Integritetspolicy Hantering av personuppgifter

Close

Ansök om access till Android

1 Allmänt om Fundler

1.1 Denna integritets- och sekretesspolicy gäller då Fundler AB (”Fundler”) 559002–0672, (”Fundler”) tillhandahåller investeringsrådgivning och/eller förvaltning via app eller web(”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Fundler hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

1.4 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta ditt konto hos Fundler. Fundler kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som Fundler enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Fundler.

2 Behandling av personuppgifter

2.1 Fundler samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten samt vad Fundler från tid till annan ges tillgång till genom ändringar i ditt användarkonto, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, kontonummer samt inkomst och annan information om din ekonomiska situation. Fundler samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 7. Du kan få tillgång till dina personuppgifter som Fundler behandlar genom att skriftligen begära detta av Fundler.

2.2 Du samtycker även till att Fundler lämnar ut dina personuppgifter till Nord Fondkommission, FA Solutions, Skandinaviska Enskilda Banken, Bankgirocentralen, Amazon Web Services, Google Analytics samt Intercom i den utsträckning det är nödvändigt för att Fundler ska kunna fullgöra sina tjänsteåtaganden mot dig som användare samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Fundler för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Fundlers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Fundler kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Fundlers räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid Fundler som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

2.4 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Fundler kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Fundler rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

2.5 Du kan begära att Fundler raderar de uppgifter som Fundler samlat in samt få information om till vilka parter Fundler lämnat ut uppgifterna. Din begäran kan dock inte uppfyllas om det är nödvändigt att bevara dem för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

3 Varför behandlar Fundler dina personuppgifter?

3.1 Fundler behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Fundler personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

3.2 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att skapa ett konto samtycker användaren till att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES

4 Cookies Etc.

4.1 Fundlers Tjänster på webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Fundler ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Fundler tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

4.2 När du laddar ner Fundlers app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Fundler lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Fundler ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att Fundler lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att Fundler lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen

5 Kontakt

5.1 Fundler är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Fundler kommer på din begäran eller eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

5.2 Tveka inte att kontakta Fundler om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du på hemsidan.

5.3 Fundler har rätt att när som helst ändra denna policy. Fundler ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Fundler innan den ändrade policyn träder ikraft.