Profilbild
av Mohammed Salih
6 mars, 2023

fundler web bullet 01 Svensk BNP sjönk

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) sjönk med 0,9 procent under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal enligt SCB:s nationalräkenskaper. Det var större än förväntat enligt prognosmakarna som förutsåg en minskning på 0,6 procent.

BNP-minskningen har påverkat många delar av ekonomin med nedgångar i både näringslivets investeringar och hushållens konsumtion. Detta indikerar att den svenska ekonomin möter utmaningar och att det finns en viss oro över dess framtida utveckling.

Källa >

fundler web bullet 02 Högre löneökningstakt i december

Löneökningarna i Sverige var högre i december 2022 jämfört med tidigare månader under 2022, enligt lönestatistik från Medlingsinstitutet.

Men den höga inflationen ledde till att reallöneökningarna var de lägsta under året. Inflationen var 10,2 procent i december, vilket ledde till en reallönesänkning på 7,1 procent jämfört med året innan. Om stigande bostadskostnader räknas in i inflationen, föll reallönen med 9,2 procent i december. Trots en fortsatt stark konjunktur på arbetsmarknaden har det inte skett några stora förändringar i löneökningstakten sedan våren 2022.

Källa >

fundler web bullet 03 Industri-PMI steg i USA

Industri-PMI är en förkortning för inköpschefsindex för industrin, som mäter den ekonomiska aktiviteten i tillverkningssektorn. S&P Global publicerade nyligen en rapport som visade att Industri-PMI i USA steg till 47,3 i februari, en ökning från föregående månad då det var 46,9. Trots att den slutliga siffran var lägre än den preliminära rapporten på 47,8, så var det ändå högre än förväntningarna.

Industri-PMI är en viktig indikator på ekonomisk tillväxt, då en högre siffra tyder på att tillverkningssektorn växer och att det finns en högre efterfrågan på varor och tjänster. Detta kan i sin tur öka produktionsnivåerna, sysselsättningen och konsumtionen i ekonomin. Därför är det positivt när Industri-PMI stiger, då det indikerar en ökning av den ekonomiska aktiviteten.

Källa >

fundler web bullet 04 Konkurserna fortsätter att öka

De högre räntorna tillsammans med höga priser på mat, el och transport har fått konsekvenser på svenskarnas köpbeteende. Företagskonkurserna är ett faktum och de fortsätter att öka, plus 20 procent till 545 aktiebolag i februari jämfört med samma månad i fjol.

Konkurserna drabbade 1 450 anställda i februari. Detta var det högsta antalet företagskonkurser under en februarimånad på tio år.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!