Profilbild
av David Unver
1 december, 2022

Uppdaterad: 2 december, 2022

Under årets börsras har investerarna flytt tillväxtaktier och värdebolag har kunnat stå emot nedgången bättre. När börskollektivet nu försöker lyfta blicken från inflation, räntehöjningar, krig och energikris och fokusera på portföljstrategin, så återkommer man till det ständiga valet mellan värde och tillväxt. Men finns det något självklart val?

Ett värdebolag är traditionellt ett väletablerat företag med stabila och förutsägbara intäkter, kassaflöden och vinster. Dess aktie värderas ofta lågt av marknaden i förhållande till sitt fundamentala värde och ses därmed som ”billig”. De utmärks ofta som kvalitetsbolag med starka verksamheter och beprövade affärsmodeller och har en historia av att lämna stabilt stigande utdelningar över tid.

Tillväxtbolag är företag som växer eller förväntas växa mer än marknaden som helhet. De uppvisar hög tillväxttakt och fokuserar på omsättning, kassaflöde och återinvesterar vinst i verksamheten snarare än på lönsamhet och lämna utdelningar. Tillväxtföretag kännetecknas ofta av en lovande resa från småföretag till branschledare. Till skillnad från värdebolag är de ofta högt värderade vilket återspeglar marknadens höga förväntningar på bolagets fortsatta tillväxt – och i slutändan en stigande aktiekurs.

Gynnsamt klimat för tillväxtbolag

Tillväxtbolag har varit motorn i den globala börsutvecklingen det senaste decenniet. I USA är skillnaden i avkastningen mellan tillväxtbolag och värdebolag störst och beror på den starka tillväxten som de stora tech-bolagen har uppvisat under perioden. Under pandemin accelererade tillväxtbolagen rejält ifrån värdeaktierna drivet av den globala digitaliseringen och klimatomställningen.

fundler varde eller tillvaxt 01
Investera i värde eller tillväxt? 3

Källa: Morningstar

Sedan finanskrisen har centralbankerna stimulerat ekonomierna. Överavkastningen mot värdebolag under perioden har sin förklaring i låga räntor, urstark kapitalmarknad och rekordstor riskaptit. Det har sammantaget varit ett klimat som kraftigt har gynnat tillväxtsegmentet jämfört med de stabila och mer förutsägbara värdebolagen.

Värdebolagen har avkastat högre under ”normala” ekonomiska förhållanden

Går vi längre bak i tiden och 10 år före finanskrisen ser relationen mellan värdebolag och tillväxtbolag annorlunda ut. Då hade centralbankerna inte lika central roll som de har idag. Ekonomierna var betydligt mindre stimulansdrivna och företagsvinsterna och fundamentala värden var i fokus. Med undantag för it-bubblan runt millennieskiftet uppvisar värdebolagen en överavkastning under mer normala ekonomiska förhållanden.

fundler varde eller tillvaxt 02
Investera i värde eller tillväxt? 4

Källa: Morningstar

Det går att konstatera att när de ekonomiska förhållandena är gynnsamma tenderar tillväxtaktier att överträffa värdeaktier. Men när ekonomin är i dvala, kommer värdeaktier att överprestera. Att ha exponering mot både tillväxt- och värdeaktier under lång placeringshorisont kan ge din portfölj det bästa av två världar. Varken tillväxt- eller värdestrategin framstår som en självklar vinnare över lång historik, även om börsdynamiken har förändrats genom åren.

Olika investeringsstilar

Ser man sin portfölj som en inkomstkälla, få regelbundna och stabila utdelningar med tron att undervärderade aktier ska löna sig förr eller senare är man en typisk värdeinvesterare. Är man mer risktolerant, medveten om att företagen investerar sin vinst i verksamheten för att expandera och vill hellre göra aktievinster än få utdelningar, så räknas man som tillväxtinvesterare.

Så valet mellan värdeaktier och tillväxtaktier beror helt enkelt på marknadsklimat, placeringshorisont och den egna investeringsstrategin. Var befinner du dig i din investeringscykel? Hur lång tid har du kvar till pensionen? Hur är läget i ekonomin för närvarande? Beroende på svaret på dessa frågor, ska man välja den investeringsstil som verkar vara mest förenlig med sina ekonomiska mål.

I Fundlers portföljer kombineras investeringarna mot både värdeaktier och tillväxtaktier. Vi tror att en mix av dessa ger bättre riskjusterad avkastning på sikt. Beroende på hur börsen rör sig och var i konjunkturen marknaden befinner sig skiftas fördelningen mellan värde och tillväxt. Genom att föreslå ombalansering i portföljer kan vi utnyttja börsens olika cykler och säkerställa att exponeringen mot värde respektive tillväxt har rätt fördelning i olika marknadsregimer.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.