccin mot covid-19 gav rejält bränsle till ett globalt börsrally och nya rekordnivåer på flera håll. Amerikanska Dow Jones industriindex överskred för första gången milstolpen 30.000 punkter. Uppgångarna var extrema, de amerikanska börserna steg med omkring 12 procent, europeiska marknaderna hade en genomsnittlig värdeökning på 15 procent och Stockholmsbörsens breda index lyfte med 11 procent.

När Joe Biden utnämndes till segrare i det långdragna presidentvalet noterades en ökad riskaptit hos investerarkollektivet. En kombination av att nytt kapital kom tillbaka till marknaden och att man prisar in en minskad geopolitisk oro med Biden vid rodret, utlöste kraftiga lättnadsreaktioner på världens börser. Värt att notera är att det fortfarande är oklart om vilket parti som får majoritet i senaten, vilket kan göra det svårt för den nya presidenten att få igenom de lagförslag han gick till val på. Eventuella orosmoln kring detta överskuggades snabbt av läkemedelsbolaget Pfizers positiva vaccinbesked. Analysen visade initialt att vaccinet mot covid-19 hade en effektivitet om 90 procent vad gäller att stoppa viruset.  Även amerikanska vaccintillverkaren Moderna kommunicerade att utfallet i deras fas 3-tester hade en effektivitet på dryga 94 procent. Tillverkningen har redan börjat och bolagen har ansökt om regulatoriska godkännanden. Resultaten var största bidragande faktorn till den häftiga börsrusningen och den starkaste novemberbörsen i modern tid.

Som vi har nämnt i mina tidigare förvaltarkommentarer har en sektorrotation legat i korten ett tag. Med de positiva vaccinnyheterna blev sektorrotationen ett faktum och den största på många år. Och det gick oerhört fort. Aktier som har dragit nytta av pandemin rekylerade nedåt medan marknader och sektorer som tidigare har släpat efter rusade under månaden. Största rörelserna uppåt noterades initialt i hotell-, flyg- och reserelaterade bolag. När impulsen lade sig kunde även månadens översålda aktier återhämta kursnedgångarna och utvecklas positivt.

I förra månadens förvaltarkommentar skrev jag att vi behåller vår optimistiska syn på marknaden trots den svaga oktoberbörsen. Även om vi kunde bevittna ett historiskt starkt börsrally ser vi ingen anledning att revidera vår marknadssyn på lång sikt. Vi råder dock till fortsatt försiktighet då det alltid finns orosmoln att ta hänsyn till på kort sikt. Vi får eventuellt räkna med att tillväxten för fjärde kvartalet och början av 2021 inte kommer vara övertygande positiv. I januari vet vi hur konstellationen i den amerikanska senaten kommer att se ut och om republikanerna, som det ser ut nu, får majoritet och därmed eventuellt motstånd till nya lagförslag. Marknaden har prisat in ett nytt rekordstort stimulanspaket vilket kan äventyras om partierna inte kan komma överens om såväl stöd som storlek. Kursrusningen vi har sett efter coronakrisen riskerar stora vinsthemtagningar och sättningar på börsen samtidigt som förhandlingarna kring Brexit börjar närma sig sitt slut om nytt handelsavtal.

På längre sikt är vår bedömning fortfarande positiv. Vaccinet inger hopp inför framtiden och marknaden är optimistisk och sentimentet präglas av hög riskvilja. Inköpschefsindex för den globala industrin vittnar om stark återhämtning. Cykliska bolag kommer sannolikt att revanschera sig vilket troligen kommer öka efterfrågan på råvarurelaterat. Sektorn har redan börjat gynnas av svagare dollar på en inprisad minskad geopoltisk osäkerhet. Jag tror på en normalisering av ekonomierna, minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning samt återhämtning i nedtryckta aktier och sektorer.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga sju portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar under månaden. Av portföljerna utvecklades Smart Index Potential, Högutdelande och Global Framtid mest positivt. Gemensamt för dessa är att de tillhör den högre nivån på Fundlers riskskala. Dessa levererade en avkastning på drygt 7 procent i november. Störst bidrag till utvecklingen kom från portföljernas allokering mot europeiska aktier, nordiska småbolag och amerikanska tillväxtbolag. Resultaten hölls tillbaka av portföljernas dollarexponering samt innehav i sektorer som tidigare varit pandemivinnare, bland annat teknik. Sektorn tillhörde månadens relativa förlorare efter den kraftiga sektorrotation vi såg under månaden. Exponeringen mot teknikrelaterat i bland annat Global Framtid, som hade högsta allokeringen mot teknik, minskades i slutet av tredje kvartalet just för att vi såg denna rotation vara på gång. Vi har kunnat se att omallokeringen har gynnat avkastningen i både september och oktober jämfört med börsen som helhet.

Under den gångna månaden försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan med 4 procent. Då större delen av portföljernas underliggande innehav investerar i bolag vars noterade valuta är dollar påverkar det avkastningen med nästan lika mycket som själva försvagningen. Däremot så innebär det att amerikanska bolag på en global marknad kommer att gynnas av ökad försäljning i form av billigare exportprodukter.

Övriga portföljer på lägre risknivåer utvecklades mellan 0,7 och 5,3 procent. Bäst gick Smart Index Tillväxt, vars exponering mot aktiemarknaden uppgår till omkring 70 procent. Portföljen stärktes mest av innehaven som verkar på de nordiska marknaderna. Främst bidrog svenska småbolag där de underliggande aktierna hade en genomsnittlig avkastning på närmare 12 procent – näst högsta avkastningssnittet någonsin. Portföljens investeringar som verkar på tillväxtmarknader gav näst största bidraget till avkastningen och gynnades bland annat av den positiva utvecklingen på råvarumarknaden. En svagare amerikansk dollar brukar främja sektorn då det är den primära handelsvalutan för råvaror vilket resulterar i billigare import.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.