Profilbild
av Mohammed Salih
24 april, 2023

fundler web bullet 01 Kinas ekonomi växer mer än väntat

Kinas ekonomi växte med 4,5 procent under första kvartalet 2023, vilket är högre än vad analytiker förutspått. En av anledningarna till uppgången är att restriktionerna har lyfts och kineserna har kunnat röra sig fritt, vilket har ökat sällanköpshandeln. Dock har industriproduktionen och fastighetsinvesteringarna inte stigit lika mycket som analytikerna hade förväntat sig. Sammanfattningsvis innebär den högre ekonomiska tillväxten att Kina fortsätter att vara en viktig drivkraft för den globala ekonomin.

Källa >

fundler web bullet 02 Indien kör om Kina i antal invånare

Enligt färsk statistik från FN har Indien nu större befolkning än Kina, med 1.428 miljoner invånare jämfört med Kinas 1.425 miljoner. Den indiska befolkningen är också mycket ung, med hälften under 30 år, vilket indikerar en stor och potentiellt produktiv arbetskraft för framtida ekonomisk tillväxt. För Indien innebär detta att man har en stor och ung befolkning som kan bidra till ökad produktivitet och tillväxt. För Kina kan detta innebära en utmaning när det gäller att hantera sin åldrande befolkning och att upprätthålla sin position som en av världens ledande ekonomier.


Källa >

fundler web bullet 03 Tyska producentpriser sjönk

Den tyska producentpriserna sjönk mer än förväntat under mars månad med en nedgång på 2,6 procent jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år ökade priserna med 7,5 procent, en lägre ökningstakt än i februari. Denna nedgång i producentpriser kan indikera en svagare efterfrågan och därmed lägre inflationstryck i Tyskland och Europa som helhet, vilket är huvudfokus från centralbankernas håll. Det kan också påverka företagens lönsamhet och investeringsbeslut, och därmed påverka den totala ekonomin i Tyskland och Europa.

Källa >

fundler web bullet 04 Fortsatt nedåt för bostadsbyggandet i mars

Enligt Byggfaktas byggstartsindikator sjönk byggstarterna av nyproduktionsprojekt i mars, med en särskilt stor minskning i bostadsbyggandet som nu har nästan halverats. Detta kan vara ett tecken på en långvarig nedgång, och det kan vara svårt för bostadsutvecklare och byggare att hantera detta. Byggkostnaderna har också ökat markant de senaste två åren, vilket kan bidra till en svagare utveckling i volym. Byggstartsindikatorn anses vara en tidig och framåtblickande indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet, och signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 30.000 strax efter halvårsskiftet. Detta kan indikera en utmaning för ekonomin då bostadsbyggandet är en viktig sektor som påverkar flera andra områden av ekonomin.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!