Profilbild
av David Unver
31 oktober, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Vi är stolta över att samtliga Fundlers portföljer hittills har slagit index i år, vi har dessutom haft högst avkastning av alla likvärdiga robotrådgivare.

I det här blogginlägget gör vi en djupdykning i respektive portfölj och summerar marknadens utveckling under 2019.

Stockholmsbörsens breda SIX PRX Index, som återinvesterar utdelningar, har haft en stark värdeutveckling hittills i år. Börsen inledde året med stigande kurser fram till i maj för att sedan präglas av stora svängningar. Tidigare har det varit lönsamt att investera i en billig indexfond som speglar bolagens utveckling på Stockholmbörsen. Men, i ett börsklimat med kraftiga svängningar, utmanande börsvärderingar, geopolitisk osäkerhet och svagare konjunktursiffror innebär det också att investeringarna utsätts för onödigt stor risk.

Fundlers portföljer i kombination med den digitala rådgivningen optimerar möjligheterna till bra avkastning i förhållande till den risk du är villig att ta. Fundlers breda urval av låg-, mellan- och högriskportföljer lämpar sig för såväl icke professionella som vana sparare och institutioner.

Resultatet för de olika portföljerna har varit positiva och samtliga av Fundlers portföljer har redovisat en värdeutveckling som är högre än jämförelseindex. Portföljernas jämförelseindex är vägda index bestående av Nasdaq OMRX Treasury Bill Index (OMRXTBILL) samt Nasdaq OMX Stockholm 30 (OMXS30). Index motsvarar samma risknivå som respektive portfölj. Vi redovisar viktningen inom parantes.

 

Fundlers Smart indexfonder

Smart Index Försiktig lämpar sig för sparare som föredrar ha sina pengar på kontot men vill ha bättre avkastning än storbankernas sparräntor.  Storbankernas sparkontoräntor med en bindningstid på två år varierar mellan 0 procent till 0,27 procent. Portföljens innehav består av 90 procent räntebärande värdepapper och 10 procent aktier med exponering mot den nordiska och amerikanska marknaden. Portföljen har i år redovisat en positiv avkastning på +4,2 procent att jämföra med index +3,7 procent (viktning 85% OMRXTBILL och 15% OMXS30). De senaste 3 åren har portföljen stigit med 5,8 procent och index 3,1 procent.
forsiktig

 

Smart index Stabil passar sparare med en medellång placeringshorisont på minst 3 år och som vill ha bättre avkastning än vanliga blandfonder. Portföljen består av billiga indexfonder fördelade på 65 procent i räntebärande värdepapper och 35 procent i nordiska och amerikanska kvalitetsbolag. Portföljen har sedan årsskiftet stigit med 10,9 procent vilket är 1,4 procentenheter bättre än index (viktning 65% OMRXTBILL och 35% OMXS30). Under en 3-årsperiod har portföljutvecklingen varit +14,7 procent och index 10,3 procent.
Stabil

 

Smart Index Tillväxt vänder sig sparare med en placeringshorisont på minst 5 år och vill få en hög avkastning utan att ta onödiga risker. Portföljen utgörs av billiga indexfonder viktade med 70 procent aktier i stora tillväxtbolag från hela världen och 30 procent räntebärande värdepapper. Årets utveckling för portföljen är +20,7 procent medan dess jämförelseindex (viktning 65% OMXS30 och 35% OMRXTBILL) har stigit med 18,5 procent. Avkastning under 3 år har för portföljen varit 30,0 procent att jämföra med index som utvecklats med 21,4 procent.
Tillvaxt

 

Smart Index Potential är till för sparare som önskar få hög avkastningspotential över en placeringshorisont på minst 7 år. Portföljen består av 100 procent aktier i tillväxt- och teknikföretag med god riskspridning över flera av världens ledande marknader. Portföljens värdeutveckling under året är 27,8 procent och dess index (viktning 90% OMXS30 och 10% OMRXTBILL) är upp med 26,3 procent. De senaste 3 åren redovisar portföljen en värdestegring på 39,3 procent vilket är hela 8,4 procentenheter bättre än index vars utveckling landar på 30,9 procent.
Potential

Fundlers avancerade portföljer

Våra avancerade portföljer medför ett högre risktagande och en potentiellt högre avkastning än våra indexfonder. Det kräver att du har en högre kännedom för att börja investera. Kontakta Fundler genom chatten i appen eller på hemsidan för att komma i kontakt med en rådgivare som hjälper dig att få den information du behöver för att börja investera.

Portföljerna har funnits sedan 1 januari 2019, utveckling innan dess är simulerad baserad på ett identiskt portföljinnehav.

Real Vision Stabil är lämplig för sparare som vill ha exponering mot reala tillgångar som skog, fastigheter samt infrastruktur och önskar en högre avkastningspotential än normalt på denna risknivå.  Portföljen investerar i ca 65 procent räntebärande värdepapper, 30 procent aktier och resterande i optioner. Rekommenderad placeringshorisont är minst 3 år. Portföljen har sedan årsskiftet levererat en positiv avkastning på + 11,3 procent jämfört med index (viktning 65% OMRXTBILL och 35% OMXS30) som stigit 9,5 procent. Utvecklingen för de senaste 3 åren är 25,7 procent respektive 10,3 procent.
RealVision

 

Högutdelande Potential är en koncentrerad portfölj med underliggande fonder som placerar i stabila globala industribolag med hög direktavkastning och goda tillväxtutsikter i marknader man verkar på. Portföljen investerar i 100 procent aktier. Passar sparare som önskar hög avkastning, mindre svängningar och lägre risk än Stockholmsbörsen. Sparare rekommenderas ha en placeringshorisont på 7 år eller mer. Portföljen har under året redovisat en värdeökning på 29,5 procent samtidigt som jämförelseindex (viktning 90% OMXS30 och 10% OMRXTBILL) lyckats prestera 26,3 procent. Avkastningen under 3 år är 51,6 procent för portföljen och 30,9 procent för index.
Hogutdelande

 

Global Framtid Potential fokuserar på fonder vars underliggande innehav förväntas ha hög avkastning över tid. Portföljen placerar även i småbolag med hög tillväxtpotential, lönsamma bolag som verkar på marknader med hög utvecklingshastighet. Portföljen har en hög volatilitet med en risknivå som ligger i linje med Stockholmsbörsen, fast med högre förväntad avkastning. Sparare rekommenderas ha en placeringshorisont på 7 år eller mer. Portföljen har presterat bäst utav Funders portföljer räknat i år och de senaste 3 åren. Sedan årsskiftet är avkastningen 33,6 procent medan index (viktning 90% OMXS30 och 10% OMRXTBILL) har utvecklats med 26,3 procent. Värdet på såväl portföljen som index har stigit med 56,5 respektive 30,9 procent de senaste 3 åren.
GlobalFramtid

Gemensamt är att risknivån för samtliga portföljer är och har varit lägre än respektive index under perioden. I vissa portföljers investeringar finns underliggande innehav som handlas i annan valuta än svenska kronor vilket innebär en valutarisk.

 

 

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.