Hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

Denna policy har fastställts av styrelsen för Fundler AB vid styrelsemöte den 16/5 2018.

 

1  Personuppgiftsansvar

 

1.1        Fundler AB (”Bolaget”), Birger Jarlsgatan 2, 5tr, 114 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att Bolagets behandling av kunduppgifter följer Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) samt vid var tid gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.

 

1.2         Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

 

1.3         Behandlingen har även stöd i artikel 6 i Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679). Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, tex. enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), lagen (2010:751) om betal-tjänster (betaltjänstlagen) och Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. I förhållande till dessa lagar är Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) subsidiär.

 

1.4          För att använda Bolagets app måste du vara minst 18 år och/eller behörig att ingå avtal samt samtycka till denna policy.

 

2  Personuppgiftsbehandling

 

2.1         Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du laddar ned Bolagets app och använder Tjänsten samt vad Bolaget från tid till annan ges tillgång till genom ändringar i ditt användarkonto, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, kontonummer och information om din ekonomiska situation. Bolaget samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 7. Även personuppgifter så som namn och kontaktuppgifter samlas in från samarbetspartners och potentiella kunder.

 

2.2         Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Bolaget hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

 

2.3         Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

 

2.4         Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och begära att Bolaget raderar de uppgifter som Bolaget samlat in samt få information om till vilka parter Bolaget lämnat ut uppgifter till. Din begäran kan dock inte uppfyllas om det är nödvändigt att bevara uppgifterna för att tillgodose andra viktiga rättelser som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Genom att avsluta ditt konto hos Bolaget, kommer dina personuppgifter att raderas eller avidentifieras, med undantag för sådan information som Bolaget enligt lag är skyldig att bevara.

 

2.5          Du samtycker även till att Bolaget lämnar ut dina personuppgifter till Nord Fondkommission, FA Solutions, Skandinaviska Enskilda Banken, Bankgirocentralen, Amazon Web Services, Google Analytics samt Intercom i den utsträckning det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna fullgöra sina tjänsteåtaganden mot dig som användare samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Bolaget för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

 

2.6         Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Bolaget och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett konto samtycker användaren till att användarens personuppgifter får överföras och lagras utanför EU/EES.

 

2.7          Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bolagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Bolaget kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning, tex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid Bolaget som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

 

2.8          Bolaget använder sig av profilering vid användning av Bolagets app. I samband med att du skapar ett konto och använder tjänsten, samtycker du till att Bolaget får hantera dina personuppgifter via profilering. Dvs. de personuppgifter som du lägger in i appen, behandlas automatiskt för att komma fram till ett oberoende investeringsråd.

 

3  Varför behandlar Bolaget dina personuppgifter?

 

3.1         Bolaget behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Bolaget personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

 

3.2         Vidare behandlar Bolaget dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Bolagets berättigade intresse att tillhandahålla relevant information om erbjudanden till sina kunder.

 

3.3         Uppgifterna används av Bolaget även för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

 

3.4         Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

 

3.5          Fundler strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt samt endast efter det avtalade syftet. Överföring av personuppgifter till tredje part, se 2.6 och 2.7, begränsas till att så få uppgifter som möjligt överförs.

 

4  Bevarande av personuppgifter

 

4.1         Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation eller samarbete och i enlighet med gällande lagar eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om Tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

 

4.2         Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt enligt gällande lagstiftning som verksamheten omfattas av. Bolaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bolaget rättsliga intressen, tex. om det pågår en juridisk process.

 

4.3         Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

 

5  Gallring av personuppgifter

 

5.1               Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre skall bevaras enligt gällande lagstiftning. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

 

5.2               Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

 

6  IT-säkerhet

 

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med artikel 25 i Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016:679). Bolaget har upprättat interna riktlinjer för IT, säkerhet och avbrottsfri verksamhet.

 

7  Cookies Etc.

 

7.1         Alla som besöker en webbplats med cookies skall enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation få information om:

–      att webbplatsen innehåller cookies,

–      vad dessa cookies används till,

–      hur cookies kan undvikas.

 

7.2          Bolagets webbsida och app använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Bolaget ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Bolaget samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften som framgår av avsnitt 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Bolaget tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

 

7.3          När du laddar ner Fundlers app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Bolaget lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Bolaget ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att Bolaget lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Informationen lagras för att Bolaget ska kunna fullfölja avtalet med dig om att tillhandahålla Tjänsten. Om du inte längre önskar att Bolaget lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen, Fundler kommer då automatiskt att radera dina uppgifter om avtal ej har ingåtts.

 

8  Registerutdrag och dataskyddsombud

8.1         Alla Bolagets kunder har rätt att begära ett registerutdrag samt när som helst återkalla samtycke och/eller begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Bolaget kommer på din begäran eller eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande. För förfrågningar enligt ovan ber vi dig skicka in detta via appen eller via support@fundler.se

 

8.2         Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat dataskyddsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse detta ombud. Bolaget har utsett Johanna Ericsson, regelansvarig hos Bolaget, till dataskyddsombud.

 

8.3         Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller klagomål ber vi dig vända till Bolagets dataskyddsombud som nås på:

 

Johanna Ericsson, johanna@fundler.se eller

Fundler AB

Att: Dataskyddsombud

Birger Jarlsgatan 2, 5tr

114 34 Stockholm

 

8.4         Bolaget har rätt att när som helst ändra denna policy. Bolaget ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Bolaget innan den ändrade policyn träder ikraft.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store
Google Play