Läs om vår Investeringsprocess

Hos oss sparas dina pengar bara i de bästa fonderna

Close

Ansök om access till Android

Våra portföljer

En portfölj som utgår från dina behov
Vi använder oss av Modern Portföljteori (MPT) som är en teori för att beräkna den gynnsammaste portföljen för varje risknivå. Beroende på dina avkastningskrav, riskaptit och investeringshorisont föreslår vi en lämplig portfölj för dig.

En nobelprisbelönad teori
Ekonomerna bakom teorin, Harry Markowitz och William Sharpe, erhöll Riksbankens pris till Alfred Nobels minne 1990. MPT är idag det mest allmänt accepterade ramverket för att investera. Det finns utmaningar med MPT, men vi anser att det är den bästa utgångspunkten man kan ha för att hantera många investeringsbehov.

Välj risknivå

Låg risk
Risknivå 2

Ganska låg risk
Risknivå 3

Medelrisk
Risknivå 4

Ganska hög risk
Risknivå 5

2-3 % förväntad årlig avkastning
Ett par år i placeringshorisont

För att värdeförändringarna i portföljen ska bli små innehåller den 90% räntepapper och 10% aktier i svenska storbolag. Det gör att portföljen passar den som är känslig för värdeminskningar. Om man t.ex. har en utgift nästa år kan denna risknivå ge bättre avkastning än sparande på bankkonto.

Investerar du i denna portfölj kommer du ha andelar i ungefär 500 olika värdepapper.

3-4 % förväntad årlig avkastning
2-4 år i placeringshorisont

Med 35% i aktier får den här portföljen en del av börsernas vanligtvis goda avkastning medan majoriteten ligger i säkra tillgångar i form av räntepapper. Om investeraren ombalanserar efter börsnedgång kommer en del av ränteandelen att säljas för att köpa aktier som har fallit i pris.

Investerar du i denna portfölj kommer du ha andelar i ungefär 1 200 olika värdepapper.

4-6 % förväntad årlig avkastning
5-7 år i placeringshorisont

Den här portföljen har 70% i aktier och 30% i räntepapper, vilket är en klassisk fördelning bland professionella kapitalförvaltare eftersom det är en bra avvägning mellan risk och avkastning. Om investeraren ombalanserar efter börsnedgång kommer hon att ta av ränteandelen för att köpa aktier som har fallit i pris.

Investerar du i denna portfölj kommer du ha andelar i ungefär 4 000 olika värdepapper.

6-9 % förväntad årlig avkastning
över 7 år i placeringshorisont

I den här portföljen placeras hela investeringen i aktier. Dessutom väljer vi större andel i marknader som är aggressivare än i övriga portföljer. Hela 20% ligger i tillväxtmarknader och 30% är investerat på Stockholmsbörsen som historiskt sett är lönsam men riskabel. För att minska värdesvängningarna sprider vi portföljen över många olika marknader.

Investerar du i denna portfölj kommer du ha andelar i ungefär 3 600 olika värdepapper.

Portföljer
Teman
Fonder

Portföljer, teman och fonder
Vi på Fundler har utgått från vår investeringsfilosofi för att skapa portföljerna som vi erbjuder. Portföljerna består av en blandning av olika teman som har olika risk. Dessa teman består i sin tur av fonder som vi har noggrant valt ut.

Portföljer sätts ihop av teman
Vi beräknar fördelningar mellan våra teman med Modern Portföljteori. Det sker genom att vi först gör antaganden om tillgångsslagens avkastning och risk. Risk och korrelationsantaganden baseras på historiska tidsserier konverterade till svenska kronor. Antagen om avkastningar sätts enligt Fundlers uppfattning efter att vi har studerat olika finansinstitutioners antaganden. Risker brukar vara hyggligt stabila över tiden, medan avkastningar inte är det – bara för att amerikanska börsen gått bra några år kan vi inte anta att den ska fortsätta att gå mycket bättre än stockholmsbörsen. Därefter arbetar vi med risker och avkastningar på olika portföljsammansättningar. Det arbetet leder till att vi kan besluta hur stor andel av de olika temana som ska finnas i respektive portfölj.

