Fundlers företagsledning

Möt Fundlers ledning

Ulf Ahrner

Ulf Ahrner

Förvaltningschef

Ulf är civilekonom från Linköpings Universitet och började sin över 15 år långa finanskarriär inom aktiehandel och IT-relaterad affärsutveckling på Handelsbanken Capital Markets och Handelsbanken Fonder.

Efter totalt åtta år inom olika roller på Handelsbanken bestämde Ulf sig för att starta eget ihop med sin vän och före detta kollega Anton Fagerlönn, som hade en bana som personlig rådgivare mot förmögna privatkunder bakom sig.

Under det femte året i det DI Gasell-prisade rådgivningsbolaget Delphi Kapital startade Ulf och Anton Fundler, som är en digitalisering av deras tidigare gemensamma erfarenheter, för att möta det ökande behovet av digital rådgivning i en värld med nollränta, försämrade pensionsvillkor och alltför höga kostnader för att ta hjälp av personliga rådgivare.

Niklas Noren

Niklas Noren

Styrelseledamot

Niklas Norén har över 15 års erfarenhet inom Corporate finance, utveckling av företag och Venture capital. Han har även operativ ledningserfarenhet som VD och CFO från investmentbolag samt konsult-, IT- och greentechbolag och tidigare erfarenheter från Cortus Energy (CFO), Eniro (Controllerchef), Eltel Networks (CFO) och IBM (Nordisk controller).

Niklas har en Ekonomi Magister inom företagsekonomi från Stockholms Universitet och studier vid Universitetet i Lausanne, Schweiz, liksom stor erfarenhet av flertalet historiska och pågående styrelseengagemang.

Björn Olofsson

Björn Olofsson

Styrelseledamot

Björn Olofsson har tjugofem års internationell erfarenhet av IT branschen. Efter avslutad civilingenjörsexamen vid KTH 1991 valde han en karriär på Accenture. 1995 arbetade han med start-up, Siebel system inc, Silicon Valley och 1997 etablerade han Accenture EMEA center of exellence för Customer Relationship Managemment i London. År 2000 blev han ansvarig för koncept och systemlösningar för tillväxt, lojalitetsprogram och kundrelationer på Accenture i Norden

Under år 2000 rekryteras Björn till Acando AB som ansvarig för affärsområdet Customer excellence och blev 2010 ansvarig för Acandos verksamhet i Stockholm. Mellan 2015 och 2018 var Björn Handelssekreterare och ansvarig för Business Swedens verksamhet i USA med kontor i San Francisco, New York och Chicago. Business Swedens verksamhet är huvudsakligen internationalisering, tillväxt och svenska start-ups.

2018 tillträdde Björn som VD för Sofigate med huvudsaklig verksamhetsinriktning inom digitalisering och strategisk IT.

Björn var ledamot i Swedish American Chamber of Commerce i Chicago 2015-2018

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Styrelseleordförande

Thomas har arbetat inom finansbranschen i Europa med fokus på Norden i närmare 30 år.

Thomas har en bakgrund av uppdrag på högsta nivå. Han har bland annat arbetat som CEO på både Carnegie Investment Bank och Swedbank Robur Asset Management. Han har också varit Global Head of SEB Private Banking samt Managing Director Nordea Long Term Savings & Life Global. Thomas har även stor erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat inom SEB, Carnegie, Swedbank och Nordea. Thomas har också i två omgångar varit ordförande i Fondbolagens Förening samt styrelseledamot i Fondhandlarföreningen.

Under sin karriär har Thomas arbetat med i huvudsak ledningsarbete på olika nivåer men även som portföljförvaltare. Kompetensområden är inom Kapitalförvaltning & Fondförvaltning, Operations samt Risk & Compliance inom värdepappersverksamhet,  Private banking, Investment banking.

Thomas Eriksson född 1963. Han har en Fil.kand. i Macro Economics och Statistics från Uppsala Universitet samt en rad av Executive Training program bland annat från IMD, Lausanne.

