Styrelse

Styrning av bolaget

Styrelsen svarar för Fundlers organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av sex ledamöter. Styrelsens ordförande, Per Westerberg, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till den operativa verksamheten.

Den verkställande direktören, Ulf Ahrner, sköter den löpande förvaltningen i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och instruktion för VD. Styrelsen och VD utgör en lämplig samansättning när det gäller kunskap, erfarenhet och insikt där varje styrelsemedlem har spetskompetens inom en del av verksamheten tex marknadsföring, värdepappersbolag, finansiella instrument och styrelsearbete.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt två oberoende interna kontrollfunktioner, funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad samt två oberoende externa funktioner intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Styrelsens deklaration

Styrelsen i Fundler AB gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemangen består såväl i interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Per Westerberg

Per Westerberg

Styrelseordförande

Per har examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på redovisning , finansiering och beslutsteori. Han har arbetat med koncernbokslut några år på Scania och inom familjeföretag under lång tid. Den främsta yrkesverksamheten ligger inom politik främst näringsfrågor i över trettio år med genomgående analys av statliga företag, banker och finanskriser, beslut om kapitaltäckningsregler mm. Bl a som ordförande i näringsutskottet, statsråd och chef för näringsdepartementet genom finanskrisen och marknadsintroduktionen/försäljningen av ca 25 statliga företagsgrupper. Har suttit i lång rad statliga utredningar som värdepappersmarknadsutredningen, ägarutredningen m fl.

Per innehar f n bl a följande uppdrag;
Förbundsordförande i Aktiespararna och Styrelseakademin Sverige, styrelseledamot i Infranord (järnvägsunderhåll) och Businiess Sweden, ledamot i Statens Inspektion för Underrättelseinhämtning, rådgivande nämnden i Inspektionen för Strategiska Produkter och Advokatsamfundets diciplinnämnd.

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Styrelseledamot

Thomas har arbetat inom finansbranschen i Europa med fokus på Norden i närmare 30 år.

Thomas har en bakgrund av uppdrag på högsta nivå. Han har bland annat arbetat som CEO på både Carnegie Investment Bank och Swedbank Robur Asset Management. Han har också varit Global Head of SEB Private Banking samt Managing Director Nordea Long Term Savings & Life Global. Thomas har även stor erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat inom SEB, Carnegie, Swedbank och Nordea. Thomas har också i två omgångar varit ordförande i Fondbolagens Förening samt styrelseledamot i Fondhandlarföreningen.

Under sin karriär har Thomas arbetat med i huvudsak ledningsarbete på olika nivåer men även som portföljförvaltare. Kompetensområden är inom Kapitalförvaltning & Fondförvaltning, Operations samt Risk&Compliance inom värdepappersverksamhet,  Private banking, Investment banking.

Thomas Eriksson född 1963. Han har en Fil.Kand i Macro Economics och Statistics från Uppsala Universitet samt en rad av Executive Training program bland annat från IMD, Lausanne.

Diana Selguson

Diana Selguson

Styrelseledamot

Diana har över 10 års erfarenhet av marknadsföring i snabbväxande, entreprenöriella och internationella företag. Diana är Civilekonom med dubbla examina inom Finansiering och Marknadsföring och har även en Master in Marketing från EADA i Spanien. Som CMO på Oriflame Polen ledde hon bolaget till att bli ett ”Superbrand” och gick i tidigt skede in som CMO på appen Natural Cycles där hon ledde expansionen och varumärkesarbetet som lade grunden för bolagets explosiva expansionstakt. Natural Cycles har idag en miljardvärdering. Diana har själv varit entreprenör och är välnäterkad i startup-världen samt fått flertalet entreprenöriella utmärkelser. Idag jobbar Diana som CGO (TIllväxtchef) på Mäklarföretaget MOHV som är en uppstickare i den annars traditionella branschen. Under Dianas knappt tre år på MOHV har bolaget gått från 40 miljoner till 100 miljoner i omsättning och till att bli den mest snabbväxande mäklarkedjan i Sverige.

