Ordlistan

A

A-aktie
Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman.
A-listan
Tidigare lista över de börsnoterade aktierna på Stockholmsbörsen. Ersatt av Nordiska listan.

Aktie
Ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebok
Register över ägare i ett aktiebolag.

Aktiebolag
Företagsform som kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiebrev
Värdepapper som är bevis på äganderätt till en eller flera aktier.

Aktiedepå
En tjänst som banker och andra fondkommissionärer erbjuder för hantering av aktier.

Aktiefond
En fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier.

Aktieindex
Ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier.

Aktieindexobligation
En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad.

Aktiekapital
Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.

Aktieoption
En option som ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett i förväg bestämt pris inom en viss tidsperiod (köpoption).

Aktieportfölj
De aktier som man äger.

Aktiespararna
Populärbenämning för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Aktietorget
En handelsplats för inofficiellt noterade aktier.

Aktieutdelning
Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.

Alfavärde
Visar hur en fond har överträffat eller underträffat den avkastning som den borde ha givit med hänsyn till fondens risktagande.

All time high
Den högsta noteringen för ett index eller en aktie.

Apportemission
När ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren.

Attract 40
En avdelning på börsens före detta O-lista för de mest omsatta aktierna.

Avkastning
Den vinst man gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar.

Avkastningsindex
Ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i värdeökningen.

Avkastningskonto
Det bankkonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto.

Avkastningskrav
Det krav på avkastning man har för sin placering.

Avknoppning
När ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag, ofta i samband med en börsnotering.

Avräkningsnota
Ett kvitto på en genomförd aktieaffär.

Avstämningsdag
Den dag som aktieboken stäms av. De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, vara med i nyemission etc.

B

B-aktie
Ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien.

Baisse
En börsterm som anger kraftigt fallande aktiekurser under stor handel.

Balansräkning
En sammanställning som visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats.

Betalkurs
Det pris som en aktieaffär (avslut) har gjorts till.

Betavärde
Visar hur mycket fondens värde i genomsnitt förändras när index förändras.

Blandfond
En fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar.

Blankning
Aktier/värdepapper som inte ägs säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas, för en avgift via en bank/finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Naken blankning innebär att värdepapper som man inte äger blankas/säljs utan att först ha lånats.

Bolagsordning
Överenskommelse (stadgar) mellan aktieägarna som reglerar vilken verksamhet företaget ska bedriva.

Bolagsrisk
Risken att en enskild aktie har en sämre utveckling.

Bolagsstämma
Sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Book building
Ett anbudsförfarande där placerare får ange hur många aktier de är villiga att köpa och till vilket pris.

Branschfond
Fond som placerar i aktier inom en viss sektor eller bransch. Fonden väljer aktier över hela världen om inget annat anges.

Branschindex
Aktieindex för en viss bransch.

BTA
BetaldTeckningsAktie, temporärt värdepapper efter en emission. Byts ut mot vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren.

Bull market
När en marknad, ett instrument eller en sektor är på uppgång brukar man säga att marknaden är i hausse, eller att det rör sig om en bull market.

Bull
Bulls, eller tjurar, är spekulanter som anser att en marknad, ett instrument eller en sektor kommer att röra sig uppåt. De har med andra ord motsatt åsikt mot bears, eller björnar, som är pessimistiska om marknadsrörelserna.

Bäst möjligt
En instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska genomföras till det pris som råder på marknaden.

Börs
En organiserad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.

Börsen
En vanlig benämning på Stockholmsbörsen (tidigare Stockholms Fondbörs).

Börshandlad fond
Handlas över börsen som en aktie.

Börsintroduktion
När ett nytt bolag inregistreras på en börs.

Börsnoterade aktier
Aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Markets Equity-lista. Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.

Börspost
Det minsta antal aktier i ett visst bolag som den ordinarie handeln görs i, t ex 50, 100 eller 200 aktier. Affärer med färre aktier sker sidoordnat i den så kallade småorderboken.

Börsstopp
Handeln med aktierna i ett visst företag stoppas i avvaktan på ny information.

Börsvärde
Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.

C

Courtage
Provision som man betalar vid köp eller försäljning av värdepapper.

Cykliska företag
Företag vars resultat påverkas kraftigt av konjunkturen.