Per Westerberg

Per Westerberg

Styrelseledamot

Per har examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på redovisning, finansiering och beslutsteori. Han har under långtid arbetat med koncernbokslut, både inom Scania och familjeföretaget.

Pers primära yrkesverksamhet ligger inom politik och näringsfrågor. Han har i över trettio år arbetat med genomgående analys av statliga företag, banker och finanskriser, beslut om kapitaltäckningsregler mm. Bl a som ordförande i näringsutskottet, statsråd och chef för näringsdepartementet genom finanskrisen och marknadsintroduktionen/försäljningen av ca 25 statliga företagsgrupper.

Har suttit i lång rad statliga utredningar som värdepappersmarknadsutredningen, ägarutredningen m fl.

Charlotte da Silva

Charlotte da Silva

Styrelseledamot

Charlotte har en gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom datadriven kommunikation. Sedan 2011 driver hon digitalbyrån Salgado med 10 anställa som hjälpt väletablerade bolag som Canal digital och Kantar Sifo i sin digitala strategi.

Förutom att driva det egna bolaget har Charlotte ett antal uppdrag inom näringslivet, med fokus på att föreläsa om digitala trender. Charlotte har varit en uppskattad talare på Webbdagarna samt som huvudansvarig för utbildningen Digital Kommunikation Start på Bergs school of communication.

Charlotte har också ett flertal styrelseuppdrag bland annat i mediekoncernen Mentor Medier A/S, Drivhuset Uppsala, PACS Sverige och Handelsbanken Luthagen. Dessutom driver hon riskkapitalbolaget Dragonqueen Invest med åtta andra kvinnliga entreprenörer.

Möt Fundlers ledning

Ulf Ahrner

Ulf Ahrner

VD

Ulf är civilekonom från Linköpings Universitet och började sin över 15 år långa finanskarriär inom aktiehandel och IT-relaterad affärsutveckling på Handelsbanken Capital Markets och Handelsbanken Fonder.

Efter totalt åtta år inom olika roller på Handelsbanken bestämde Ulf sig för att starta eget ihop med sin vän och före detta kollega Anton Fagerlönn, som hade en bana som personlig rådgivare mot förmögna privatkunder bakom sig.

Under det femte året i det DI Gasell-prisade rådgivningsbolaget Delphi Kapital startade Ulf och Anton Fundler, som är en digitalisering av deras tidigare gemensamma erfarenheter, för att möta det ökande behovet av digital rådgivning i en värld med nollränta, försämrade pensionsvillkor och alltför höga kostnader för att ta hjälp av personliga rådgivare.

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Styrelseordförande

Thomas har arbetat inom finansbranschen i Europa med fokus på Norden i närmare 30 år.

Thomas har en bakgrund av uppdrag på högsta nivå. Han har bland annat arbetat som CEO på både Carnegie Investment Bank och Swedbank Robur Asset Management. Han har också varit Global Head of SEB Private Banking samt Managing Director Nordea Long Term Savings & Life Global. Thomas har även stor erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat inom SEB, Carnegie, Swedbank och Nordea. Thomas har också i två omgångar varit ordförande i Fondbolagens Förening samt styrelseledamot i Fondhandlarföreningen.

Under sin karriär har Thomas arbetat med i huvudsak ledningsarbete på olika nivåer men även som portföljförvaltare. Kompetensområden är inom Kapitalförvaltning & Fondförvaltning, Operations samt Risk & Compliance inom värdepappersverksamhet,  Private banking, Investment banking.

Thomas Eriksson född 1963. Han har en Fil.kand. i Macro Economics och Statistics från Uppsala Universitet samt en rad av Executive Training program bland annat från IMD, Lausanne.

Per Westerberg

Per Westerberg

Styrelseledamot

Per har examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på redovisning, finansiering och beslutsteori. Han har under långtid arbetat med koncernbokslut, både inom Scania och familjeföretaget.

