Profilbild
av David Unver
4 november, 2021

Uppdaterad: 16 november, 2021

Efter en kalldusch med breda nedgångar i september, så steg börserna när fjärde kvartalet inleddes. Aktiemarknaden kunde skaka av sig oron och steg brant under oktober. De amerikanska börserna klättrade närmare 7 procent, Europa (Stoxx 600 index) ökade 4,8 procent och Stockholmsbörsens breda index (OMXSPI) rusade 4,6 procent. Nu stundar ljusare börstider några månader framåt, om man får tro det historiska säsongsmönstret.

Orosmolnen ligger fortfarande över världens börser. Några av de faktorer som påverkar osäkerheten är den växande oron för inflation, högre energipriser och stigande långräntor i USA. Konsumenter märker i större utsträckning av den globala komponentbristen, vilket har tvingat företag att dra ned på produktionen. Det skapar flaskhalsar i den globala distributionskedjan genom störningar i utbud och leveranser. Tack vare att rapportsäsongen inleddes skiftades fokus i stället till företagens resultat för tredje kvartalet. Optimism och riskvilja kom tillbaka i marknaden, som i skrivande stund åter är på höga nivåer.

Kunderna betalar slutnotan för hoppfulla prognoser

Förväntningarna inför börsårets sista kvartal kan sammanfattas som höga. För att marknadens ska orka fortsätta uppåt, behöver det finnas en lösning på hur företagen kommer att hantera de orosmoln som nämndes ovan. Vår samlade bedömning är att rapportsäsongen bekräftar en god konjunktur och fortsatt stark efterfrågan. Men, det varierar naturligtvis mellan olika sektorer och regioner. Den europeiska bilindustrin har haft svårt att möta efterfrågan på grund av brist på bland annat halvledare och andra komponenter. Tillverkningsindustrin bekräftar att deras varulager är rekordlåga eller obefintliga efter svårigheter med frakt och leveranser. I VD-kommentarerna går dock att utläsa att bolagen trots allt är relativt hoppfulla och transparanta och en lösning på situationen är att föra över de ökade kostnaderna på slutkunderna.

Sammanfattningsvis har många av de rapporterande bolagen lyckats infria marknadens förväntningar och analytikernas prognoser. Reaktionerna på rapportdagen har dock varit blandade. Aktiekurser som uppfyllt förväntan har inte blivit belönade som de förtjänar, medan de som levererat sämre siffror har straffats hårt på börsen.   

Priset för en stigande inflation

Marknaden prisar in åtstramningar tidigare än väntat från världens centralbanker. Det bedöms att USA, med Fed i spetsen, kommer strama åt ekonomin i form av minskade obligationsköp (tapering) redan i november. Diskussionerna har pågått i månader och det kommer med största sannolikhet inte påverka marknaden i större utsträckning när det väl sker. Det är rimligt att världens övriga centralbanker följer Feds linje den närmaste tiden. Den stigande inflationen sätter press på centralbankerna, som menar att den är övergående. Med dagens impulser och fortsatt stigande priser på flera håll, har vi svårt att se den som kortvarig. Det märks även på centralbankernas ändrade retorik den senaste tiden. Vi tolkar tidigarelagd ”tapering” som ett första steg att snabbt försöka dämpa den stigande inflationen. När detta inleds och senare avslutas, minskas likviditeten i marknaden. Då börjar nästa fas – räntehöjningar – som nu också prisas in tidigare än väntat. Då är perioden av dopade aktiemarknader över – i alla fall fram till nästa kris.

Förväntningar på en positiv börsperiod

En sammanställning över Stockholmsbörsens månadsutveckling de senaste 25 åren, visar att den starkaste börsperioden är nu framför oss. Under perioden november till februari har börsen levererat högst avkastning enligt det historiska säsongsmönstret och utvecklats positivt drygt 70 procent av fallen. Den senaste statistiken från Fondbolagens förening visar att nettoutflödet i aktiefonder har uppgått till 24 miljarder kronor. Skulle det positiva historiska mönstret hålla i sig även denna period innebär det en förlorad avkastning på närmare en halv miljard kronor för svenska hushåll och småsparare. Det visar återigen vikten av långsiktighet och inte försöka utmana börsen med att försöka tajma den – det är omöjligt – eller mer tur än skicklighet.

Fundlers portföljer

Samtliga portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar och steg mellan 0,2 och 2,8 procent. Månadsutvecklingen var i snitt 0,8 procentenheter bättre än portföljernas korgar av jämförbara fonder i samma riskklass. I nuvarande börsklimat med fortsatt stigande aktiekurser och påtaglig riskvilja i marknaden gynnas Fundlers portföljer i det högre risksegmentet mer än lågriskportföljerna.

På sektornivå gav de underliggande innehaven som verkar på teknik, industri och finans största bidragen till månadsavkastningen. På geografisk nivå var USA-exponeringen största bidragsgivare.

Bäst utvecklades Hållbar Framtid som adderade 2,8 procent till portföljens värde. Resultatet var hela 0,9 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Intresset och den positiva trenden för gröna investeringar har återvänt till marknaden. I Sverige görs nya och utökade satsningar på industrins gröna omställning. Regeringen satsar 50 miljarder 2022 respektive 80 miljarder år 2023 med ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland på sikt. Sverige är inte ensamt utan omställningsarbetet sker på global nivå. Ett sådant momentum gynnar därmed portföljens investeringsstrategi som investerar i trendstarka företag som tar aktiv roll i arbetet inom hållbarhet, klimat och jämställdhet. Allokeringen mot tekniksektorn stod för drygt en tredjedel av avkastningsbidraget följt av underliggande bolag som verkar i dagligvarusektorn.

Smart Index Potential steg med 2,8 procent och presterade 0,8 procentenheter bättre än sin jämförelsekategori på samma risknivå. Portföljens teknikrelaterade innehav stärktes mest och var största bidragsgivare, efter att marknadens aptit för tillväxtaktier fick förnyad kraft. Majoriteten av våra underliggande innehav i industri och cykliska bolag redovisade starka rapporter och steg på bred front under månaden. Många lyckades under kvartalet föra över de ökade kostnaderna på sina slutkunder och därmed bibehålla marginalen enligt analytikernas förväntningar.

På den näst lägsta risknivån återfinns Real Vision som redovisade en värdeutveckling på +1,9 procent. Portföljen hade månadens starkaste relativa utveckling och avkastade hela 1,4 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Utvecklingen gynnades mest av allokeringen mot fastighetssektorn, som under månaden var nästa bästa sektorn efter kraftförsörjning. Utvecklingen drogs tillbaka något efter att portföljens ränteben utvecklades strax under noll-strecket.

Fundler övriga portföljers månadsresultat (jämförelsekorgens utveckling inom parentes):

Global Framtid +2,6 %(+1,9%)
Smart Index Tillväxt +2,1 %  (+1,3%)
Smart Hedge+2,0 %(+1,3%)
Smart Index Stabil   +1,1 %(+0,5%)
Smart Index Försiktig +0,2 %(-0,4%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.