D

Daytrader
En person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer.

Delrätt
Ett värdepapper som ger rätt att delta i en emission.

Delårsrapport
Ekonomisk rapport från ett bolag med redovisning av vad som har hänt under en del av räkenskapsåret.

Depå
Se aktiedepå.

Depåbevis
När utländska aktier handlas på Stockholmsbörsen sker detta i form av depåbevis. Aktierna förvaras i depå för de svenska ägarna.

Direkt aktieägande
Ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande när man är delägare i en aktiefond.

Direktavkastning
Aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.

Diskretionär förvaltning
Förvaltningen av en värdepappersportfölj överlåts till en förvaltare som fattar placeringsbesluten.

Dow Jones
Amerikanskt företag som producerar ett flertal index för den amerikanska aktiemarknaden.

Dubbelbeskattning
När ett företags vinst beskattas i flera led innan aktieägaren kan använda beloppet.

E

Eget kapital
Aktiekapitalet i ett företag samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i bolaget.

Emission
Utgivande av aktier.

Emissionskurs
Priset som ska betalas för nyemitterade aktier.

Emissionsprospekt
Handling som ska ge aktieägarna beslutsunderlag för att avgöra om de vill delta i emissionen.

Emittera
När nya aktier utges.

ETF – Exchange traded fund
Se Börshandlad fond.

Etisk fond
Fond om gynnar något speciellt ändamål (miljö, biståndsarbete mm) eller som undviker vissa områden som betraktas som mindre etiska (krigsmaterial, tobak, sprit mm).

F


Fientligt bud
När någon lägger ett bud på aktierna i ett företag utan att ha budet förankrat av ägare och ledning i företaget.

Fill or kill
Instruktion i en order vid köp eller försäljning av aktier. Om inte samtliga de begärda aktierna kan säljas eller köpas, ska ordern inte utföras.

Finansinspektionen
Organ som bland annat övervakar banker och fondkommissionärer.

Fondbörs
Organiserad marknad för handel med värdepapper.

Fondemission
Aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till företaget.

Fondkommissionär
Bank eller särskilt fondkommissionsbolag som fått Finansinspektionens tillstånd att i eget namn handla med värdepapper för kunders räkning.

Frimärksaktier
En benämning på aktier som handlas till mycket låga kurser.

Fundamental aktieanalys
Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter.

Förmögenhetsvärde
Värdet som fastställs av skattemyndigheterna för till exempel en viss aktie, underlag för förmögenhetsskatten.

Förvaltarregistrerad
I företagets aktiebok är fondkommissionären registrerad i stället för aktieägaren.

G


Generalindex
Heter numera SAXindex.

Genomsnittsmetoden
Vid beräkning av reavinst (reaförlust) vid en aktieförsäljning används det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier av samma slag om de anskaffats till olika pris.

Globalfond
Fond med placeringar spridda över hela välden.

Grå marknad
Genom att ta en position på en grå marknad tar du en position på ett företags potentiella börsvärde innan företaget börsnoteras. Priset på en grå marknad är en förutsägelse om vad bolagets marknadsvärde kommer att vara vid stängning av den första handelsdagen.

H


Hausse
Börsterm som innebär kraftigt stigande aktiekurser under livlig handel.

Hedgefond
Fond som teoretiskt inte har några restriktioner. Fonden ger ofta ut endast ett begränsat antal fondandelar.

Helikopterpengar
Helikopterpengar är ett begrepp som används för att beskriva en stor summa nya pengar som trycks och sprids till allmänheten i syfte att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur eller vid nollränta. Fenomenet kallas ibland också för ett helikoptersläpp eftersom det kan liknas vid en helikopter som släpper resurser från himlen.

Hembudsklausul
Paragraf i ett avtal eller i en bolagsordning som säger att man inte får sälja tillgångar (vanligen avses aktier) till andra personer än de som anges i paragrafen.

Hävstångseffekt
Den effekt som kan åstadkommas vid belåning av aktierna.

I


Index
Ett jämförelsetal som an ger utvecklingen (till exempel för aktier) i förhållande till en basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100.

Indexfond
Fond vars värdeutveckling ska följa ett visst index.

Indexoptioner
Option som avser utvecklingen för de största börsföretagen (som ingår i OMXindex).