Pers primära yrkesverksamhet ligger inom politik och näringsfrågor. Han har i över trettio år arbetat med genomgående analys av statliga företag, banker och finanskriser, beslut om kapitaltäckningsregler mm. Bl a som ordförande i näringsutskottet, statsråd och chef för näringsdepartementet genom finanskrisen och marknadsintroduktionen/försäljningen av ca 25 statliga företagsgrupper. Har suttit i lång rad statliga utredningar som värdepappersmarknadsutredningen, ägarutredningen m fl.

Niklas Noren

Niklas Noren

Styrelseledamot

Niklas Norén har över 15 års erfarenhet inom Corporate finance, utveckling av företag och Venture capital. Han har även operativ ledningserfarenhet som VD och CFO från investmentbolag samt konsult-, IT- och greentechbolag och tidigare erfarenheter från Cortus Energy (CFO), Eniro (Controllerchef), Eltel Networks (CFO) och IBM (Nordisk controller).

Niklas har en Ekonomi Magister inom företagsekonomi från Stockholms Universitet och studier vid Universitetet i Lausanne, Schweiz, liksom stor erfarenhet av flertalet historiska och pågående styrelseengagemang.

Charlotte da Silva

Charlotte da Silva

Styrelseledamot

Charlotte har en gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom datadriven kommunikation. Sedan 2011 driver hon digitalbyrån Salgado med 10 anställa som hjälpt väletablerade bolag som Canal digital och Kantar Sifo i sin digitala strategi.

Förutom att driva det egna bolaget har Charlotte ett antal uppdrag inom näringslivet, med fokus på att föreläsa om digitala trender. Charlotte har varit en uppskattad talare på Webbdagarna samt som huvudansvarig för utbildningen Digital Kommunikation Start på Bergs school of communication.

Charlotte har också ett flertal styrelseuppdrag bland annat i mediekoncernen Mentor Medier A/S, Drivhuset Uppsala, PACS Sverige och Handelsbanken Luthagen. Dessutom driver hon riskkapitalbolaget Dragonqueen Invest med åtta andra kvinnliga entreprenörer.

Björn Olofsson

Björn Olofsson

Styrelseledamot

Björn Olofsson har tjugofem års internationell erfarenhet av IT branschen. Efter avslutad civilingenjörsexamen vid KTH 1991 valde han en karriär på Accenture. 1995 arbetade han med start-up, Siebel system inc, Silicon Valley och 1997 etablerade han Accenture EMEA center of exellence för Customer Relationship Managemment i London. År 2000 blev han ansvarig för koncept och systemlösningar för tillväxt, lojalitetsprogram och kundrelationer på Accenture i Norden

Under år 2000 rekryteras Björn till Acando AB som ansvarig för affärsområdet Customer excellence och blev 2010 ansvarig för Acandos verksamhet i Stockholm. Mellan 2015 och 2018 var Björn Handelssekreterare och ansvarig för Business Swedens verksamhet i USA med kontor i San Francisco, New York och Chicago. Business Swedens verksamhet är huvudsakligen internationalisering, tillväxt och svenska start-ups.

2018 tillträdde Björn som VD för Sofigate med huvudsaklig verksamhetsinriktning inom digitalisering och strategisk IT.

Björn var ledamot i Swedish American Chamber of Commerce i Chicago 2015-2018

Hur styrelsen arbetar

 

Styrning av bolaget

Styrelsen svarar för Fundlers organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av sex ledamöter. Styrelsens ordförande, Thomas Eriksson, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till den operativa verksamheten. Den verkställande direktören, Håkan Nyberg, sköter den löpande förvaltningen i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och instruktion för VD. Styrelsen och VD utgör en lämplig sammansättning när det gäller kunskap, erfarenhet och insikt där varje styrelsemedlem har spetskompetens inom en del av verksamheten tex marknadsföring, värdepappersbolag, finansiella instrument och styrelsearbete. Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt två oberoende interna kontrollfunktioner, funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad samt två oberoende externa funktioner intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

 

Styrelsens deklaration

Styrelsen i Fundler AB gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemangen består såväl i interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store

Google Play