Våra teman

Vi använder oss av teman som byggstenar för portföljerna. Ett tema kan bestå av en eller flera olika fonder. Vi vill att våra teman ska ha god avkastning i förhållande till risken, och att temat ska bidra till att minska värdesvängningarna i portföljerna.

Svenska räntor

Den klassiska räntefonden är en av Sveriges populäraste fondtyper. De investerar i räntepapper med goda kreditbetyg och kort löptid, vilket gör den till en stabil bas i alla portföljer under medelrisk. Temat utgörs till fullo av den fond som vi anser har varit bäst i klassen i många år, nämligen Spiltan Räntefond Sverige (avgift 0,10%).

Svenska storbolag

De svenska storbolagen är en internationell framgångssaga och är närmast en självklarhet i nästan varje svensks fondsparande. Femtio år av akademisk forskning är enig om att inga så kallade aktiva fonder slår börsens index över tid, och temat utgörs helt av den Handelsbanksägna indexfonden XACT OMXS30 ETF (avgift 0,1%).

Svenska småbolag

Förutom de framgångsrika svenska storbolagen är Stockholmsbörsen fylld av lönsamma tillväxtföretag som tenderar att avkasta mer över tid än de största bolagen. Det här temat består av den Handelsbanksägda indexfonden XACT Småbolag (avgift 0,3%).

Nordiska räntor

Företagsobligationer har länge varit populära att investera i, och det är ett utmärkt komplement till aktier för att få ner risken i portföljer runt medelrisk. Det här temat består till 7/10 av den framgångsrika AMF Räntefond Lång (avgift 0,1%) och till 3/10 av prisade Carnegie Corporate Bond (avgift 0,48% genom Fundler mot normala 0,95%).

Nordiska aktier

Även om Sverige står för cirka halva det nordiska börsvärdet så är de övriga nordiska börserna intressanta i och med att de kompletterar sparandet med sektorer som är underrepresenterade på Stockholmsbörsen, exempelvis energi och sjöfart. Detta tema består till lika delar av den Handelsbankenägda XACT Norden 30 ETF (avgift 0,15%) och DB X-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (avgift 0,30%)

Europeiska aktier

Kontinentaleuropa och Storbritannien utgör cirka en tiondel av världens börsvärde och har hundratals framgångsrika företag på listorna. Tack vare att det finns så mycket att välja på har världens största fondbolag, Blackrock, lyckats konstruera en indexfond med lägre risk än vanliga börsindex, iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (avgift 0,25%), som utgör 7/10 av detta tema. Resterande 3/10 utgörs av den mer klassiska indexfonden Deutsche Bank Euro Stoxx 50 ETF (avgift 0,09%).

Amerikanska storbolag

Hela en tredjedel av världens börsvärde finns fortfarande i USA. De amerikanska storbolagen har i snart ett sekel visat på orubblig styrka och svängningarna på den amerikanska börsen har varit betydligt lindrigare än på den svenska. Vi har låtit det här temat utgöras helt av Blackrocks banbrytande indexfond iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (avgift 0,20%) som är konstruerad så att den faktiskt har lägre risk än vanliga index.

Amerikanska aktier

De amerikanska börserna består av tusentals bolag, och även om de 500 största står för majoriteten av de totala börsvärdet så har de 2000 efterföljande bolagen historiskt haft bättre avkastning till samma risk. Vi har därför låtit det här temat bestå till 6/10 av iShares Core S&P 500 UCITS (avgift 0,09%) som följer världens kanske mest kända aktieindex S&P 500. För att nå de medelstora bolagen innehåller temat även 4/10 Deutsche Bank Russel Midcap UCITS ETF (avgift 0,35%).

Tillväxtmarknader

Efter ett par decennier av mycket stark tillväxt i de marknader som öppnades upp mot västvärlden diskuteras friskt om tillväxtmarknaderna verkligen har mer att ge på kort sikt. På längre sikt råder dock knappast någon tvekan om att de här ländernas ekonomi kommer växa något enormt. Temat utgörs av den breda indexfonden iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (avgift 0,25%).