Indirekt aktieägande
Delägarskap till exempel i aktiefonder som i sin tur äger aktier.

Inflation
Inflation speglar den ökade kostnaden för varor och tjänster i en ekonomi. Eftersom detta leder till att varje enhet av ekonomins valuta är värd mindre i varor och tjänster kan man också se inflation som en devalvering av valutan.

Inköpsrätt
Ger innehavaren rätt att köpa en aktie. Inköpsrätt kan exempelvis utfärdas vid en avknoppning när moderbolagets aktieägare får rätt att köpa aktier i ett dotterbolag.

Inofficiell notering
Aktie som inte noteras på Stockholmsbörsen.

Inregistreringskontrakt
Avtal mellan börsen och ett företag, en förutsättning för börsnotering eller marknadsnotering.

Insider
En person (med närstående) som genom anställning, uppdrag eller annan befattning har information och kunskap som har betydelse för kursen på ett värdepapper.

Instrument
Ett finansiellt instrument är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld. T.ex. en aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option.

Investerare
En investerare är en person som lägger sitt kapital i en investering i hopp om att få en avkastning. Men investerare brukar ha en något annorlunda inställning till investeringar än vad traders har.

Investeringskapital
En traders investeringskapital är den del av traderns finansiella resurser som kan användas för trading. Det kan bestå av pengar eller andra tillgångar.

Investmentbolag
Företag som äger och förvaltar andra aktier (främst börsnoterade aktier).


J


JEK
Se justerat eget kapital.

Juridiska personer
Sammanfattande benämning på olika typer av företag.

Justerat eget kapital
Företagets egna kapital (aktiekapital samt tidigare årsvinster) med tillägg för andra övervärden som finns i ett företag.

K


Kapitalförsäkring
En placeringsform som har egna skatteregler.

Kassaflödesmodell
En vanlig analysmodell för att bedöma en akties rimliga värde. Kallas även DCF, från discounted cash flow.

Klagomålsansvarig
Den person som alla banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder.

Kombinerad emission
En nyemission kan ofta kombineras med en fondemission och genomföras samtidigt.

Konkurs
När ett företag tvingas upphöra med verksamheten sedan aktiekapitalet förbrukats.

Kontantemission
En nyemission där aktieägarna tillför pengar i motsats till apportemission.

Konvertering
Utbyte av konvertibel till aktier.

Konverteringskurs
Den kurs som de nya aktierna avräknas mot vid konverteringen.

Konvertibel
Se konvertibelt skuldebrev.

Konvertibelt skuldebrev
Räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att byta ut sin fordran mot aktier i företaget till en i förväg bestämd kurs.

Kurs
Priset på en aktie.

Kurtage
Se courtage.

Kvotering
En kvotering, eller kurs, är inom trading det pris som en tillgång senast handlades för eller priset den för närvarande köps eller säljs för.

Köpkurs
Det som högsta pris som en köpare vid ett visst tillfälle är villig att betala för en aktie.

Köpnota
Avräkningsnota som avser ett aktieköp.

Köpoption
Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris.

Köporder
Order från kund till fondkommission är att köpa aktier eller andra värdepapper.

L


Landsfond
Fond med placeringar i aktier från ett visst land.

Likvidation
När ett företags ägare beslutar att företaget ska upphöra med verksamheten och det egna kapitalet ska återbetalas till företagets aktieägare.

Likviddag
Betalningsdag. Vid köp eller försäljning av aktier är likviddagen ett par dagar efter avslutet. Äganderätten övergår dock omedelbart till den nye ägaren.

Likviditet
Likviditet används inom finans för att beskriva hur enkelt en tillgång kan köpas eller säljas på marknaden utan att dess pris påverkas. Det brukar också kallas för marknadens likviditet. När efterfrågan på en viss tillgång är hög råder hög likviditet. Detta eftersom det är enklare att hitta en köpare (eller säljare) av tillgången.

Limit
Från engelskans gräns, se limitering.

Limitering
En instruktion i en köp eller säljorder om det högsta respektive lägsta pris till vilket kunden vill genomföra affären.

Lock up
En tidsperiod när större aktieägare i ett nytt börsbolag inte kommer att sälja några aktier.

