Hållbarhetsrelaterad information

Denna policy har fastställts av styrelsen för Fundler AB (”Bolaget”) vid styrelsemöte den 28/3 2022.

1. BAKGRUND OCH SYFTE

Bolaget ska enligt förordning (EU) 2019/2088 säkerställa information till kunder gällande Bolagets efterlevnad av hållbarhets-regler. Förordningen avser att öka transparensen mot kunder och investerare och att öka långsiktigheten i investeringar. Det ska bli tydligare på vilket sätt hållbarhet inkluderas i Bolagets urvalsprocess, dess påverkan på förvaltningsbeslut och hur det kan komma att påverka framtida avkastning. Informationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt tillhandahålls alla kunder innan investering. För de enskilda fonderna finns information angående hållbarhet att tillgå genom fondbolagens årsrapporter, informationsbroschyrer och på hemsidor.

2. DEFINITIONER

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

3. FUNDLERS FÖRVALTNING OCH DESS ARBETE UTIFRÅN HÅLLBARHET

Hållbarhet är viktigt för oss på Fundler, så när vi väljer ut fonder till våra portföljer är hållbarhetsaspekter ett viktigt urvalskriterium vilket både är ägnat att minska risken för att bolagets rådgivning får negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och för att värdet av kundernas investeringar påverkas negativt av hållbarhetsrisker. Eftersom området är nytt för fondbolagen finns ännu inte alla typer av exponering i hållbara varianter, men vår policy är att i alla sammanhang där det finns flera alternativ som bedöms som likvärdiga vad gäller förväntad avkastning och risknivå alltid gå på det mest hållbara alternativet.

Genom noggrant fondurval och metoder för att blanda fonder med olika sektorsinriktning på ett bra sätt bedömer vi att sannolikheten för förluster till följd av hållbarhetsrisker kommer vara mindre i våra fondportföljer jämfört med portföljer som inte beaktar hållbarhetskriterier.

3.1 Fundlers Hållbarhetsportfölj

Hållbar Framtid – Potential skapades genom att noggrant identifiera vilka samhällsviktiga mål och ambitioner vi på Fundler anser alla bör sträva efter för att skapa en trygg, jämlik och hållbar framtid. Fundler Hållbar Framtid är en väldiversifierad hållbarhetsportfölj som implementerat en ”best-in-class” investeringsstrategi, där aktier blivit exklusivt selekterade i aspekter gällande miljö, klimat, jämställdhet samt deras pågående förändring av sin sektor/bransch för en hållbar framtid. Denna specificerade inriktning inom hållbarhet har som mål, att utöver finansiell avkastning, ta en aktiv roll i förändringen – därav klassificeringen ”Impact”. Aktier som inte möter Fundlers kriterier gällande dessa frågor är därmed exkluderade från portföljen.

Koldioxidutsläpp/avtryck, jämställdhet i bolagen mellan kön, mångfaldsinkludering samt tillika exkludering av pornografiskt material, vapen, kol etcetera är några av kriterierna.

4. ERSÄTTNINGAR

Bolaget värderar hållbarhet högt i hela verksamheten och det ska därför inte gå att bortse från hållbarhetsrisker för att som anställd erhålla rörlig ersättning. Hantering av hållbarhetsrisker utgör en faktor vid utvärdering och lönesättning för anställd personal, inkl. vid resultatbedömning inför fastställande av eventuell rörlig ersättning.