Profilbild
av David Unver
26 februari, 2021

Uppdaterad: 9 december, 2021

Tillväxtmarknader är ett brett begrepp och utgörs av utvecklingsländer vars ekonomier väntas växa snabbare än den industrialiserade världen. De karaktäriseras av en transformation från en jordbruksbaserad och förindustriell ekonomi till utvecklad och mer modern ekonomi som gynnar industrialisering och snabb tillväxt. Regeringar på tillväxtmarknader tenderar genomföra politik som leder till lägre arbetslöshet, högre disponibel inkomst per capita, infrastruktursatsningar och tillåter stora utländska direktinvesteringar. Till världens största tillväxtmarknader brukar räknas; Kina, Indien, Brasilien, Ryssland, Mexiko Indonesien och Turkiet.

Ur ett globalt perspektiv har vi den högsta tillväxten som vi sett på drygt 40 år, vilken är ledd av tillväxtmarknader. Flera tillväxtmarknader, bland andra Kina, Indien och Turkiet, har varit effektiva i hanteringen av virusspridningen. Återhämtningen i BNP i dessa länder har varit snabb med breda börsuppgångar som följd de senaste månaderna. Mycket talar för att fortsatt stark återhämtning samt tillväxt även på övriga tillväxtmarknader och vi ser flera skäl detta.

Fortsatt extremt låga räntor skapar större investeringsmöjligheter på hemmamarknaderna. Finans- och penningpolitiska stimulanser ger fortsatt stöd till aktier. Det skapar större likviditet och öppnar för globala företag som behöver hitta nya investeringar istället för dyrare placeringar i utvecklingsländerna. Även om skuldsättningen ökar är fördelarna en högre tillväxt som skapar en högre levnadsstandard och därmed stigande inhemsk efterfrågan på varor och tjänster.

Utrullningen av Covid-19 vaccin lugnar marknaden och ökar riskaptiten, vilket är nog den starkaste faktorn till fortsatta uppgångar. Förväntningarna har gett bränsle till återhämtningen i världsekonomin och har drivit upp priserna på råvaror när industrierna har öppnat upp igen. Stigande råvarupris gynnar tillväxtmarknader som Ryssland, Brasilien och Sydafrika som är stora råvaruproducenter. Kina är världens största importör av flertalet råvaror och gått om Tyskland som världens största exportör av varor. Förväntningar om en avtagande virusspridning öppnar för att besöksnäringen återuppbyggs – viktiga inkomstkällor för turistländer som Thailand och Turkiet.

En annan faktor är den senaste tidens dollarförsvagning. USA:s stora statsfinansiella underskott och även underskott i utrikeshandeln samt en gigantisk utlandsskuld är några förklaringar till varför investerarna har valt att fly dollarn. Eftersom många tillväxtmarknader har import och stora lån i amerikanska dollar så minskas deras kostnader i takt med att dollarn sjunker och ger utrymme till ytterligare investeringar. En svag dollar främjar vanligtvis råvarupriserna uppåt.

Biden förväntas föra en konstruktiv dialog med bland annat Kina och kan vara en bidragande faktor till att den geopolitiska osäkerheten i regionen minskar. Samtidigt är Biden mycket positiv till fortsatt tillväxt i världsekonomin och i det avseendet spelar tillväxtmarknaderna en stor och viktig roll. Hållbarhet, hälsa och digitalisering är starka teman även i tillväxtmarknader. Närmare 9 av 10 av världens barn och ungdomar mellan 4 och 20 år bor i ett tillväxtland och är här framtidens högsta tillväxttakt kommer att hittas. Den snabba teknikutvecklingen har påskyndat digitaliseringen men det råder fortsatt stort gap mellan tillväxt- och utvecklingsländerna. Efterfrågan på ny teknik för att hänga med övriga världen är enorm. Vi ser en fortsatt stor uppsida i sektorn på tillväxtmarknader då den yngre generationens nya beteendemönster online som i hög utsträckning liknar vårt i utvecklingsländerna.

Värderingarna på tillväxtmarknaderna är väldigt attraktiva. Bolagens börsvärde i förhållande till dess bokförda värden är lägre än det historiska snittet på såväl fem som tio år. Tre av fem bolag på tillväxtmarknader värderas lägre på börsen än sina historiska snitt. Amerikanska S&P 500 handlas till p/e 27 med ett rullande 10 års snitt på 19 och tillväxtmarknader på drygt 15 med ett rullande 10 års snitt på 14. Det innebär dels att värderingen har stigit rejält i USA och att tillväxtaktier handlas till en rabatt motsvarande 43 procent jämfört med amerikanska börsen. Vidare utgör tillväxtmarknader närmare 40 procent av världens BNP men har en vikt i världsindex (MSCI World Index) på mindre än en procent. När tillväxtmarknader får större vikt i index måste indexförvaltare köpa in bolagen i sina portföljer och vi kommer se gigantiska flöden i tillväxtaktier. Noterbart är att flöden till marknader i mogna ekonomier redan har börjat minska ur ett historiskt perspektiv och ökar kraftigt i bland annat Asien och Sydamerika.

De framåtblickande förutsättningarna för ett såväl positivt 2021 som god tillväxt kommande år kan konstateras vara starka på tillväxtmarknaderna. Att så många kombinerade faktorer som samspelar till tillväxtmarknadernas fördel har inte setts på väldigt länge. Flera tillväxtländers snabba återhämtning från pandemin ger dessutom försprång i industrin. Kina har varit snabbast och aktiviteten i produktionen kommer troligtvis nå full kapacitet före övriga marknader och därmed agera världens tillväxtlok. USA och tekniktunga Nasdaq var överlägset bäst föregående år och värderingarna har börjat nå ansträngda nivåer. Investerare kommer i större utsträckning att söka sig till tillväxtmarknader för framtida avkastning.

Fundler har underliggande investeringar i tillväxtmarknader i fyra av åtta portföljer. I Global Framtid är en femtedel av tillgångarna placerade på tillväxtmarknader och utgör därmed störst vikt i portföljen. Högst exponering har våra portföljer mot Kina, Taiwan, Sydkorea, Indien, Brasilien och Ryssland. Dessa utgör 70 procent av tillväxtmarknadernas samlade BNP och det är här vi tror vi hittar den största tillväxten. Attraktiva värderingar, god vinsttillväxt, massiva stimulanser, minskad geopolitisk osäkerhet samt öppnade ekonomier med stigande råvarupriser och en svag dollar lägger en stark grund för fortsatta uppgångar kommande år.

Graf utvackling

I grafen ovan ser vi rörelserna mellan USD/SEK, iShares Core MSCI Emerging Markets, MSCI World Index, Hang Seng Index samt koppar. Under denna treårsperiod kan vi tydligt se ett mönster av negativ korrelation, det vill säga att när den amerikanska dollar sjunkit i värde har tillväxtmarknaderna och koppar ökat i värde. Det är alltså det relativa förhållandet mellan tillväxtmarknader och den amerikanska dollar som ger incitament till en ökad exponering i tillväxtmarknader.