Profilbild
av David Unver
5 oktober, 2023

Börshösten fick en svag inledning där stigande räntor pressade ned riskhumöret och aktiemarknaden. Den amerikanska börsen noterade störst nedgångar medan Stockholmsbörsen sällade sig bland de minst svaga aktiemarknaderna under månaden. September blev en kämpig men relativt skonsam månad för våra fondpaket.

Higher for longer eller högre räntor längre blev det nya mantrat från världens centralbanker. Med höjningar från både Riksbanken och Europeiska centralbanken kom ett tydligt budskap. Höga räntor är här för att stanna och dörren hålls öppen för ytterligare höjningar. Marknaden var mer inställd på att räntesänkningar skulle komma inom närmaste tiden, med det viftades ganska fort bort av centralbankerna, något vi nämnde att de skulle göra i förra månadens förvaltarkommentar.

Ränteläget påverkade sentimentet negativt

Den förändrade förväntningsbilden kring ränteläget fick riskaptiten på aktiemarknaden att kapitulera. I USA blev indextunga bolag månadens sänke där teknikorienterade Nasdaq sjönk 5,8 procent och breda aktieindexet S&P 500 tappade 4,9 procent. Kursfallet på Stockholmsbörsen var inte lika dramatiskt utan stannade vid minus 2,1 procent och klarade sig därmed relativt väl. Nedgångarna fick kapital att flödas till räntemarknaden där betydande uppgångar noterades i statsobligationsräntor på såväl två som tio år, i både USA och Sverige.

Fortsatt fallande inflationstrend

Räntehöjningarna har gett effekt på inflationen som fortsätter nedåt. För Sveriges vidkommande kan inflationen nu minska i snabbare takt efter Riksbankens minskning av valutareserven (försäljning av dollar och Euro) vilket under månaden stärkte kronan. En starkare krona gör att man inte importerar inflation i samma utsträckning som när kronan försvagades mot tongivande valutor under en lång period.  

Balansgång att få ned inflation utan att knäcka ekonomin

Det höga ränteläget dämpar ekonomiska tillväxten. Hushållens minskade konsumtion, sjunkande orderingångar för företagen och inköpschefsindex under tillväxtnivåer vittnar om en deppad syn på konjunkturen. Företagskonkurserna är samtidigt på rekordhöga nivåer.

Om räntorna förblir höga en längre period samtidigt som dagens reallöner fortsätter pressas, så riskerar något i ekonomin att gå sönder. Det skulle skapa ännu större huvudbry för redan ansträngda centralbanker. Nu känns räntetoppen ändå exceptionellt nära eller kanske redan passerad efter Riksbankens septemberhöjning till 4,25 procent. Det skulle inte förvåna undertecknad om marknaden prisar in och spekulerar om kommande räntesänkningar snart igen trots centralbankernas budskap om ”Higher for longer”. Det hade gett börsen en rejäl injektion av optimism och riskaptit.

Fundlers Fondpaket

Placeringar i räntemarknaden klarade turbulensen väl medan aktieinnehaven drog sammantaget ned månadsresultatet. Två av fyra fondpaket utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar i september och när summeringen av tredje kvartalet görs var Fundler bättre på samtliga risknivåer.

Mycket låg risk hade en positiv värdeutveckling på 0,51 procent medan jämförelsekorgen utvecklades med minus 0,83 procent. Allokeringen mot företagsobligationer med kortare löptider var största bidragsgivare efter att riskaptiten för liknande investeringar ökade under månaden. Den marknadsneutrala allokeringen fortsatte att ge positiv avkastning under turbulenta börstider där fokus fortsatt ligger på minskad risk mot aktiemarknaden. Placeringarna med längre löptid på räntemarknaden utvecklades strax under noll-strecket och hade en försumbar inverkan på resultatet.

Låg risk sjönk med 1,32 procent vilket var något bättre än jämförelsekorgen som backade 1,76 procent. I september hade fondpaketet en genomsnittlig aktieexponering på omkring 48 procent vilket sammantaget påverkade resultatet negativt. Allokeringen mot breda aktieindex i USA som motsvarar drygt en fjärdedel av fondernas värde var månadens största sänke. Positiva bidragsgivare var nordiska företagsobligationer tillsammans med fondpaketets marknadsneutrala allokering.

Medel risk redovisade en negativ avkastning på -2,86 procent, vilket var i linje med jämförelsekorgen. Det negativa bidraget kom uteslutande från fondernas aktieexponering, där allokeringen mot amerikanska aktieindex och svenska småbolag utvecklades svagast. På sektornivå var kursnedgångarna störst i teknik. Investeringarna i nordiska företagsobligationer med kortare löptid (1 år) var månadens klart bästa bidragsgivare.

Hög risk hade en utmanande månad och backade 4,37 procent. Korgen av jämförbara placeringar på motsvarande risknivå tappade 3,95 procent. Största sänket var placeringarna på den amerikanska aktiemarknaden, där bolagen med störst vikt i index hade stora rörelser på nedsidan. Svenska småbolag fortsätter att ha det motigt och investeringarna i tekniksektorn föll mer än marknaden som helhet. Nordiska storbolag, främst banker och oljebolag gick mot strömmen och kunde dämpa månadens negativa utveckling. Den samlade valutaexponeringen bidrog även den negativt sedan kronan förstärkts mot världens mest tongivande valutor.

Fondpaketens respektive jämförelsekorgarnas resultat i september 2023:

FondpaketJämförelsekorg
Fundler – Mycket låg risk0,51%-0,83%
Fundler – Låg risk-1,32%-1,76%
Fundler – Medel risk-2,86%-2,85%
Fundler – Hög risk-4,37%-3,95%

Resultat tredje kvartalet 2023:

FondpaketJämförelsekorg
Fundler – Mycket låg risk1,53%-0,13%
Fundler – Låg risk-0,43%-1,33%
Fundler – Medel risk-2,02%-2,51%
Fundler – Hög risk-3,71%-3,85%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.