Charlotte Bergwall Nilsson

Charlotte Bergwall Nilsson

Styrelseledamot

Charlotte är VD och Partner på Nord Fondkommission AB sedan 2015. Hon har mer än 30 års erfarenhet från finansmarknaderna. Charlotte började sin karriär på SEB som interbankhandlare på penningmarknaden, och gick vidare till olika positioner inom tradingrummet såsom kundhandlare, chef för strukturerade produkter, och senior rådgivare till trading chefen. Charlotte fortsatte som senior rådgivare först till divisionschefen för Merchant Banking, och sedan som del av VD staben. Där drev hon som projektledare en koncernövergripande utbildningsinsats med mål att skapa en enhetligare företagskultur med en jämnare kunskapsnivå av SEB’s alla produkter och tjänster. Därefter antog hon utmaningen att bygga ett enhetligare varumärke som global marknadschef för SEB Gruppen. År 2010 byte hon till Swedbank och blev divisionschef för Finansiella Institutioner, inklusive ansvar för samtliga korrespondentbanker och även värdepapperstjänster. Charlotte har en civ.ek. från Handelshögskolan i Stockholm.

Jacob Sternius

Jacob Sternius

Styrelseledamot

Jacob Sternius har en magisterexamen med inriktning finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han har haft löpande uppdrag inom kapitalförvaltningsektorn sedan 2006. Bland annat har han jobbat för Handelsbankens XACT Fonder och därefter Carnegie som specialist på ETF (börshandlade indexfonder). Jacob kan mycket om indexfonder, vars största fördelar han anser vara riskspridning och att låga avgifter ger mer kvar till investeraren. I Fundler har han bidragit till förvaltningsstrategierna och är engagerad som styrelseledamot sedan starten. Han har även utvecklat program för automatiserad aktiehandel baserat på maskininlärning.

Niklas Noren

Niklas Noren

Styrelseledamot

Niklas Norén har över 15 års erfarenhet inom corporate finance, utveckling av företag och venture capital. Hanhar även operativ ledningserfarenhet som VD och CFO från investmentbolag samt konsult-, IT- och greentechbolag och tidigare erfarenheter från Cortus Energy (CFO), Eniro (Controllerchef), Eltel Networks (CFO) och IBM (Nordisk controller). Niklas har en Ekonomi Magister inom företagsekonomi från Stockholms Universitet och studier vid Universitetet i Lausanne, Schweiz, liksom stor erfarenhet av flertalet  historiska och pågående styrelseengagemang.

Björn Olofsson

Björn Olofsson

Styrelseledamot

Björn Olofsson har tjugofem års internationell erfarenhet av IT branschen. Efter avslutad civilingenjörsexamen vid KTH 1991 valde han en karriär på Accenture. 1995 arbetade han med start-up, Siebel system inc, Silicon Valley och 1997 etablerade han Accenture EMEA center of exellence för Customer Relationship Managemment i London. År 2000 blev han ansvarig för koncept och systemlösningar för tillväxt, lojalitetsprogram och kundrelationer på Accenture i Norden

Under år 2000 rekryteras Björn till Acando AB som ansvarig för affärsområdet Customer excellence och blev 2010 ansvarig för Acandos verksamhet i Stockholm. Mellan 2015 och 2018 var Björn Handelssekreterare och ansvarig för Business Swedens verksamhet i USA med kontor i San Francisco, New York och Chicago. Business Swedens verksamhet är huvudsakligen internationalisering, tillväxt och svenska start-ups.

2018 tillträdde Björn som VD för Sofigate med huvudsaklig verksamhetsinriktning inom digitalisering och strategisk IT.

Björn var ledamot i Swedish American Chamber of Commerce i Chicago 2015-2018

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store
Google Play