Styrning av bolaget

Styrelsen svarar för Fundlers organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av sex ledamöter. Styrelsens ordförande, Thomas Eriksson, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till den operativa verksamheten. Den verkställande direktören, Anna-Lena Wretman, sköter den löpande förvaltningen i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och instruktion för VD. Styrelsen och VD utgör en lämplig sammansättning när det gäller kunskap, erfarenhet och insikt där varje styrelsemedlem har spetskompetens inom en del av verksamheten tex marknadsföring, värdepappersbolag, finansiella instrument och styrelsearbete. Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt två oberoende interna kontrollfunktioner, funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad samt två oberoende externa funktioner intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Styrelsens deklaration

Styrelsen i Fundler AB gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemangen består såväl i interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.