Profilbild
av Mohammed Salih
11 maj, 2023

Varför riskspridning är en grundläggande princip inom investeringar

Riskspridning är en viktig princip inom investeringar och en av de mest grundläggande principerna för att minimera risk och maximera avkastning. I grunden innebär riskspridning att man inte satsar alla sina pengar på en enda investering eller tillgång, utan snarare fördelar dem över flera olika tillgångar och investeringar. Genom att sprida risken över flera tillgångar, kan man minska risken för förluster och öka chansen att uppnå en god avkastning.

Detta har visat sig vara framgången på börsen de senaste åren och inte minst sagt har det förtydligats efter fastighetsbranschens kollaps.

Anledningar till att man bör sprida riskerna på börsen

Det finns flera anledningar till att man bör sprida riskerna på börsen. För det första kan enskilda investeringar vara volatila och utsatta för snabba kursförändringar. Om man satsar alla sina pengar på en enda aktie eller tillgång, kan man förlora mycket pengar om det skulle uppstå någon negativ händelse eller om marknaden faller. Genom att sprida sina pengar över flera olika tillgångar, minskar man risken för förluster om en enskild investering skulle fallera.

För det andra kan man genom riskspridning minska risken för bransch- eller sektorspecifika risker. Om man exempelvis investerar enbart i en viss bransch eller sektor, kan man bli utsatt för risker som är specifika för just den branschen eller sektorn. Om man istället sprider sina pengar över flera olika branscher och sektorer, kan man minska risken för att påverkas av en eventuell negativ utveckling inom en specifik bransch eller sektor.

För det tredje kan riskspridning hjälpa till att minimera riskerna för osystematisk risk. Osystematisk risk, eller specifik risk, är den delen av risken som är specifik för en enskild aktie eller tillgång. Genom att sprida sina pengar över flera olika aktier eller tillgångar, kan man minimera risken för osystematisk risk.

Vikten av att undvika att satsa allt på en enda häst

En annan viktig anledning till att man bör sprida sina risker är för att undvika att satsa allt på en enda häst. Om man lägger alla sina ägg i samma korg och sedan upptäcker att korgen är trasig, kan man förlora allt. Genom att sprida sina pengar över flera olika tillgångar och investeringar, kan man minimera risken för att förlora allt på en enda investering.

Historiska händelser som visar på vikten av riskspridning

Historiska händelser visar också på vikten av riskspridning. Ett exempel är IT-bubblan som brast i början av 2000-talet. Många investerare satsade alla sina pengar på IT-aktier som vid den tiden var mycket populära och lovande. Men när bubblan brast förlorade många investerare stora summor pengar. De som hade spridit sina pengar över flera olika branscher och sektorer klarade sig bättre.

Ett annat exempel är finanskrisen 2008. Många investerare satsade på fastighetsmarknaden och när bubblan brast förlorade många mycket pengar. Men de som hade spridit sina investeringar över flera olika tillgångar och sektorer klarade sig bättre och återhämtade sig snabbare efter krisen.

Fundlers portföljer innehåller automatisk riskspridning för att minimera riskerna för förluster.

Kollar vi på Fundlers portföljer innehåller samtliga en automatisk riskspridning för att hjälpa dig som investerare att minimera risken för förluster. Fundlers portföljer består av flera olika ETF:er som täcker olika marknader och branscher. Genom att investera i Fundlers portföljer, kan man ta del av denna riskspridning och minska risken för att förlora allt på en enda investering.

Sammanfattningsvis är riskspridning en viktig princip inom investeringar som kan hjälpa till att minimera risken för förluster och öka chansen att uppnå en god avkastning. Genom att sprida sina pengar över flera olika tillgångar och investeringar, kan man minska risken för att förlora allt på en enda investering och minimera risken för bransch- eller sektorspecifika risker och osystematisk risk. Fundlers portföljer innehåller automatiskt riskspridning för att hjälpa investerare att ta del av dessa fördelar.

Några fördelar med riskspridning:*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.4