av Rasmus Thuritz
11 november, 2021

Förenta nationernas klimatkonferens 2021, som kortfattat går under namnet COP26, hålls i Skottland under de två första veckorna i november. Kanske är det världens sista chans att enas kring beslut som ska balansera klimatet.

Inte så oväntat blir ekonomi ett högst relevant ämne i en diskussion över beslut som ska förbättra klimatet. Alla insatser har stor påverkan på det globala finansiella systemets framtida stabilitet, detta inkluderar även alla våra privata tillgångar och investeringar. Ekonomiska beslutsfattare tittar på många faktorer kring denna fråga. Låt oss ta en titt på några av dem och vad vi på Fundler gör för att du ska kunna investera så klimatsmart som möjligt.

Påverkan från klimatet slår som hårdast i utvecklingsländer

Många av världens fattiga bor i tropiska länder och platser som sedan en lång tid tillbaka redan lider av kontinuerlig torka eller stigande havsnivåer. De flesta helt utan kapital och möjlighet att förbättra situationen. En rapport från NFGS beräknar produktionsförluster uppemot 20 procent på flera platser runt om i världen. En världsbanksrapport från 2020 konstaterade att klimatförändringar kommer driva nästan 132 miljoner människor in i extrem fattigdom innan 2030. Faktorer inkluderade förlorad jordbruksinkomst, lägre arbetsproduktivitet utomhus, stigande livsmedelspriser, ökad sjukdom och ekonomiska förluster från extremt väder.

De rika länderna är stoppklossar

En övergång till så kallat net zero ska vara rättvis. Det innebär att balansen mellan mängden producerad växthusgas och mängden som avlägsnas från atmosfären ska vara lika. Vi når net zero när mängden utsläpp vi lägger till inte är mer än mängden som tas bort. Begreppet innebär att alla ska vinna i en klimatsmart värld. För att säkra att grupper med lägre inkomst inte får det värre, har rikare länder lovat att hjälpa utvecklingsländer att omvandla sina industrier genom årliga bidrag på 100 miljarder USD, ett löfte som ännu inte fullföljts.

Fler klimatvänliga affärer = lägre lönsamhet för olje- och gassektorn

I en värld där majoriteten siktar på noll i utsläpp blir företag inom kol-sektorn den stora förloraren. En rapport från Carbon Tracker estimerade att över en biljon dollar av investeringar från olje- och gassektorn inte skulle vara lönsamma i en värld av låga koldioxidutsläpp.

Om vi dessutom skulle börja betala det pris som kol egentligen bör kosta för att täcka den klimatskada som skapas, skulle skatte- och tillståndssystem höjas rejält. Idag prissätts kol till snittpriset 3 USD/ton, vilket är långt under de 100 USD/ton som behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2C. – läs mer.

klimatet och dess utveckling
Platser där ny förnybar energi är billigare än kol

Att väga upp för vår klimatpåverkan kan leda till inflation

Att inte lösa klimatpåverkan och i stället satsa på att väga upp för den medför en risk för prisökningar inom de berörda sektorerna. Det innebär breda och långvariga prishöjningar i hela ekonomin, vilket är vad centralbankerna kallar inflation. Dock har koldioxidskatter i Kanada och Europa bevisat att den lägre totala inkomsten per hushåll resulterat i sänkt efterfrågan vilket pressat ned priserna på andra håll för att likställa och tillochmed sänka den slutliga totala kostnaden.

Så ser Fundler till att du investerar hållbart

Samtliga Fundlers portföljer har fonder som valts med omsorg för att så långt som möjligt ha en hållbarhetsinriktning. Tidigare i år förstärkte vi vårt erbjudande genom portföljen Hållbar Framtid.

För att kvalificera sig i vår hållbarhetsportfölj ska fonderna naturligtvis ha god potential för avkastning. Men lika viktigt är hur de underliggande bolagens hållbarhetsarbete bidrar till att förändra sin sektor eller bransch för att skapa just en mer hållbar framtid. 

– Hållbar Framtid är en väldiversifierad hållbarhetsportfölj med en ”best-in-class” investeringsstrategi. Det innebär att fonderna gör mer än att ge finansiell avkastning, de tar även en aktiv roll i förändringen. Hållbarhet är utan tvekan en klok grund att basera sitt sparande på, vilket allt fler sparare har insett. Jämställda bolag har i hög utsträckning kunnat påvisa en starkare tillväxt över tid och klimatfrågan kommer att vara ett av de viktigaste politiska fokusområdena under lång tid, säger Ulf Ahrner, förvaltningschef.

Hållbar Framtid är en ren aktiefondportfölj och passar sparare med en längre investeringshorisont. Riskspridningen sker genom diversifiering mellan både geografiska områden och sektorer. Fondportföljen tar sikte på FN:s hållbarhetsmål genom fokus på klimat, jämställdhet och ansvarsfull industrialisering av utvecklingsländer, där innehaven har en stark påverkan inom dessa områden. Oavsett var företagen är lokaliserade eller vilket område de verkar inom, är deras ambition att driva en positiv förändring avgörande för om de kvalificerar sig för portföljen. 


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.