Hur vi väljer fonder

Vi vet vad vi pratar om
Vi använder programvara som är branschstandard för att välja fonder. Dessutom har vi på Fundler lång erfarenhet av fondförvaltning så vi vet hur vi ska ställa rätt frågor till fondbolagen.

Nej till provisioner
Eftersom Fundler är en oberoende rådgivare får vi inte ta emot provisioner från fondbolag. Alla eventuella provisioner som vi får sätter vi in i på ditt konto, något som är ovanligt i rådgivningsbranschen. Men det är ärligt, tycker vi.

Historisk avkastning är ingen garanti
Risken när man ska välja fonder är att man fäster för stor vikt på historiska resultat utan att dessa behöver ha någon effekt på framtida avkastning. Hög historisk avkastning kan vara ett resultat av ren tur i kombination med överlevnadseffekter.

Läs mer om vilka fonder vi har valt

Låg förvaltningsavgift

Avgiften är en av de absolut viktigaste faktorerna för att en fond ska gå bra på sikt.

Bred riskspridning

Vi sprider riskerna över många bolag. Bred exponering gör att risken i fonden blir lägre.

Bolag vi litar på

iShares är en del av världens största fondbolag, Blackrock. XACT ägs av Handelsbanken. Deutsche Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare.

Bra förvaltningsmetodik

Vi måste förstå förvaltningen för att kunna använda fonden. Är det en indexfond måste den följa ett bra index.

God likviditet

Vi väljer ofta börshandlade fonder, så kallade ETFer. Dessa måste ha god omsättning för att vi ska kunna handla dem effektivt.

Vår rekommendation baseras på din situation

Ju längre tid du kan tänka dig att ha pengarna investerade och ju högre din riskbenägenhet, desto mer högavkastande fonder kommer vi att rekommendera.

Du kan ha olika konton för olika syften, alla med olika risknivåer. Exempelvis ett konto med högre risk för pensionen år 2050, medan kontot för oförutsedda utgifter har låg risk.

Jämförelseindex för våra portföljer

Till varje portfölj finns ett jämförelseindex som vi har utformat genom att blanda två olika tillgångar. Tillgångarna är valda för att ha liknande avkastning och risk som Stockholmsbörsen, respektive ett bankkonto. Fördelningen mellan ‘börsen’ och ‘bankkontot’ är gjord för att jämförelseindex ska ha liknande risk som våra portföljer.

Primepilots jämförelseindex Risk mätt som standardavvikelse (Modellportfölj, 3år) Risk mätt som standardavvikelse (Jämförelseindex, 3år) Jämförelseindexets andel på bankkonto (resten på börsen)
Låg risk: Risknivå 2 av 7 1,8 % 2,0 % 85 %
Ganska låg risk: Risknivå 3 av 7 4,4 % 4,5 % 65 %
Medelrisk: Risknivå 4 av 7 8,6 % 8,4 % 35 %
Ganska hög risk: Risknivå 5 av 7 10,3 % 11,5 % 10 %

Låg risk


Risknivå 2 av 7

Risk mätt som standardavvikelse (Modellportfölj, 3år) 1,8 %
Risk mätt som standardavvikelse (Jämförelseindex, 3år) 2,0 %
Jämförelseindexets andel på bankkonto (resten på börsen) 85 %

Ganska låg risk


Risknivå 3 av 7

Risk mätt som standardavvikelse (Modellportfölj, 3år) 4,4 %
Risk mätt som standardavvikelse (Jämförelseindex, 3år) 4,5 %
Jämförelseindexets andel på bankkonto (resten på börsen) 65 %

Medelrisk


Risknivå 4 av 7

Risk mätt som standardavvikelse (Modellportfölj, 3år) 8,6 %
Risk mätt som standardavvikelse (Jämförelseindex, 3år) 8,4 %
Jämförelseindexets andel på bankkonto (resten på börsen) 35 %

Ganska hög risk


Risknivå 5 av 7

Risk mätt som standardavvikelse (Modellportfölj, 3år) 10,3 %
Risk mätt som standardavvikelse (Jämförelseindex, 3år) 11,5 %
Jämförelseindexets andel på bankkonto (resten på börsen) 10 %
Saknar du någon information? Meddela oss!