Lösenpris
Priset som innehavaren till en option har rätt att köpa/sälja den aktie som optionen avser.

M


Marginal
Lönsamhetsmått i förhållande till företagets omsättning.

Marknadsrisk
Risken att hela aktiemarknaden utvecklas dåligt.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet visar vad ett företag är värt utifrån marknadsaktörernas bedömning, medan det bokförda värdet visar vad ett företag är värt enligt dess balansräkning, eller ”böcker”. Det bokförda värdet beräknas som ett företags materiella tillgångar minus dess skulder.

Mest omsatta
En särskild avdelning på A-listan som avser de mest omsatta (handlade) aktierna. Jämför Attract 40 som avser O-listan.

Minimicourtage
Den lägsta avgift som tas ut vid köp eller försäljning av aktier.

Mäklarfirma
Sammanfattande benämning på fondkommissionärer som inte är banker.

N


NAV
Net asset value, en fonds samlade värde delat med antalet fondandelar.

NGM
Sveriges andra börs. NGM står för Nordic Growth Market och hette tidigare SBI-listan.

Nollkupongare
En obligation där räntan betalas ut först när obligationen löses in.

Nominellt belopp
Det värde som aktien bidrar med till företagets aktiekapital.

Nordiska listan
OMX börslista för nordiska aktier. Har ersatt Stockholmsbörsens A-lista och O-lista.

Nya Marknaden
Stockholmsbörsens tidigare handelsplats för onoterade aktier. Heter numer First North.

Nyemission
När ett företag utger nya aktier.

Nyemitterad aktie
Aktie som erhålls vid en nyemission.

O


O-listan
Tidigare lista över aktier som handlades över Stockholmsbörsen, men som inte tillhörde A-listan. Ersatt av Nordiska listan.

Obligationsfond
Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid.

Observationslista
Noteringslista för aktier där särskild utredning pågår.

Omsättning
Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Oftast formuleras omsättningen i en viss valuta, men den kan även anges i mängd, vikt, volym med mera. I redovisningar skrivs ett företags omsättning i en viss valuta (exklusive moms).

Omvänd split
Sammanläggning av flera aktier till en aktie.

OMX-index
Ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår.

Orderdjup
Visar hur många aktier köpare respektive säljare vill handla med och till vilka kurser de vill göra affärerna.

Outperform
Bättre än index.

P


P/e-tal
Från engelska price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie.

Penningmarknadsfond
Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

Placerarindex
Ett index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som förändringen för ett stort företag.

Portfölj
En portfölj är en grupp tillgångar som innehas av en trader eller ett företag. En portfölj kan innehålla tillgångar av många olika slag, bland annat aktier, obligationer, råvaror eller derivat.

Portföljtänkande
Regler för fördelning av olika placeringar.

Preferensaktie
En aktie som har företräde framför andra aktier, vanligen rätt högre utdelning.

Premieobligation
Obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning.

Projektbolag
Sammanfattande benämning på företag i en tidig utvecklingsfas och med en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.

Prospekt
Se emissionsprospekt.

R

Reaförlust
Realisationsförlust. Se förklaring på reavinst.

Realränta
Räntan exklusive ersättning för inflation.

Realränteobligation
Obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.

Reavinst
Realisationsvinst. Vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i stället en rörelsevinst.

Regionsfond
Fond med placeringar i en viss region.

Resultaträkning
Visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period.

Riktad emission
En nyemission som riktas mot en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.

Riktkurs
Riktkurs är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en viss aktie bör vara värd.

Risk
En risk inom trading är en möjlighet att du kommer att förlora pengar.

Riskaversion
Motstånd mot risk.

Riskhantering
Termen riskhantering beskriver metoder för att identifiera eventuella risker i en investeringsportfölj och för att begränsa dessa risker.

Riskkapital
Kapital som ägare satsar i ett företag.

Riskpremie
Det avdrag som en placerare gör för risken i en placering.

RSI (Relative Strength Index)
Indikator inom teknisk analys (TA) av till exempel aktier.

Räkenskapsår
Den tid som ett bolags redovisning omfattar, vanligen kalenderår.

Räntabilitet
Lönsamhet, avkastningsförmåga.


