Profilbild
av David Unver
4 oktober, 2022

Uppdaterad: 24 oktober, 2022

Börshumöret fortsatte att försämras i september. Den höga inflationen visade inga tecken på avmattning och tvingade centralbankerna att dra till med ordentliga räntehöjningar. Riskaptiten i marknaden minskade och osäkerheten hos placerarna befann sig på extrema nivåer. Kurserna på världens börser föll och globala aktieindex hade sin svagaste månadsutveckling sedan pandemiutbrottet i mars 2020. Fundlers portföljer redovisade värdeminskningar – 5 av 8 portföljer utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar.

Inflationen ska bekämpas med räntehöjningar – och kosta vad det kosta vill. Det är signalen till företag, hushåll och marknaden. Beskedet fick börserna på fall under månaden efter stora räntehöjningar från världens ledande centralbanker. Riksbanken drämde till med den största höjningen (1 procentenhet) sedan inflationsmålet på 2 procent infördes i början av 1990-talet. I USA höjdes räntan med 75 punkter och är nu på den högsta nivån sedan 2008. Räntetoppen är inte nådd och höjningarna kommer att fortsätta tills konsumtionen påverkas tillräckligt negativt och inflationen stabiliseras.

Svagare konjunktur

Vi befinner oss i en lågkonjunktur. Mycket tyder på det. Den globala ekonomiska tillväxten lyser med sin frånvaro samtidigt som globala inköpschefsindex är i en fallande trend. Tillverkningsindustrin befinner sig under tillväxtnivån och har kylts av i spåren av en svagare omvärldskonjunktur. Skenande energipriser och räntehöjningar har påskyndat den utvecklingen, och hushållens minskade köpkraft och konsumtion har påverkat efterfrågan väldigt negativt.

Sedan har vi det pågående Ukrainakriget, vars följdeffekter urholkar nödvändiga resurser och späder på inflationen. Räkna därför med fortsatt stigande konsumentpriser, åtminstone till efter årsskiftet, inte minst i dagligvaruhandeln. Företagen kommer med all sannolikhet inte vara snabba med att sänka sina priser.

Blandade förväntningar inför tredje kvartalet

Den kommande rapportperioden kommer ge vägledning kring företagens hantering av kostnadsökningar och den vikande efterfrågan. Flera bolag har redan varnat för lägre vinster, och sett sina aktiekurser falla brant. Analytikernas vinstprognoser är fortfarande oförändrade och upplevs av marknaden som höga. Det är sannolikt att vi får se fler vinstvarningar den kommande perioden.

En viss ljusning kommer märkas i exportföretagen med försäljning i utländsk valuta. På Stockholmsbörsen utgör drygt 77 procent av bolagens totala intjäning i utländsk valuta. Det betyder att den rekordsvaga kronan kommer ge stark medvind och kompensera för både ökade kostnader och pressad lönsamhet, framför allt företag med försäljning i dollar. Det lär ge en kortsiktig lättnad i investerarnas riskaptit.

Stockholmsbörsen blir attraktivare

Stockholmsbörsen hör till de svagaste aktiemarknaderna under 2022 med en nedgång på drygt 30 procent. Samtidigt har dollarn stärkts med omkring 22 procent mot kronan. Det innebär att de svenska bolagsvärderingarna har blivit rejält mycket billigare sett ur amerikanskt investerarperspektiv. Denna sällsynta kombination öppnar för amerikanska investerare med dollarfyllda kassor och stor portion riskaptit att rikta intresset mot svenska börsbolag och se dessa som attraktiva uppköpskandidater. Det är något man kan ta höjd för framöver. 

Fundlers portföljer

Turbulensen på de globala börserna påverkade Fundlers portföljer negativt. I september redovisade portföljerna värdeutvecklingar inom intervallet -1,03 och -6,77 procent. Fem av åtta portföljer hade bättre månadsavkastning än sina respektive jämförelsekorgar.

Smart Index Försiktig sjönk 1,03 procent och utvecklades minst negativt av Fundlers portföljutbud. Utvecklingen var 1,12 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Månadsavkastningen missgynnades av de stigande marknadsräntorna, där innehaven i företagsobligationer var största sänke. Minst negativt utvecklades innehavet i korta räntefonder som påverkas mindre av det höjda ränteklimatet.

Smart Hedge backade 3,75 procent under månaden. Trots den negativa månaden var resultatet 1,26 procentenheter bättre än jämförelsekorgen och totalt 10,27 procentenheter från årsskiftet. Största negativa bidragsgivare var allokeringen mot nordiska aktier som verkar inom konsumentvaror. Portföljens guldplacering utvecklades i sidled under månaden men gynnades av dollarförstärkningen på drygt 4 procent mot kronan.

Global Framtid hade en värdeutveckling på minus 6,22 procent. Det var 0,46 procentenheter bättre än korgen av jämförbara placeringsalternativ på samma risknivå. På sektornivå utvecklades våra innehav i hälsovård i snitt runt nollstrecket och höll upp resultatet i börsturbulensen. Svenska småbolag var månadens största negativa bidragsgivare. Allokeringen mot de amerikanska börserna utvecklades svagt men kompenserades till viss mån av den rekordstarka dollarn.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i september:

PortföljJämförelsekorg
Smart Index – Försiktig-1,03%-2,15%
Smart Index – Stabil-3,12%-3,18%
Smart Hedge – Tillväxt-3,75%-5,01%
Smart Index – Tillväxt-5,08%-5,01%
Real Vision – Stabil-5,76%-3,18%
Global Framtid – Potential-6,22%-6,68%
Smart Index – Potential-6,65%-6,68%
Hållbar Framtid – Potential-6,77%-6,68%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.