Profilbild
av David Unver
4 mars, 2022

Börsåret 2022 har hittills bjudit på ovanligt mycket oro och har fått den sämsta starten i modern tid. Börssentimentet i februari påverkades kraftigt negativt av kriget i Ukraina, något som fick investerarnas riskaptit att lysa med sin frånvaro. Tillsammans med inflationsskräck och kommande räntehöjningar var det endast en handfull marknader som stod pall mot det negativa börstrycket under månaden. Förutom Moskvabörsen som rasade med 35 procent, tillhörde Stockholmsbörsen (OMXSGI) bland största förlorarna av världens ledande aktiemarknader och sjönk 6,8 procent. I övriga Europa (Stoxx 600) var nedgången 3,4 procent och motsvarande snitt noterades på de amerikanska börserna. Fundlers portföljer sjönk visserligen men stod emot turbulensen mycket väl. En portfölj redovisade positiv utveckling.

Samtidigt som jag skriver denna månads förvaltarkommentar går mina tankar till krigets offer. Den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina har dominerat nyhetsflödet, och de finansiella marknaderna har kännetecknats av stor osäkerhet och nervositet. Och om det är något börsen ogillar så är det just osäkerhet. Det märktes på februaribörsen när marknaden som väntat reagerade mycket kraftigt på krigsutbrottet. Risktillgångar som bland annat aktier föll markant samtidigt som energi- och råvarupriserna steg. Kapitalflöden flyttades till traditionellt säkrare tillgångar i oroliga tider som exempelvis guld och i valutamarknaden där bland annat amerikanska dollarn och schweizerfrancen stärktes.

Stigande oljepris slår mot världsekonomin – inflationen riskeras öka ytterligare

Det går att konstatera att den upptrappade situationen förvärrar den globala ekonomiska återhämtningen och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Att göra en marknadsbedömning på kort sikt är därför väldigt komplicerat. Med de högre priserna på energi och pristryck på andra varor och tjänster gör att inflationen fortsätter sin resa norrut. Än så länge är rysk olja och gas inte är med i sanktionspakten, men Europa väljer ändå att köpa olja från andra länder. Konsekvenserna är längre transportsträckor vilket får fraktpriserna att skjuta i höjden och efterfrågan på fartyg går upp. Sammantaget blir allt dyrare. Fortsätter priset på olja att stiga från dessa historiskt höga nivåer kommer det slå hårt mot världsekonomin och möjligtvis vara det största hotet mot att hålla inflationen i schack. Industrier kommer påverkas negativt av ökade kostnader och minskade marginaler samtidigt som risken för svag ekonomisk tillväxt på global skala blir överhängande stor.

Amerikanska centralbanken näst på tur med räntehöjning

Omvärldsbilden har satt press på världens centralbanker att agera. Den amerikanska centralbanken har bekräftat att räntan höjs i mars och beskedet mottogs positivt i marknaden. Givet nuvarande situation blir det inte med 50 punkter som tidigare hade befarats. Den europeiska och svenska motsvarigheten lämnade räntorna oförändrade under månaden. Även om jag anser att det finns goda skäl för fler centralbanker att höja räntan måste man beakta det svåra geopolitiska läget, vilket gör att man föredrar att vara försiktig med höjningar.  

Fundlers portföljer

Månadsresultaten kan summeras i spannet -2,6 och +0,6 procent, där 7 av 8 portföljer utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar. Raset på Moskvabörsen hade begränsad effekt på portföljernas utveckling då underliggande innehavs indirekta exponering mot Ryssland understiger 0,7 procent av Fundlers totala allokering. I stället bromsades nedgångarna av allokeringen mot energi, råvaror och defensiva branscher som bland annat hälsovård och icke konjunkturkänsligt. Portföljernas valutaexponering mot både dollarn och euron gav positivt effekt på februariutvecklingen. Likt i januari klarade portföljerna i det lägre risksegmentet börsnedgången bäst samtidigt som de i högre riskkategorin stod emot det negativa sentimentet väl.

Av Fundlers åtta portföljer levererade Smart Hedge en positiv avkastning och steg med 0,6 procent. Utvecklingen var hela 2,6 procentenheter bättre än jämförelsekorgen på samma risknivå. Största positiva bidragsgivare var allokeringen mot guld, som hade sin starkaste prisutveckling på åtta månader. Guldet ses ofta som säker hamn i perioder av ekonomisk- och börsosäkerhet, något ädelmetallen visade prov på under turbulensen.

Smart Index Försiktig sjönk med 1,0 procent vilket var 0,4 procentenheter bättre än kategorin på samma risknivå. Portföljen har lägst risk bland Fundlers portföljer och har omkring 90 procent av kapitalet investerat i företagsobligationer. Allokeringens låga korrelation till aktiemarknaden dämpade fallet och bidrog till att portföljen klarade börsens svängningar väl.   

Högriskportföljerna Global Framtid (-2,2%), Smart Index – Potential (-2,3%) och Hållbar Framtid (-2,5%) sjönk men klarade sig bättre än såväl Stockholmsbörsen (-6,8%) som världsindex (-2,7%). Resultaten var i snitt 0,3 procentenheter högre än jämförelsekorgen på samma risknivå. Största negativa bidragsgivare för portföljerna vad dess allokering mot den svenska aktiemarknaden som tillhörde bland största förlorarna på de globala börserna. Den svenska börsen har dels högre risk än flera av de ledande europeiska börserna, dels högre fallhöjd efter fjolårets starka kursrally.

Fundler övriga portföljers månadsresultat (jämförelsekorgens utveckling inom parentes):

Smart Index Stabil-1,3%(-1,7%)
Smart Index Tillväxt-1,9%(-2,2%)
Real Vision – Stabil-2,1%(-1,7%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.