Våra favoritfonder

Läs mer
Räntefonder

Långa hållbara obligationer

AMF Räntefond Lång

En fond med lång historik som investerar i räntebärande värdepapper och instrument som i huvudsak är utgivna av stat, bostadsinstitut och kreditvärdiga företag. Fonden tillhör den lägre riskklassen och har en placeringshorisont på 2-10 år.

Nordiska företagsobligationer

Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Carnegie Corporate Bond fokuserar på obligationer utgivna av företag inom flertalet branscher i hela Norden. Dessa företag är välskötta med stabila marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla placeringar är dessutom valutaskyddade så att svenska investerare ska slippa exponeras för en adderad valutarisk.

Spiltans svenska korträntefond

Spiltan Räntefond Sverige

Fonden är en räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med en kortare placeringshorisont. Fonden lägger stort fokus på en god kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor så att svenska investerare ska slippa exponeras för en adderad valutarisk. Fonden syftar därför till att kunna erbjuda en stabil positiv avkastning till en lägre risk.

Sverige / Norden

90 svenska småföretag

XACT Svenska Småbolag

Xact Svenska småbolag är en börshandlad fond som primärt väljer att investera på den svenska småbolagsmarkanden. Fonder investerar i företag inom många typer av branscher såsom finans, teknologi och kommunikation men som alla ännu tillhör gruppen mindre företag. Historiskt sett har denna typen av småbolag kompenserat för en något högre riskklass genom en bättre avkastning.

50 nordiska högutdelare

XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Denna högutdelande fond inkluderar ca 50 nordiska stabila och utdelande bolag. Investeringarna består utav bolag som uppvisat utdelning i kombination med mindre svängningar i aktien – de behöver även uppnå förbestämda hållbarhetskriterier för att få lov att bli inkluderade. Fonden lämnar varje år kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag.

75 nordiska framgångsföretag

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers Nordic tillhör en stor familj utav börshandlade fonder på den europeiska marknaden. Det är en relativt nischad indexfond som investerar i ca 70 stora och mellanstora bolag med säten i de nordiska länderna, främst i Sverige. Investeringarna sträcker sig mellan många olika branscher såsom klassiska industrier, sjukvård, teknologi etc.

30 svenska storföretag

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

XACT OMXS30 är den största svenska indexfonden som handlas på Stockholmsbörsen. Fonden investerar i de mest omsatta svenska storbolagen och kostar endast 0,1% per år.

Svensk kreditbaserad hedge

Atlant Opportunity

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad hedgefond som har en relativt låg korrelation till den svenska aktiemarknaden till en låg risk. Detta görs genom att upprätthålla en aktiv förvaltning med stor tyngd på företagsobligationer utgivna av nordiska företag inom en rad olika branscher tillsammans med derivatstartegier med syftet att hålla nere svängningarna i fonden.

30 nordiska storföretag

XACT Norden (UCITS ETF)

Norden har under många år skapat många fina bolag och denna börshandlade fonden från Svenska XACT investerar i de 30 största och mest omsatta aktierna på de nordiska marknaderna.

50 svenska realinvesterande bolag

PriorNilsson Realinvest A

Prior Nilssons Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som inte följer något index men med fokus på den nordiska marknaden. Fonden riktar främst in sig på bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin , råvaruindustrin samt kraftindustrin. Det är en mycket prisbelönt fond som investerar i många tillgångar.

Europa / USA

180 europeiska kvalitetsföretag

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Denna börshandlade indexfond investerar i ca 180 olika europeiska företag och har lägre riskegenskaper i jämförelse med den europeiska aktiemarknaden som helhet. Indexet utformas med hjälp av en strategi som begränsar risken genom en selektering av bolag utifrån ett bredare index. De väljs baserat på riskprofil samt hur dess avkastning varierat i takt med andra bolag i detta index för att minska värdeförändringarna i möjligaste mån.

