av David Unver
4 december, 2019

Uppdaterad: 9 december, 2019

Stockholmsbörsen noterade en ny rekordnivå efter en uppgång på 1,5 procent i november med verkstadssektorn som draglok. Det är tredje månaden i rad med positiv börsutveckling. Drivande faktorer till det goda sentimentet under börshösten är bättre rapportperiod än marknadens nedjusterade förväntningar, positivare ton i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, räntesänkningar från centralbanker samt minskad geopolitisk osäkerhet.

De svenska börsbolagens vinster ökade jämfört med samma period föregående år, där den svaga kronan gav stöd till exportbolagens försäljning. Bolagsrapporterna visar att den befarade konjunkturavmattningen var mindre allvarlig samtidigt som hög riskvilja driver upp värderingarna ytterligare. Svenska kronan återhämtade lite av årets tapp och stärktes under månaden mot Euron och amerikanska dollarn med 2 respektive 1 procent. Riksbanken förväntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter i december till noll procent vilket kan stärka kronan ytterligare, även om det till stor del är inprisat på marknaden.

Samtliga av våra portföljer redovisade en positiv värdeutveckling under månaden. Portföljernas månadsresultat var bättre än respektive jämförelseindex. Fundler använder vägda index bestående Nasdaq OMRX Treasury Bill Index (OMRXTBILL) samt Nasdaq OMX Stockholm 30 inklusive återinvesterade utdelningar (OMXS30GR).

SMART INDEX portföljerna som ingår i vårt grundutbud utvecklades i spannet +0,1 till + 2,0 procent under månaden. De fyra portföljerna med olika risknivåer presterade bättre än sina respektive index som mestadels utvecklades i sidled. Portföljernas allokering mot aktier bidrog mest till utvecklingen och samtliga har redovisat en värdeutveckling som är betydligt högre än sina årliga avkastningsmål. Starkast gick Smart index Potential som tillhör den högre riskkategorin vars resultat steg med 2 procent vilket var 0,5 procentenheter bättre än Stockholmbörsens breda index. Portföljens innehav mot tekniksektorn tillsammans med exponeringen mot småbolag utvecklades mest positivt och gav november månads största bidrag till resultatet.

REAL VISION steg med 0,9 procent att jämföra med index* som hade oförändrad utveckling. Portföljens innehav i räntebärande värdepapper drog ned resultatet medan allokeringen mot aktiemarknaden lyfte månadsutvecklingen. Portföljens innehav inom skog höll dock tillbaka avkastningen på aktiedelen men kompenserades av innehaven som verkar på fastighetssektorn som hade medvind i seglen och utvecklades starkt. Portföljen hade vid utgången av november avkastat 11,6 procent under året och fortsätter att gynnas i börsklimat som präglas av kvantitativa lättnader av världens centralbanker.

HÖGUTDELANDE POTENTIAL ökade med 1,4 procent medan dess index** utvecklades strax över noll-strecket. Resultatet var hela 1,6 procentenheter bättre än storbolagsindex som trots rekordnotering under månaden sjönk med 0,2 procent. Samtliga av portföljens innehav utvecklades positivt i november. Störst bidrag kom från portföljens allokering mot tekniksektorn som fortsätter vara bland de sektorer som driver utvecklingen på världens börser. Vidare hade innehaven som verkar på den amerikanska marknaden en god värdestegring efter att såväl Dow Jones som tekniktunga Nasdaq noterade rekordnivåer i slutet av månaden.

GLOBAL FRAMTID hade en bra månad och utvecklades starkast av Fundlers portföljer. Månadsresultatet på 3,0 procent var bättre än såväl index** som Stockholmsbörsens breda index. Samtliga av portföljens innehav redovisade värdeuppgångar under månaden. Bäst utvecklades innehaven med allokering mot tekniksektorn som också utgör störst vikt i portföljen. Exponeringen mot amerikanska små- och medelstora bolag gynnades av breda uppgångar på USA-börserna och gav näst största bidraget till portföljens månadsutveckling. Den goda utvecklingen adderar ytterligare till det starka årsresultatet som vid utgången av november uppgick till närmare 36 procent.

* Viktning 65% OMRXTBILL och 35% OMXS30GR
** Viktning 90% OMXS30GR och 10% OMRXTBILL

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.