Ränta på räta
Ränta på ränta-effekten betyder att sparande kan öka i värde både av ränta på kapitalet och av ränta på tidigare utbetald ränta. Du får alltså ränta på den ränta som ditt sparande har genererat.


Röstlängd
Den förteckning på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade.

Röstvärde
Det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma.

S


SAX
Stockholm Automated Exchange. Det datoriserade handelssystemet vid Stockholmsbörsen.

SAX-index
SAX-index visade tidigare utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet. Ännu tidigare benämningar var Generalindex och Total index, som visade samma förändringar. Efter att Nordiska listan infördes kallas indexet för OMXS, där S står för Stockholm.

SBI-listan
SBI-listan heter numera NGM, Nordic Growth Market, och har blivit Sveriges andra börs.

Schablonmetoden
En förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration.

Sektorisering
Tendensen att större aktieplacerare väljer aktier inom en viss sektor oavsett i vilket landaktierna noteras.

Senast betalt
Den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag.

Sharpe-kvot
Mäter hur hög avkastning som en förvaltare uppnått i förhållande till risk.

Skatteplanering
Anpassning av till exempel aktieaffärer med hänsyn till de mest förmånliga skatteutfallet.

Slutkurser
De köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen.

Småorderbok
Handeln med färre aktier än en hel börspost hanteras i den så kallade småorderboken.

Soliditet
Det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.

Specialfonder
Fond med en viss speciell inriktning.

Split
Aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier.

Stamaktie
De ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och B-aktier. Motsatsen är preferensaktier.

Stockholms Fondbörs
Tidigare namn på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen
Den officiella handelsplatsen för börsnoterade svenska aktier.

Stop loss
En latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position.

Sverigefond
Fond med placeringar i svenska aktier.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund
En oberoende intresseorganisation för privatpersoner, vill främja sparande i aktier och andra värdepapper.

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund
Aktiespararnas organisation för yngre sparare, har till uppgift att öka kunskaperna och förståelsen för aktier, värdepapper och sparande i stort bland ungdomar.

Säljkurs
Det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.

Säljnota
Avräkningsnota som avser en försäljning.

Säljoption
Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (till exempel en aktie) till ett visst bestämt pris.

Säljorder
De instruktioner som lämnat i samband med en försäljning.

T


Teckningskurs
Det pris som ska betalas för varje ny aktie i en nyemission.

Teckningsoption
Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid teckna en aktie till ett bestämt pris.

Teckningsrätt
Värdepapper som ger rätt att teckna aktier i en ny emission.

Teckningstid
Den tid man har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna sig för aktier i en börsintroduktion.

Teknisk aktieanalys
Bedömning av en aktie genom att enbart studera kursutveckling och aktieomsättning.

Tendens
Allmän kursutveckling på börsen.

TIA
Tvångsinlösenaktie.

Tillväxtföretag
Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags.

Timing
Val av (rätt) tidpunkt för köp eller försäljning av aktier.

Totalindex
En annan använd beteckning på Generalindex, mått på den allmänna börsutvecklingen.

Tunn handel
En aktie som endast sporadiskt handlas på börsen.

Tvångsinlösen
När en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen av de andra aktierna begäras.

U


Udda aktier
Aktiepost som är mindre än en hel börspost.

Underliggande vara
Den vara (till exempel aktie) som ligger till grund för en option.

Underperform
Sämre än index.

Uppköpsbud
När någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett företag.

Utdelning
Den del av företagets vinst som lämnas till aktieägarna.

Utlandsregistrerad fond
Fond som av skatteskäl är registrerad i annat land.

Utländskt depåbevis
Se depåbevis.

V


VP-avi
Meddelande från VPC till aktieägaren om förändringar på VP-kontot.

VP-konto
Konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat.

VP-systemet
Det papperslösa, konto baserade, värdepapperssystem som infördes 1990 i Sverige.

VPC
Värdepapperscentralen.

Värdepapper
Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc.

Värdepapperscentralen
Bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar etc.

W


Warranter
Skräddarsydda optioner som ställs ut av banker eller mäklarfirmor.

X

Xact-OMX
Börshandlad fond som följer förändringar av OMX-index. Xact-OMX handlas som en vanlig aktie. Se även Börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund).

Å

Årsredovisning
Rapport från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Återköp
Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av
dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.