800 amerikanska tillväxtföretag

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Denna börshandlade indexfond följer Russell Midcap Index som är utformat för att återspegla resultatet hos specifika amerikanska bolag. Företagen som inkluderas tillhör en grupp av medelstora företag som är noterade på den amerikanska börsen. Det rör sig om ca 800 tillväxtföretag inom en mängd olika branscher men med stor tyngd på teknologi, finans och konsumentinriktade bolag.

140 amerikanska högutdelare

Xtrackers North America Dividend Yield UCITS ETF

Med denna börshandlade indexfond exponeras investerare för stora och medelstora bolag, främst noterade i USA och Kanada. Indexet inkluderar endast bolag vars aktier erbjuder högre avkastning än genomsnittet i förhållande till ett bredare amerikanskt index och som samtidigt klarar specifika krav på en hållbar utdelning. De utdelningar och vinster som genereras återinvesteras i de underliggande aktierna.

125 amerikanska kvalitetsföretag

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Denna börshandlade fond investerar stora amerikanska bolag utifrån ett bredare och mycket känt index – S&P 500 index. Fondens allokering och innehav utformas med hjälp av en strategi som ska begränsa svängningarna i portföljen genom att välja bolag med lägre volatitilitetsegenskaper i jämförelse med den amerikanska aktiemarknaden i helhet.

50 europeiska högutdelare

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF

Denna börshandlade fond återspeglar resultatet av Eurostoxx Quality Dividend Index vilket består av 50 högutdelande, lågvolatila och stabila företag i Europa. Indexet utformas med hjälp av en strategi som ska begränsa svängningarna i portföljen genom att välja stabila bolag utifrån ett bredare index baserat på bolagens individuella riskprofil.

50 europeiska storföretag

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF

Xtrackers Euro Stoxx 50 består av de 50 största bolagen inom industrisektorer i det europeiska området. Trots ett ganska smalt index inkluderas flertalet branscher såsom finans, teknologi samt tyngre industrier. Fonden tillhör även bland de mest prisvärda på marknaden men en årlig avgft på endast 0,09%.

500 amerikanska succéföretag

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF är en av världens största börshandlade indexfonder som replikerar ett mycket välkänt amerikanskt index, S&P 500 index. Fonden har en av marknadens lägsta avgifter samt högsta betyg i Morningstar. Fonden investerar i 500 bolag med börsvärden över 5,3 miljarder USD och anses av många vara den bästa representationen av den amerikanska aktiemarknaden.

Övriga fonder

2 400 företag från tillväxtmarknader

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares börshandlade fonder är utgivna utav en av världens största kapitalförvaltare, Blackrock. Denna fond investerar i ca 2400 företag och riktar sig endast på så kallade tillväxtmarknader. Geografiskt sett, utgörs dessa marknader av Asien, Sydamerika samt specifika Europeiska länder under tillväxt. Fonden tillhör en högre riskklass vilket innebär att den historiskt sett har svängt relativt mycket men den har även genererat hög avkastning, till en låg avgift.

150 IT företag från hela världen

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers World Information Technology är en tydligt nischad börshandlad indexfond. Investeringarna baseras på ett index som inkluderar stora och medelstora bolag inom IT-sektorn. Detta är givetvis relevant i det moderna samhälle vi lever i idag och kan ses som en stor tillväxtindustri i många år framöver. Geografiskt sett investeras stora delar av fondens medel i amerikanska bolag som länge legat i framkant inom denna sektor.

350 kvalitetsföretag från hela världen

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Med denna börshandlade indexfond exponeras investerare för företag världen över. Fondens allokering och innehav utformas med hjälp av en strategi som ska begränsa svängningarna i portföljen genom att inkludera bolag med lägre volatitilitetsegenskaper i jämförelse med den globala aktiemarknaden i helhet. Bolagen väljs från ett brett globalt index och bedöms både på en individuell nivå samt på hur bolagens avkastning svänger i takt med andra beståndsdelar i detta index för att minska värdeförändringarna i möjligaste mån.